فیزیک- مبحث نور

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

فیزیک معلم مربوطه:جناب آقای شهرکی نام طراح:محمدحسن محمدی دبیرستان رافتی کلاس124 سال تحصیلی91-1390

PowerPoint Presentation:

فهرست نور چیست؟ نور چگونه منتشر می شود؟ پاسخ دهید 1 چشمه نورچیست؟ چشمه نور چند نوع اند؟ چشمه یک نقطه ی نور چگونه است؟ چشمه گسترده نور چگونه است؟ باریکه نور پرتو نور چیست و چگونه نشان داه می شود؟ آزمایش 1 فعالیت 1 سایه چگونه تشکیل می شود وبر چند نوع است؟ پاسخ دهید 2

PowerPoint Presentation:

نور صورتي از انرژي است كه توسط اجسام داغ تابش مي شود. نور چيست؟

PowerPoint Presentation:

در يك محيط يكنواخت مثل هوا، نور در همه جهت ها به صورت خط راست منتشر مي شود. دليل حركت مستقيم نور تشكيل سايه در پشت اجسام كدي است. نور چگونه منتشر مي شود؟

PowerPoint Presentation:

1- چرا از بيرون يك جعبه فلزي يا تخته اي، اشياي درون آن ديده نمي شود، اما درون يك ظرف شيشه اي از بيرون ديده مي شود؟ 2- چند ماده شفاف و چند ماده غير شفاف را كه مي شناسيد نام ببريد. پاسخ 1: جعبه فلزي يا تخته اي اجسام كدر هستند و نمي توانند نور را از خود عبور دهند، اما ظرف شيشه اي جسم شفاف است و مي تواند نور را از خود عبور دهد. پاسخ 2: شيشه، آب، نفت، هوا ماده هاي شفاف و فلز، چوب، قير ماده هاي غير شفاف يا كدر هستند.

PowerPoint Presentation:

محلي كه از آنجا نور تابيده مي شود، منبع يا چشمه نور مي نامند. چشمه نور چيست؟

PowerPoint Presentation:

دو نوع: چشمه نقطه اي - چشمه گسترده. چشمه هاي نور چند نوع اند؟

PowerPoint Presentation:

هرگاه منبع تابش نور به صورت روزنه اي كوچك باشد، آنرا چشمه نقطه اي نور مي نامند. چشمه نقطه اي نور چگونه است؟

PowerPoint Presentation:

هرگاه منبع تابش نور بزرگ باشد چشمه گسترده نور ناميده مي شود. در واقع هر چشمه گسترده شامل تعداد زيادي چشمه نقطه اي است. مانند خورسيد يا يك لامپ روشن. چشمه گسترده نور چگونه است؟

PowerPoint Presentation:

باريكه نور

PowerPoint Presentation:

يك باريكه خيلي نازك نور را پرتو مي نامند. پرتو نور توسط يك خط راست با پيكاني كه جهت انتشار نور را نشان مي دهد، نمايش داده مي شود. جهت تابش نور پرتو نور چيست و چگونه نشان داده مي شود؟

PowerPoint Presentation:

وسيله هاي آزمايش: چراغ قوه - يک تکه مقواي نسبتاً ضخيم - پرگار - قيچي - تيغ - نوارچسب. ١- از مقوا دايره اي به اندازه ي سطح شيشه چراغ قوه ببريد. ٢- شکافي به عرض يک تا دو ميليمتر مطابق شکل (٤-٢-الف) بر روي مقوا ايجاد کنيد. شکل ٤-٢ ٣- مقوا را بر دهانه ي چراغ قوه طوري نصب کنيد که آن را به طور کامل بپوشاند و از اطراف دهانه ، نور بيرون نيايد. ٤- در مکاني که خيلي روشن نباشد، چراغ قوه را مطابق شکل (٤-٢-ب) در لبه ي ميز ، نگهداريد. ٥- چراغ قوه را روشن کنيد، باريکه ي نور را بر سطح ميز خواهيد ديد. جواب: آزمايش را مطابق دستور كار انجام مي دهيم. مشاهده مي شود باريكه نور به خط مستقيم حركت مي كند.

