Αγγελοι στη γη

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

???e??? St? G? Al Mendoza

Slide 2: 

?ta? t? ?t?? 1945. ????? e??e te?e??se? ? ?e?te??? ?a???sµ??? ???eµ??… Al Mendoza

Slide 3: 

??at??t?de? p??e?? e??a? ?atast?afe?... Al Mendoza

Slide 4: 

???µ? pe??ss?te?e? e??a? e?afa??ste? ap? p??s?p?? ???… Al Mendoza

Slide 5: 

50 e?at?µµ???a a????p??a ??ta e??a? pe???e?… Al Mendoza

Slide 6: 

?a? ? Te?? ste??ta? st?? ???a?? ?a? ???ta?e p?? e?e????sa? ?? ?????p?? st? ??… Al Mendoza

Slide 7: 

?a? ?a?at???se p?? ßas??e?e ? ap?µ???s?… Al Mendoza

Slide 8: 

?a?at???se ep?s?? t?? a?ad?µ?s? t?? p??e??, ? ?p??a p???????se ?p?? ?a? ta a????p??a ??ta, ?a? ?d? t? 1965 ?µasta? 3 d?se?at?µµ???a… Al Mendoza

Slide 9: 

?a? ?ta? t? ?t?? 2000 ft?saµe ta 6 d?se?at?µµ???a… Al Mendoza

Slide 10: 

?p??ese ?a d?a????e? ?t? ? ?e??? d??aµ? t?? a??p?? e??e ?a?e? e?? a??a??ta? ? ap?µ???s?… Al Mendoza

Slide 11: 

? Te?? ?ß?epe a??µ? p?????? a????p??? ?a e??a? se eµp??eµ? ?at?stas?, ?? p???s??? ????a ap? t??? ft?????, ?? ???e?? µa???? ap? t??? as?e?e??, ?? e?e??e??? ????a ap? t??? s???ß??? … Al Mendoza

Slide 12: 

S???????, ??t?e? ?a? ???a??e?, p?? de? ????pta? t? s??p? t?? p?e?µat?? t???… Al Mendoza

Slide 13: 

G?’ a?t? t? ???? t?te, ???ese µ?a st?at?? a?????? ?a? t??? e?pe: µp??e?te ?a de?te ta a????p??a ??ta; ??e?????ta? ß???e?a! Ta p??pe? ?a ?at?ßete st? ??… Al Mendoza

Slide 14: 

-?µe??;, ??t?sa? ?? ???e??? µe d??? ?a? f?ß?, ?eµ?t?? ?µ?? p?st?. – ?a?, ese?? e?ste ?? e?teta?µ????, ?a???a? ????? de? ?a µp????se ?a ???e? a?t? t? d???e??! … Al Mendoza

Slide 15: 

??µ??????sa t?? ?????p? ?a?’ e????a ?a? ?µ???s? µ??, a??? µe ?d?a?te?e? ??a??t?te? t?? ?a???a?. ?p?t?e?a d?af???? a??µes? t??? ??a ?a ft?????? ???? µa?? t? ßas??e??… Al Mendoza

Slide 16: 

??p???? ?a ?ft?a??a? p???t? ??a ?a ta µ???ast??? µe t??? ft?????. ????? ?a e??a? ?a?? ??e?a ??a ?a f???t????? t??? ????st???… Al Mendoza

Slide 17: 

??p???? ?a ?ta? s?f?? ?a?, ?????, p??? ap???, ??a ?a µp???s??? ?a µ???ast??? a?s??µata a??p??, ?a?µasµ?? ?a? seßasµ??. ?? ?a??? ?a ?p?epe ?a p??se????ta? ??a e?e????? p?? e?e????sa? sa ?a ?ta? ?a???, ? ?p?µ??et???? ?a a???eta? t?? ?e???t???… ?e????… Al Mendoza

Slide 18: 

G?a t? a???ß?? p???e?ta?; – ??t?sa? a??s???? ?? ???e???. Al Mendoza

Slide 19: 

??a? ?a? ?? ?????p?? ???asa? ?t? t??? ??a?a d?af??et????? ??a ?a s?µp?????e? ? ??a? t?? ????? ?? ?ts? ?a ap?te??s??? t? s?µa t?? a?ap?µ???? µ?? ???? Ta ?at?ßete ese?? µa???? µe eµfa?e?? d?af???? ?a? e?d???? ap?st????… Al Mendoza

Slide 20: 

?s? .., ?a ??e?? t??e?a µ??µ? ?a? a?t?s?????t??s?…. Ta e?sa? t?f???… Al Mendoza

Slide 21: 

?s? .., ?a e?sa? p??? ?e????st?? µe t? s?µa s?? ?a? p??? d?µ????????? ??a ?a e?f???esa?… Ta e?sa? ??f??a??? Al Mendoza

Slide 22: 

?s? .., ?a ??e?? ßa?e??? s???e??, ?a ????e?? ß?ß??a, ?a e?sa? p???t??. Ta ??e?? e??efa???? pa????s? Al Mendoza

Slide 23: 

?s??a .., ?a s?? d?s? t? d??? t?? a??p?? ?a? ?a e?sa? ? e?f?ast?? t??, ?a ?p?????? ?? ????? sa? ?? es??a se ??? t? ??, ?a? de? ?a ?p???e? ?aµ?a f??et??? d?????s? a??µes? sa?, ??at? t? p??s?p?, ta µ?t?a sa?, ta ????a ?a? t? s?µa sa? ?a e??a? ?d?a, sa ?a ?sasta? ad??f?a e? a?µat??… Ta ??e?? S??d??µ? Down Al Mendoza

