tema_proiect

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Cerinţe proiect la disciplina: Managementul integrat al calităţii / Politici şi mecanisme instituţionale în domeniul calităţii:

Cerinţe proiect la disciplina : Managementul integrat al calităţii / Politici şi mecanisme instituţionale în domeniul calităţii prof. univ. dr. ing. Claudiu Vasile KIFOR ş.l. dr. ing. Lucian LOBONŢ

Secţiuni:

Sec ţ iuni Proiectul va conţine obligatoriu următoarele 2 secţiuni: Imbunătăţirea calităţii în organizaţia ... Sistem de managementul calităţii în organizaţia ….

1. Îmbunătăţirea calităţii în organizaţia ... :

1. Î mbun ă t ăţ irea calit ăţ ii î n organiza ţ ia ... S ă se realizeze un proiect de î mbun ă t ăţ irea calit ăţ ii pentru organiza ţ ia î n care v ă desf ăş ura ţ i activitatea. Proiectul va cuprinde urm ă toarele capitole:

1.1. Scurtă introducere a organizaţiei (max 1 pagină):

1.1. Scurt ă introducere a organiza ţ iei (max 1 pagin ă ) Se face o scurtă prezentare a organizaţiei: localizare, domeniu de activitate, număr angajaţi, activităţi desfăşurate etc.

1.2. Definirea proiectului:

1.2. Definirea proiectului se identific ă tipuri de probleme existente î n organiza ţ ie ; se evalueaz ă problemele care ar putea genera proiecte de î mbun ă t ăţ ire - matricea de evaluare a alternativelor se identific ă problema prioritar ă - proiectul prioritar pentru organiza ţ ie se define ş te problema se define ş te misiunea pentru rezolvarea problemei

1.3. Măsurare:

1.3. M ă surare Se descrie procesul care genereaz ă problema - diagrama flux detaliată Se identific ă cauzele care genereaz ă problema - diagrama cauz ă efect Se estimeaz ă / pondereaz ă cauzele (min 5 cauze) Se creează diagrama Pareto referitoare la cauze şi ponderea acestora Cauza Ponderea %

1.4. Îmbunătăţire:

1.4. Î mbun ă t ăţ ire Se selectează primele trei cauze - cele mai importante Se stabilesc: ac ţ iuni corective / de î mbun ă t ăţ ire; resurse; responsabil; termen; eficacitate Nr. Crt Cauzele (cu ponderea cea mai mare) Acţiune corectivă Resurse necesare Responsabil Termen Stadiul de realizare % ( eficacitate )

2. Sistem de managementul calităţii :

2. Sistem de managementul calit ăţ ii Pornind de la cerin ţ ele ISO 9001, s ă se realizeze , pentru organiza ţ ia î n care v ă desf ăş ura ţ i activitatea : 2.1. POLITICA ORGANIZA Ţ IEI Î N DOMENIUL CALIT ĂŢ II 2.2. OBIECTIVELE DE CALITATE ALE ORGANIZA Ţ IEI 2.3. PROCESELE ORGANIZA Ţ IEI ( harta proceselor principale ale organizatiei – diagrama flux generală )

Cerinţe referitoare la predarea proiectelor:

Cerin ţ e referitoare la predarea proiectelor Proiectele se vor preda la o data stabilit ă de comun acord cu studen ţ ii î n format tip ă rit . Date contact: [email protected] [email protected]

authorStream Live Help