4 бел мова _

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцый на ўроках беларускай мовы і чытання:

Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцый на ўроках беларускай мовы і чытання Тэма самаадукацыі: Настаўнік ІІ кв.катэгорыі : Каменскіх. І.У.

PowerPoint Presentation:

Літаратура і другія сродкі адукацыі Змушко А. М. Фарміваранне камунікатыўнай моўнай кампетэнцыі вучняў на ўроках беларускай мовы. – Дефектолог и я .2001 Казанцева, Е.В. Повышение уровня коммуникативной компетентности у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. /– Екатеринбург, 2009 Змушко А. М. Методыка моўнай адукацыі вучняў з інтэлектуальнай недастатковасцю. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў дапаможнай школы. - Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. Змушко А.М. и др. Современные педагогические технологии в специальном образовании. – Мн. Народная асвета, 2005 Мартынкевіч, С. В. Механізмы маўленчай камунікацыі як фактар развіцця камунікатыўных уменняў школьнікаў / С. В. Мартынкевіч // Мозырь, 2009. http://asabliva.by . - C айт міністэрства спец. адукацыі http://belkabinet.ucoz.ru/ - Віртуальны кабінет беларускай мовы http://uchitelu.net/ - Материалы, разработки, уроки, презентации, советы учителю http://nastaunik.info/ - Інфармацыйна метадычны партал для настаўнікаў

Мэта : стварэнне адмысловых умоў фарміравання маўленчай камунікацыі (мадэляванне ўмоўна-імправізацыйных сітуацый зносін, пасродкам адмыслова арганізаванай гульнявой дзейнасці ў рамках урокаў ) і на гэтай аснове паралельнае фарміраванне камунікатыўных уменняў і развіццё вуснай мовы навучэнцаў. :

Мэта : стварэнне адмысловых умоў фарміравання маўленчай камунікацыі (мадэляванне ўмоўна-імправізацыйных сітуацый зносін, пасродкам адмыслова арганізаванай гульнявой дзейнасці ў рамках урокаў ) і на гэтай аснове паралельнае фарміраванне камунікатыўных уменняў і развіццё вуснай мовы навучэнцаў.

PowerPoint Presentation:

1.Фарміраванне сацыяльна значных камунікатыўных уменняў міжасобасных зносін. 2. Развіццё вуснай гаворкі: стымуляванне маўленчай актыўнасці дзяцей ва ўсіх выглядах дзейнасці; узбагачэнне слоўніка; удасканаленне граматычнага ладу мовы; навучанне дзяцей дзеянню планавання ў распавяданні (працаваць над сказам з выкарыстаннем розных апор: пытанні настаўніка, схемы, серыі сюжэтных малюнкаў і г.д); развіццё дробнай моторыкі; развіццё слыхавой увагі, памяці, фанематычнага слыху; фарміраванне інтанацыйнай выразнасці гаворкі (у магчымых межах). Задачы :

PowerPoint Presentation:

Зыходзячы з пастаўленых мэты і задач, была распрацавана методыка карэкцыйнай працы па фарміраванні маўленчай камунікацыі ў дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця, якая ўключае адмысловыя ўмовы навучання маўленчай камунікацыі .

Стварэнне інфармацыйнай прасторы:

Стварэнне інфармацыйнай прасторы

Стварэнне інфармацыйнай прасторы:

Стварэнне інфармацыйнай прасторы

Хвілінкі чыстапісання:

Хвілінкі чыстапісання Аа Ал Ае Аг Аш Ам А ў Антось Алеся Асц ё р (рака) Ад добрага не ў цякай i л i хога не раб i .

Гукавыя размінкі:

Гукавыя размінкі Дук-дак, дук-дак! – Дзяцел працаваць мастак. Дак-дук, дак-дук! – Ё н абслуха ў кожны сук. Шах, шах, шах, шах! Лыжы зранку на нагах. На птушыным базары Раскрычал i ся гагары: - Га-га-гары! - Га-га-гары! ма-ма-ма - вось прыйшла з i ма ра-ра-ра - у школу пара ка-ка-ка - убачы ў рыбака

PowerPoint Presentation:

Моўныя размінкі: Задача – як мага хутчэй даць правільны адказ пры дапамозе прыметніка , але майце на ўвазе , што многія пытанні з падвохам . Які сёння дзень ? ( марозны ) 2. Учора надвор’е было. ( сонечнае ) 3. Прадмет , які я трымаю ў руках. ( чырвоны ) 4. Што гэта за вада , якую нельга піць ? ( ледзяная ) 5. На парце ляжаць прынадлежнасці . ( школьныя ) 6. Месяц, у якім людзі менш за ўсё размаўляюць , можа быць назоўнікам , а можа быць прыметнікам ? (люты) 7. Якія па вазе кілаграм ваты і кілаграм жалеза ? ( аднолькавыя ) 8. Якія канікулы чакаюць вас уперадзе ? ( вясновыя )

