Quân tử và tiểu nhân 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Khoång Töû NÓI VỀ PHẦN. I Quân tử & Tiểu nhân

PowerPoint Presentation:

Khổng giáo chia người trong xã hội ra làm hai hạng: Quân tử và tiểu nhân. Quân tử là quý là hay, tiểu nhân là tiện, là dở.

PowerPoint Presentation:

Quân tử học đạo thì yêu người, tiểu nhân học đạo thì dễ khiến. “Quân tử học đạo tắc ái nhân, tiểu nhân học đạo tắc dị sử dã”:

PowerPoint Presentation:

“Quân tử nghĩa dĩ vi thượng, quân tử hữu dũng nhi vô nghĩa vi loạn, tiểu nhân hữu dũng nhi vô nghĩa vi đạo”. Quân tử chuộng nghĩa. Quân tử có dũng không có nghĩa thì làm loạn, tiểu nhân có dũng mà không có nghĩa thì làm kẻ ăn trộm.

PowerPoint Presentation:

Vậy người quân tử theo nghĩa rộng, thì dẫu bần cùng khổ sở cũng là quân tử. tiểu nhân tuy có quyền tước sang trọng, cũng vẫn là tiểu nhân. Nhà Nho cũng có Nho quân tử và Nho tiểu nhân. Nho quân tử là người học đạo thánh hiền để sửa mình cho thành người có phẩm giá cao quý, dẫu bần cùng cũng không làm điều trái đạo. Nho tiểu nhân là mượn tiếng học đạo thánh hiền để cầu danh cầu lợi, miệng nói đạo đức mà bụng làm điều bất nhân nghĩa.

PowerPoint Presentation:

“Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi” - Quân tử hiểu rỗ về nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ về lợi. Người quân tử hiểu sâu việc nghĩa, nên dốc lòng làm việc nghĩa. Tiểu nhân hiểu sâu việc lợi, nên dốc lòng lo làm việc lợi.

PowerPoint Presentation:

Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất thái Người quân tử thư thái mà không kiêu Kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không thư thái.

PowerPoint Presentation:

Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa Quân tử hòa với mọi người mà không về hùa với ai Tiểu nhân thì về hùa với mọi người mà không hòa với ai.

PowerPoint Presentation:

Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích Quân tử bao giở trong bụng cũng phẳng lồng lộng Tiểu nhân bao giờ trong bụng cũng lo ngay ngáy.

PowerPoint Presentation:

Quân tử bất khả tiểu tri, nhi khả đại thụ dã; tiểu nhân bất khả đại thụ, nhi khả tiểu tri dã. Quân tử không thể biết được cái nhỏ, mà có thể chịu được cái lớn. Tiểu nhân không có thể chịu được cái lớn, chỉ có thể biết được cái nhỏ

PowerPoint Presentation:

pps by [email protected]