Tiết 46. Quyết - dương xỉ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ. 1. Quan sát cây dương xỉ. a, Nơi sống là chỗ đất ẩm và râm mát như ven bờ tường, ven bờ ruộng, ven đường đi, dưới tán cây rừng….

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. Lá non Thân Lá già Rễ a. Nơi sống b. Cơ quan sinh dưỡng (3) (2) (1) (4) Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ. (5) Túi bào tử ở dưới lá

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. Lá non Thân Lá già Rễ a. Cơ quan sinh dưỡng - Cơ quan sinh dưỡng gồm: + Lá già có cuống dài, lá non cuộn tròn. + Thân ngầm hình trụ. + Rễ thật. + Có mạch dẫn. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ. Gièng nhau: C ó RÔ, Th©n, L¸ Kh¸c nhau: + C©y rªu: Cã rÔ gi¶, ch­a cã m¹ch dÉn. + C©y d­¬ng xØ: Cã rÔ thËt vµ cã m¹ch dÉn Túi bào tử ở mặt dưới lá

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. a. Cơ quan sinh dưỡng b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ . Đốm nhỏ màu nâu chứa túi bào tử. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. a. Cơ quan sinh dưỡng b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ . Đốm nhỏ chứa túi bào tử Túi bào tử với vòng cơ. Bào tử Nguyên tản Cây dương xỉ con. Cây dương xỉ trưởng thành. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ. Hình 39.2. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ . - Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử và nằm ở mặt dưới của lá. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ. - Dương xỉ sinh sản bằng bào tử . Đốm nhỏ màu nâu chứa túi bào tử.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ . THẢO LUẬN : 1. Nêu tác dụng của vòng cơ? 2. Viết sơ đồ phát triển của dương xỉ? Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ . 1.Vòng cơ có tác dụng đẩy bào tử ra xa . 2. Sơ đồ sự phát triển của dương xỉ. Dương xỉ trưởng thành Túi bào tử Dương xỉ non Nguyên tản Bào tử TRẢ LỜI: Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ. b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ . - Sơ đồ sự phát triển của dương xỉ. Dương xỉ trưởng thành Túi bào tử Dương xỉ non Nguyên tản Bào tử Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ. - Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử và nằm ở mặt dưới của lá. - Dương xỉ sinh sản bằng bào tử .

PowerPoint Presentation:

Sự phát triển của bào tử

?.Quan sát sơ đồ sự phát triển của rêu và của dương xỉ tìm ra điểm giống và khác nhau?:

?.Quan sát sơ đồ sự phát triển của rêu và của dương xỉ tìm ra điểm giống và khác nhau? - Gi ống : Đều sinh s ản b ằng b ào t ử Cây rêu trưởng thành Túi bào tử Rêu con Bào tử Cây dương xỉ trưởng thành Túi bào tử Dương xỉ non Nguyên tản Bào tử - Khác: Ở dương xỉ có giai đoạn nguyên tản còn rêu không có

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ . 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp Cây rau bợ. Cây lông Culi. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

PowerPoint Presentation:

Cây tổ chim Cây bèo hoa râu Cây bèo vẩy ốc Cây lưỡi mèo tai chuột

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ . 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp 3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá . - Tổ tiên của quyết ngày nay là quyết cổ đại. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ . 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp 3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá . Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ . 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp 3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá . - Tổ tiên của quyết ngày nay là quyết cổ đại. - Rừng dương xỉ cổ bị chết và vùi sâu dưới lòng đất, dưới tác dụng của vi khuẩn, của sức nóng , sức ép của tầng trên trái đất dần hình thành than đá. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.:

1. Quan sát cây dương xỉ . 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp 3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá . a. Cơ quan sinh dưỡng gồm: Lá già có cuống dài, lá non cuộn tròn; Thân ngầm hình trụ ; Rễ thật ;Có mạch dẫn. - Rừng dương xỉ cổ bị chết và vùi sâu dưới lòng đất, dưới tác dụng của vi khuẩn, của sức nóng , sức ép của tầng trên trái đất dần hình thành than đá. *. Kết luận chung.SGK . 131 b. Cơ quan sinh sản :Là túi bào tử nằm ở mặt dưới của lá. - Dương xỉ sinh sản bằng bào tử . - Sơ đồ sự phát triển của dương xỉ. Dương xỉ trưởng thành Túi bào tử Dương xỉ non Nguyên tản Bào tử - Tổ tiên của quyết ngày nay là quyết cổ đại. Tiết 47. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ.

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP : Điền vào chổ trống trong các câu sau: Dương xỉ là những cây đã có…….., ….., …. thật sự. Lá non của cây dương xỉ bao giờ cũng có đặc điểm…………………. . Khác với rêu, bên trong rễ, thân và lá dương xỉ đã có……………..làm chức năng vận chuyển. Dương xỉ sinh sản bằng………..như rêu, nhưng khác rêu ở chỗ……………..do bào tử phát triển thành . thân rễ lá cuộn tròn ở đầu mạch dẫn bào tử nguyên tản

PowerPoint Presentation:

1 Trò chơi ô chữ A Chủ đề ô chữ: Đây là một đặc điểm của dương xỉ? B C D E H M Ạ C H R Â Y 1. Đây là tên một loại mạch có chức năng vận chuyển chất hữu cơ do lá đã chế tạo được? R Ễ C H Ù M 2. Đây là một loại rễ gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau mọc ra từ thân? 2 3 4 5 6 T H Â N 3. Đây là tên một cơ quan sinh dưỡng có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên lá và vận chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo được đến các bộ phận khác của cây? M Ạ C H G Ỗ 4. Đây là tên một loại mạch có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng? B Ộ P H Ậ N 5. Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ được chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các……… của cây? 6. Rêu sinh sản bằng………..? B À O T Ử Rễ thật

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học bài về nhà Học b ài và trả lời các câu hỏi trong SGK. 131. Đọc thêm phần “ Em có biết “ . Đọc trước bài :H ạt trần – cây thông. . Chu ẩn bị : Cành thông; nón thông.

PowerPoint Presentation:

Cám ơn quý Thầy Cô

PowerPoint Presentation:

Hoàn thiện bài tập điền từ sau: Mặt dưới lá già cây dương xỉ có những đốm chứa ……………; Vách túi bào tử có 1 vòng cơ màng tế bào dày lên rất rõ, vòng cơ có tác dụng …………… Khi túi bào tử chín, bào tử rơi xuống đất sẽ nẩy mầm thành …………, rồi từ đó mọc ra……………. Dương xỉ sinh sản bằng ……….. như rêu nhưng khác rêu ở chỗ có ……………. do bào tử phát triển thành. túi bào tử đẩy bào tử ra nguyên tản cây dương xỉ con bào tử nguyên tản (1) (3) (4) (2) (5) (6)