Neu_Khong_Co_Tinh_Yeu..

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

N?u không có Tình yêu…

Slide 2: 

Không có Tình yêu…

Slide 3: 

B?n ph?n khi?n ngu?i ta d? nóng gi?n.

Slide 4: 

Không có Tình yêu…

Slide 5: 

Trách nhi?m d?y con ngu?i ta t?i ch? b?t nhã.

Slide 6: 

Không có Tình yêu…

Slide 7: 

Công b?ng làm cho con ngu?i ta dâm ra tàn nh?n.

Slide 8: 

Không có Tình yêu…

Slide 9: 

S? th?t bi?n ngu?i ta thành k? ua soi mói.

Slide 10: 

Không có Tình yêu…

Slide 11: 

S? khôn ngoan d?n d?t b?n t?i ch? láu cá.

Slide 12: 

Không có Tình yêu…

Slide 13: 

S? don d? bi?n con ngu?i thành k? gi? d?i.

Slide 14: 

Không có Tình yêu…

Slide 15: 

S? am hi?u d?y b?n tr? thành k? c? ch?p.

Slide 16: 

Không có Tình yêu…

Slide 17: 

Quy?n l?c khi?n ngu?i ta tr? thành k? áp b?c.

Slide 18: 

Không có Tình yêu…

Slide 19: 

Danh ti?ng làm b?n tr? thành k? kiêu ng?o.

Slide 20: 

Không có Tình yêu…

Slide 21: 

C?a c?i làm con ngu?i ta tr? nên tham lam.

Slide 22: 

Không có Tình yêu…

Slide 23: 

Lòng tin bi?n b?n thành k? cu?ng tín.

Slide 24: 

Không có Tình yêu...

Slide 25: 

Trên d?i này b?n không là gì c?!!!

Slide 26: 

Have a nice day!