an mi thuat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự Hội giảng chào mừng 20/11 NGƯỜI THỰC HIỆN: LÊ THỊ THU AN MÔN: MĨ THUẬT GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC

Baì cũ : 

Baì cũ KIỂM TRA

Slide 3: 

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô

Slide 4: 

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô 1. Quan sát, nhận xét

Slide 5: 

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô

Slide 6: 

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô + Lọ hoa nằm trong khung hình gì? + So sánh tỷ lệ giữa các phần( miệng,cổ, thân, đáy)? + Cấu tạo của lọ gồm những phần chính nào? + Màu sắc của lọ, màu nền? 1. Quan sát, nhân xét:

Slide 7: 

4 1 2 3 Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô

Slide 8: 

2. Cách vẽ Bước 1: Xác định bố cục dựng khung hình chung. Bước 2: Kẻ trục chia tỷ lệ xác định miệng, cổ, vai, đáy rồi phác hình bằng nét thẳng mờ. Bước 3: Chỉnh sửa hình bằng nét cong. Bước 4: Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu. Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô

Slide 9: 

Các bố cục Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

Slide 10: 

1 2 3 4

Slide 11: 

1 2 3

Slide 12: 

3. Thực hành Quan s¸t kÜ h×nh d¸ng, tØ lÖ cña mÉu tr­íc khi vÏ. S¾p xÕp h×nh vÏ cho c©n ®èi víi khæ giÊy. Khi vÏ h×nh xong vÏ ®Ëm nh¹t hoÆc vÏ mµu. Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô

Slide 13: 

4. Nhân xét – đánh giá + Bài vẽ cân đối phù hợp với khổ giấy hay chưa? + Hình vẽ như thế nào? + Màu sắc,đậm nhạt như thế nào? Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Mĩ thuật VÏ theo mÉu: §å vËt cã d¹ng h×nh trô

Slide 14: 

Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe h¹nh phóc Chóc c¸c em häc giái ch¨m ngoan !

authorStream Live Help