PowerPoint Presentation:

" Майстэрня слова " - вучымся пераказваць і ствараць тэксты . 1) Напрыклад , я даю дзецям заданне : прачытайце пачатак гісторыі . Прадстаўце , што магло адбыцца далей: « Аднойчы з намі здарылася такая гісторыя . Мы хадзілі ў лес па грыбы . Не паспелі зайсці за дрэвы , як …» Прыдумай свой канчатак

PowerPoint Presentation:

" Майстэрня слова " - вучымся пераказваць і ствараць тэксты . 2 ) Складаем казку разам. Адзін пачынае, і кожны дабаўляе ад сябе працяг гісторыі 3) Работа у парах « Партрэт сябра», «Раскажы мне аба мне» і г.д.

PowerPoint Presentation:

Выкарыстанне на ўроках табліц , схем

PowerPoint Presentation:

Выкарыстанне на ўроках табліц , схем

Работа з памяткамі:

Работа з памяткамі Памятка " Праца над байкай " 1 . Прачытай назву байкі , імя і прозвішча аўтара . 2 . Прачытай байку. 3. Хто дзейнічае ў байцы ? 4 . Як паказаныя героі ў байцы ? Прачытай іх апісанне . 5 . Што асуджаецца ў байцы ? 6. Што павінен зразумець чытач байкі ? 7. Якая мараль байкі ? 8 . Падрыхтуйся да выразнага чытання байкі . 9 . Папрактыкуйся ў выразным чытанні . Памятка " Праца над вершам" 1 . Прачытай назву верша, імя і прозвішча аўтара . 2 . Прачытай верш. Пра што ён ? 3 . Падумай , якія пачуцці аўтара выяўленыя ў ім . 4. Знайдзі ў вершы вобразныя словы , якімі аўтару атрымалася выказаць свае пачуцці . 5. Прадстаў карціны , якія можна намаляваць да верша. 6. Падрыхтуйся перадаць аўтарскія пачуцці выразным чытаннем : вылучы лагічныя націскі , расстаў лагічныя паўзы , вызнач інтанацыю чытання . 7 . Папрактыкуйся ў выразным чытанні . Памятка " Праца над апавяданнем » 1. Прачытай назву апавядання , прозвішча і імя аўтара . 2 . Прачытай апавяданне . Якія дзеянні адбываюцца ў апавяданн i, калі , дзе ? 3 . Назаві дзейсных асоб . Што ты пазнаў аб кожным з іх ? 4 . Растлумач учынкі і паводзіны герояў . 5 . Хто з дзеючых асоб спадабаўся і чым менавіта ? 6 . Вызнач асноўную думку апавядання . 7 . Чаму вучыць апавяданне , пра што ты думаў , чытаючы яго ?

PowerPoint Presentation:

Выкарыстанне на ўроках мультымедыйных сродкаў Пры выкладанні новай тэмы:

PowerPoint Presentation:

Выкарыстанне на ўроках мультымедыйных сродкаў Пры правядзенні зрокавых фізкультхвілінак

PowerPoint Presentation:

Пры правядзенні зрокавых фізкультхвілінак

Слоўнікавая работа:

Слоўнікавая работа Пераклад з рускай мовы на беларускаю і наадварот Знаходжанне слова ў тлумачальным слоўніку Знаходжанне значэння слова зыходзячы з кантэксту сказа ці тэкста

Параўнанне моў рускай і беларускай , іх падабенства і адрозненні :

Параўнанне моў рускай і беларускай , іх падабенства і адрозненні Для разбору слова па саставу мэтазгодна прапанаваць выразна падзельныя на марфемы словы, якія адносяцца да безэквівалентнай лексікі ( аздоба, надворак, дранік, зазімак, дробязь, кравец, ветразь, немаўля, прыгуменне, поплаў, дарадца, кнігарня і інш.), а таксама словы, што маюць амонімы ў рускай мове (краска — бел. кветка і краска — рус. фарба, студзень — бел. назва месяца і студзень — рус. назва стравы і інш.). Зацікавіць вучняў, актывізуе іх разумовую працу і будзе садзейнічаць матывацыі навучання адгадванне загадак на вызначэнне міжмоўных амонімаў: Не трэба блытаць іх Вторая – красоту таит. Ніколі. Она: и цвет, и тон, Адна цвіце на лузе И калорит. Або ў полі (Краска )

Параўнанне моў рускай і беларускай , іх падабенства і адрозненні :

Параўнанне моў рускай і беларускай , іх падабенства і адрозненні

Практыкаванні на трэніроўку размеркавання і выбіральнасці ўвагі. :

