TIN MUNG CN 5 PS,B web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Mùa Phục Sinh, Năm B Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Easter, Year B

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật V PHỤC SINH, B Tin Mừng Ga 15, 1-8

PowerPoint Presentation:

Fifth Sunday of Easter, B Gospel Jn 15, 1-8

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật V Phục Sinh, B Tin Mừng: Ga 15, 1-8

PowerPoint Presentation:

Fifth Sunday of Easter, B Gospel: Jn 15, 1-8

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng: Ga 15, 1-8 Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái.

PowerPoint Presentation:

Chuùa nhaät V Muøa PHUÏC SINH, B Tin Möøng: Ga 15, 1-8

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan .Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of John .Jesus said to his disciples: "I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does he prunes so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you.

PowerPoint Presentation:

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

PowerPoint Presentation:

Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.

PowerPoint Presentation:

Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” Đó là Lời Chúa

PowerPoint Presentation:

Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them into a fire and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples." It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Ga 15, 1-8 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Phục Sinh,B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help