PowerPoint Presentation:

١- براي نشان دادن انتشار نور به خط راست آزمايشي را طراحي و اجرا کنيد. ٢- گزارشي از کار خود را به کلاس ارائه دهيد. جواب: مطابق شكل مقابل در وسط سه مقوا سوراخ هاي كوچكي ايجاد مي كنيم و يك وجه آنها را طوري تا مي كنيم كه بتوانند بطور قائم بايستند. سپس شمعي را روشن مي كنيم و مقوا هارا طوري در مقابل شمع پشت سر هم رديف مي كنيم كه وقتي از طرف ديگر نگاه ميكنيم. شمع روشن را ببينيم. در صورتيكه يكي از مقواها را اندكي جابجا كنيم ديگر شمع را نخواهيم ديد. اين آزمايش نشان مي دهد كهنور به خط مستقيم حركت مي كند.

PowerPoint Presentation:

سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟ هرگاه جسم كدري را در مقابل چشمه نوري قرار دهيم در پشت جسم فضاي تاريكي پديد مي آيد كه آنرا سايه مي نامند. سايه به دو صورت توسط چشمه هاي نقطه اي و گسترده ايجاد مي شود. در چشمه نقطه اي فقط سايه تشكيل مي شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سايه نيم سايه نيز ظاهر مي شود.

PowerPoint Presentation:

شکل ٤-٣- انتشار نور از چشمه ي نقطه اي به خط راست و وجود جسم کدر در مسير نور، سبب تشکيل سايه در طرف ديگر جسم کدر شده است.

PowerPoint Presentation:

با توجه به شكل ( 4-3) توضيح دهيد: 1) سايه چگونه تشكيل شده است؟ 2) اگر نور به خط راست منتشر نمي شد چه اتفاقي مي افتاد؟ پاسخ: 1) با توجه به اينكه نور به خط مستقيم حركت مي كند و نيز از اجسام كدر عبور نمي كند، هرگاه جسم كدري مقابل يك چشمه نور قرار گيرد، نور به قسمت پشت جسم نمي رسد و سايه ايجاد مي شود. 2) اگر نور به خط مستقيم حركت نكند سايه تشكيل نمي شود و يا در صورت تشكيل مشابه جسم نخواهد بود.

PowerPoint Presentation:

1 - تاريكي در تمام سطح آن يكنواخت است. اين سايه را سايه كامل ميگويند. 2- مرز مشخصي بين سايه و قسمت روشن پرده وجود دارد. اين مرز تأييد مي كند كه نور به خط راست منتشر مي شود. مشخصات سايه در چشمه نور نقطه اي نور كدامند؟

PowerPoint Presentation:

1- قسمت مركزي سايه، تاريكي يكنواخت دارد، اما از حالت قبل كوچكتر است، اين قسمت از سايه، يعني سايه كامل، نوري از چشمه دريافت نمي كند. 2- اطراف سايه كامل داراي روشنايي كمي است كه با دور شدن از سايه كامل به تدريج روشنايي زياد مي شود. قسمت بين سايه كامل و روشنايي كامل را نيمسايه مي گويند. مشخصات سايه در چشمه گسترده نور كدامند؟

PowerPoint Presentation:

خورشيد گرفتگي (كسوف) زماني رخ مي دهد كه ماه بين زمين و خورشيد قرار گيرد، در اين صورت سايه ي ماه روي زمين مي افتد و ناحيه اي از زمين كه در سايه ي ماه قرار ميگيرد تاريك مي شود. اين پديده را با رسم يك شكل ساده نشان دهيد ماه گرفتگی خورشيد گرفتگي

PowerPoint Presentation:

با توجه به توضيحي که در مورد خورشيدگرفتگي (کسوف) داده شد، توضيح دهيد که ماه گرفتگي (خسوف) در چه صورت رخ مي دهد؟ اين پديده را با رسم يک شکل ساده نشان دهيد. پاسخ: هنگ امي كه زمين بين ماه و خورشيدو هر سه در يك راستا قرار مي گيرند، نور خورشيدبه ماه نمي رسد و سايه زمين بر روي ماه مي افتد. اين پديده را ماه گرفتگي مي گويند

PowerPoint Presentation:

بسم الله الرحمن الرحیم مشخصات نام ونام خانوادگی:محمد حسن محمدی دبیرستان رافتی کلاس124 آدرس وب سایت: downlaod-16.epage.ir ایمیل: [email protected] خروج بازگشت به صفحه اول

authorStream Live Help