Практыкаванні на трэніроўку размеркавання і выбіральнасці ўвагі . Сярод літарнага тэксту ўстаўлены словы. Трэба знайсці і падкрэсліць гэтыя словы Прыклад: назоўнікбднпрыметнікуцнапдзеяслоўерстокджнож коскашщпкропкаждклічніккартлпытальнікхаота

Практыкаванні, накіраваныя на здольнасць усталявання сувязі паміж элементамі матэрыялу (нізкі ўзровень развіцця памяці) :

Практыкаванні, накіраваныя на здольнасць усталявання сувязі паміж элементамі матэрыялу (нізкі ўзровень развіцця памяці) Вы даяце дзецям некалькі слоў , іх неабходна перагрупаваць , аб'ядноўваючы па якой-небудзь прыкмеце , каб палегчыць запамінанне ; а потым прыдумаць аповяд , які звязаў б іх разам . Напрыклад : Зіма , канікулы , санкі , дзяўчынкі , прагулка .

Практыкаванне на развіццё вербальнага і абстрактна-лагічнага мыслення; фармаванне здольнасці да ўяўнага аналізу і сінтэзу. :

Практыкаванне на развіццё вербальнага і абстрактна- лагічнага мыслення ; фармаванне здольнасці да ўяўнага аналізу і сінтэзу . Спосабы ўжывання прадмета . Задаецца які-небудзь прадмет , неабходна назваць як мага больш спосабаў яго ўжывання . Прычым , можна зваць спосабы , узятыя з рэальнага жыцця і спосабы прыдуманыя . Напрыклад : аловак . Малюнак , запіс , зручная рэечка і г.д .

Карэкцыя нізкага ўзроўня развіцця ўспрымання і арыентавання ў прасторы.:

Карэкцыя нізкага ўзроўня развіцця ўспрымання і арыентавання ў прасторы . Заданне дзецям: перад вамі асобныя дэталі прадмета, вы павінны злучыць іх так, каб атрымаўся зададзены прадмет (гэта можа быць сказ, тэкст, правіла , і г.д)

Дыдактычная гульня для развіцця памяці, увагі і гаворкі:

Дыдактычная гульня для развіцця памяці , увагі і гаворкі Ход гульні : Заданне складаецца ў тым , што трэба па памяці апісаць які-небудзь прадмет , як і знаходзіцца ў класе так, каб таварышы адгадалі . Пры гэтым нельга глядзець на гэты прадмет і называць яго .

Мадэляванне рэальных сітуацый. :

Мадэляванне рэальных сітуацый . Разыгрыванне сітуацый « У бальніцы», « У краме», « У бібліятэцы», « У сяброўкі на Дні нараджэнні» і г. д. Канструяванне дыялогаў па абразцу, на выбар. Напісанне пісем, падпісванне віншавальных паштовак.

Правядзенне кантрольна тэсту на кампутары:

Правядзенне кантрольна тэсту на кампутары

PowerPoint Presentation:

"Хто жадае стаць выдатнікам?"

Правілы гульні::

Правілы гульні: 7 6 5 4 3 2 1 незгараемая адзнака незгараемая адзнака

Мэты ўрока::

Мэты ўрока: узнавім асноўны тэарэтычны матэрыял па теме “Назоўнік”; абагулім і сістэматызуем атрыманыя веды па тэме; будзем замацоўваць тэорыю на практыцы; выпрацоўваць навык з прапанаванага вылучаць галоўнае; развіваць уменне працаваць у парах.

1 адборачны тур:

1 адборачны тур Колькі літар у слове “Беларусь”?

PowerPoint Presentation:

Якая часціна мовы адказвае на пытанні Хто ? Што ? назоўнік выкрычнік прыметнік расказнік 1

PowerPoint Presentation:

На якое пытанне адказваюць назоўнікі , якія абазначаюць жывыя прадметы ? Куды? Што? Хто? Навошта? 2

PowerPoint Presentation:

Колькі склонаў у беларускай мове ? 3 6 5 4 3

PowerPoint Presentation:

На якія пытанні адказвае творны склон ? Каму ? Чаму? Каго ? Чаго ? куды ? Кім ? Чым ? 4

PowerPoint Presentation:

Знайсці назоўнік у давальным склоне? пададобны да бацькі ганарыцца бацькам аддаць бацьку убачыць бацьку 5

PowerPoint Presentation:

Якога роду назоўнік мудрасць ? Ніякага роду Жаночага роду Мужчынскага роду Агульнага роду 6

PowerPoint Presentation:

Назавіце назоўнік які заўсёды толькі адзіночнага ліку цукар конь кніга поле 7

Жадаю поспехаў!:

Жадаю поспехаў! Настаўнік ІІ кв.катэгорыі : Каменскіх. І.У.