Chi_co_tinh_thuong_de_lai_doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ch? có tình thuong d? l?i d?i

Slide 2: 

Còn g?p nhau thì hãy c? vuiChuy?n d?i nhu nu?c ch?y hoa trôiL?i danh nhu bóng mây chìm n?iCh? có tình thuong d? l?i d?i

Slide 4: 

Còn g?p nhau thì hãy c? thuongTình ngu?i muôn thu? hãy còn vuongCh?t chiu m?t chút tình thuong ?yG?i kh?p muôn phuong m?i n?o du?ng

Slide 6: 

Còn g?p nhau thì hãy c? choiBao nhiêu thú v? ? trên d?iVui choi trong ý tình cao nhãCu?c s?ng càng thêm nét tuy?t v?i

Slide 8: 

Còn g?p nhau thì hãy c? cu?iCho tình thêm th?m ý thêm tuoiCho huong thêm ngát d?i thêm v?Cho d?p lòng t?t c? m?i ngu?i

Slide 10: 

Còn g?p nhau thì hãy c? chàoGi?a mi?n d?t r?ng v?i tr?i caoVui câu nhân nghia tròn sau tru?cL?y ch? chân tình g?i t?ng nhau

Slide 12: 

Còn g?p nhau thì hãy c? saySay tình say nghia b?y lâu naySay tho say nh?c say bè b?nQuên c? không gian l?n tháng ngày

Slide 14: 

Còn g?p nhau thì hãy c? diÐi tìm chân lý l? huy?n viAn nhiên t? t?i lòng thanh th?nÐ?i s?ng tâm linh th?t di?u k? Tác gi?: vô danh Th?c hi?n: ltd 25/03/09