Slide 24: 

?s? .., ?a e?sa? ???t?????, ?a? t? ????µ?? ?a? ? ?????t?t? s?? ?a ft????? µ???? t?? ???a??… Ta e?sa? ????? Al Mendoza

Slide 25: 

?s? .., ?a ??se?? st? ??, a??? t? µ?a?? s?? ?a pa?aµe??e? st?? ???a??, ?a p??t?µ?? ?a a???? t? d??? µ?? f??? ap? a?t? t?? a????p??… Ta e?sa? a?t?st???? Al Mendoza

Slide 26: 

?s??a .., ta ?st? s?? ?a e??a? p??? e????ta, ?a? a? ?a? ?a sp??e s????e?a, ? e??p??da ?a? ? ?a?? s?? de? ?a s????????ta? µe ?a?e??? ?????… Ta ??e?? ate?? ?ste????es? Al Mendoza

Slide 27: 

?s? .., ?a ?e????e?? µe d?sµ??f?e? es?te???? ?? e??te????, a??? ?a e?sa? ??a ?t?µ? p??? ?et??? ?a? p??s?a?? … Ta ??e?? S??d??µ? Morquio (???e??? e??? e???µ??) Al Mendoza

Slide 28: 

St? te?e?ta?? a??e???? e?pe: Ta e?sa? e??at???? ?p?? ?a?e?? ?????, ?a s?? ?e?p??? ta ????a ?a? ?a ta ???e?? ??a µe ta p?d?a ?a? t? st?µa… Al Mendoza

Slide 29: 

?? ???e??? ?????sa? ??a??p???µ???? µe t? d?af???p???s? p?? t??? ??a?e ? ??????, a? ?a? t??? p???a???se te??st?a ????? t? ?t? ?a ?p?epe ?a ap?????st??? t?? ???a?? p???e?µ???? ?a e?p????s??? t?? ap?st??? t???. -??s? ?a ??s??µe ????? ?a se ß??p??µe; -??s? ?a??? ?a e?µaste µa???? s??; Al Mendoza

Slide 30: 

??? a??s??e?te! Ta e?µa? p??ta µa?? sa?. ?p?p????, a?t? ?a ??at?se? µe???? ?????a… Al Mendoza

Slide 31: 

??t??e? ?at??a! Ta e??a? µ??? ??a µ?a st??µ? st? a????? ?????.. ?a? ???a? s??????µ???? st? ??… Al Mendoza

Slide 32: 

???e ??a? ???e st? µ?t?a µ?a? µ?t??a?, ?a? p??e µ??f? se 6,7,8 ? 9 µ??e?... Al Mendoza

Slide 33: 

?e t? ?????s? t??? t??? d??t??a? µe p??? p???, p??????sa? f?ß? ?a? ?????. Al Mendoza

Slide 34: 

??p???? pate??de? a??????a? t?? ap?st???... Al Mendoza

Slide 35: 

????? e????????a? p???... ????? ep?????a? e????e? ?? ?ftasa? st? s?µe?? ?a d?a??s??? t? ??µ? t???... Al Mendoza

Slide 36: 

…?a? p????? pe??ss?te??? ???a?a? µe a??p?, ?a? ap?d??t??a? t?? ??T???… Al Mendoza

Slide 37: 

??? ??T??? ?a ta ???????… ??? ??T??? ?a ta e?pa?de?s???… Al Mendoza

Slide 38: 

??? ??T??? ?a ta ?a??d???s??? st? ???… Al Mendoza

Slide 39: 

?a? ? ?????p?? s??e???e? ?a µa?a??e? ap? a?t? t? d?s???? µ???µa p?? µa? ?ste??e ? Te??. Al Mendoza

Slide 40: 

Al Mendoza

Slide 41: 

Al Mendoza

Slide 42: 

Al Mendoza

Slide 43: 

Al Mendoza

Slide 44: 

Al Mendoza

Slide 45: 

Ta s??e??s??? ?a ?ateßa????? ???e??? st? ??, µe ??O???? ???????? se ???µ??… ?a? ?a s??e??s??? ?a ?????ta? ?sp?? ?a de????µe a????p?? st?? p?a??t?... Al Mendoza

Slide 46: 

…?sp?? de?????ta? a????p??, ?a ?eµpe?de???µe µe t?? d?af???? µa? ?a? t??? p???µ???… Al Mendoza

Slide 47: 

????? ?a ap?de????µe, t????, ?t? ?? a??e? t?? ???????e?a? e??a? p??? ap? t? d?sa??s?e?a, t? µ?s?? ?a? t? ????a. Al Mendoza

Slide 48: 

?? ???e??? ????????? ?t? t? ???? t??? e??a? ? ???s?. ? p?st?, ? e?p?da ?a? ? f??a????p?a p?? ?a ??????ta? ap? t?? a??p?… Al Mendoza

Slide 49: 

..a?t?? ????? µ??e? ?a s????????, ?a? µe µe???? ?p?µ??? ?a ??s??? t? ??? t??? f?t????ta? ????? ?s???…. ????? e?e????? ?µa?a? ?a t??? a?ap???. Al Mendoza

Slide 50: 

??? sa? f????e t? µ???µa; ????aste?te t?… ?a t? ??µ?ste ?a??…?a? ? Te?? ?a sa? e????e?! Al Mendoza ?a ??ete µ?a e?????st? ?µ??a…!!!

authorStream Live Help