Tu dong nghia - Thao giang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Lê Bảy THCS Nguyên Thiện Thuật

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiªn häc lÔ. HËu häc v¨n Tr­êng THCS NguyÔn ThiÖn ThuËt Gi¸o viªn : Lª V¨n B¶y

PowerPoint Presentation:

c¸c ThÇy gi¸o, c« gi¸o Vµ C¸c em häc sinh. NhiÖt liÖt chµo mõng

PowerPoint Presentation:

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào có thể bỏ quan hệ từ ? a. Nhà tôi vừa mới mua một cái tủ bằng gỗ rất đẹp. b. Hãy vươn lên bằng chính sức mình. c. Lan thường đến trường bằng xe đạp. d. Bạn Nam cao bằng bạn Minh. 2. Trong những câu sau, câu nào dùng sai quan hệ từ ? a. Tôi với nó cùng chơi. b. Trời mưa to và tôi vẫn đến trường. c. Thu cũng ham đọc sách như tôi. d. Giá hôm nay trời không mưa thì thật tốt. ? Trong việc sử dụng quan hệ từ cần tránh những lỗi nào ? KiÓm tra bµi cò

PowerPoint Presentation:

M«n : ng÷ v¨n 7 Ng­êi d¹y: Lª V¨n B¶y Tr­êng THCS NguyÔn ThiÖn ThuËt TiÕt 35 Tõ §åNG NGHÜA

PowerPoint Presentation:

I / Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Ví dụ. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 XA NGẮM THÁC NÚI LƯ Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, Xa trông dòng thác trước sông này Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây. Tương Như dịch ? Ở Tiểu học, các em đã học về từ đồng nghĩa. Hãy tìm từ đồng nghĩa với từ “ rọi, trông ” trong văn bản này ? - Đồng nghĩa rọi : - Đồng nghĩa trông : ? Qua việc tìm các từ đồng nghĩa của từ “ rọi ” và từ “ trông ”, em cho biết thế nào là từ đồng nghĩa ? * Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. chiếu (soi, tỏa…) nhìn (ngó, dòm…)

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Ví dụ. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 ? Hãy tìm nghĩa của “ trông”được sử dụng trong bài “ Xa ngắm thác núi Lư ”. XA NGẮM THÁC NÚI LƯ Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, Xa trông dòng thác trước sông này Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây. Tương Như dịch Nghĩa của “ trông”được sử dụng trong bài “ Xa ngắm thác núi Lư ” là : nhìn để nhận biết. - Đồng nghĩa rọi : chiếu (soi, tỏa…) - Đồng nghĩa trông : nhìn (ngó, dòm…) * Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Ví dụ. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 Nghĩa của “ trông ”được sử dụng trong bài “ Xa ngắm thác núi Lư ” là : nhìn để nhận biết. ? H ãy cho bi ết ngh ĩa c ủa t ừ tr ô ng trong t ừng tr ường h ợp sau? a) B ác Ho à l à ng ười tr ô ng xe trong tr ường . b) T ô i tr ô ng em đã l â u. Tr ô ng a: Tr ô ng b: => Trông là từ nhiều nghĩa ? Qua đâ y em c ó nh ận x ét g ì v ề t ừ đồng ngh ĩa c ủa m ột t ừ nhi ều ngh ĩa ? * M ột t ừ nhi ều ngh ĩa c ó th ể thu ộc v ào nhi ều nh óm t ừ đồng ngh ĩa kh ác nhau. - Đồng nghĩa rọi : chiếu (soi, tỏa…) - Đồng nghĩa trông : nhìn (ngó, dòm…) * Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. B ảo v ệ , gi ữ g ìn , coi s óc , ch ă m s óc Mong, ng óng , ch ờ

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Ví dụ. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 Nghĩa của “ trông ”được sử dụng trong bài “ Xa ngắm thác núi Lư ” là : nhìn để nhận biết. ? H ãy cho bi ết ngh ĩa c ủa t ừ tr ô ng trong t ừng tr ường h ợp sau? a) B ác Ho à l à ng ười tr ô ng xe trong tr ường . b) T ô i tr ô ng em đã l â u. Tr ô ng a: Tr ô ng b: => Trông là từ nhiều nghĩa * M ột t ừ nhi ều ngh ĩa c ó th ể thu ộc v ào nhi ều nh óm t ừ đồng ngh ĩa kh ác nhau. - Đồng nghĩa rọi : chiếu (soi, tỏa…) - Đồng nghĩa trông : nhìn (ngó, dòm…) * Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. B ảo v ệ , gi ữ g ìn , coi s óc , ch ă m s óc Mong, ng óng , ch ờ 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Ví dụ. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 - Đồng nghĩa rọi : chiếu (soi, tỏa…) - Đồng nghĩa trông : nhìn (ngó, dòm…) * Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. * M ột t ừ nhi ều ngh ĩa c ó th ể thu ộc v ào nhi ều nh óm t ừ đồng ngh ĩa kh ác nhau.

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Ví dụ. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. Ví dụ. 1. Hãy tìm từ đồng nghĩa ở hai câu thơ sau? - R ủ nhau xu ố n g b ể m ò cua, Đ em v ề n ấu qu ả m ơ chua tr ê n r ừng . (Tr ần Tu ấn Kh ải ) - Chim xanh ă n tr ái xo ài xanh, Ă n no t ắm m át đ âụ c ành c â y đ a. (Ca dao) Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Vi dụ 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 1. Hãy tìm từ đồng nghĩa ở hai câu thơ sau? - R ủ nhau xu ố n g b ể m ò cua, Đ em v ề n ấu qu ả m ơ chua tr ê n r ừng . (Tr ần Tu ấn Kh ải ) - Chim xanh ă n tr ái xo ài xanh, Ă n no t ắm m át đ ậu c ành c â y đ a. (Ca dao) Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. - R ủ nhau xu ố n g b ể m ò cua, Đ em v ề n ấu qu ả m ơ chua tr ê n r ừng . (Tr ần Tu ấn Kh ải ) - Chim xanh ă n tr ái xo ài xanh, Ă n no t ắm m át đ âụ c ành c â y đ a. (Ca dao) - Qu ả : l à b ộ ph ận c ủa c â y do b ầu , nhu ỵ ph át tri ển m à th ành . ( Đâ y l à t ừ to àn d â n) - Tr ái : C ũng l à qu ả (Đây là từ địa phương Nam Bộ) Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 ? So s ánh ngh ĩa c ủa t ừ qu ả v à t ừ tr ái trong hai câu thơ trên? ? Vậy ngh ĩa c ủa t ừ qu ả v à t ừ tr ái như thế nào? Ngh ĩa c ủa t ừ qu ả v à t ừ tr ái gi ống nhau ho àn to àn . => Từ đồng nghĩa hoàn toàn .

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. T ìm t ừ đồng ngh ĩa trong hai c â u sau: - Tr ước s ức t ấn c ô ng nh ư v ũ b ão v à tinh th ần chi ến đấu d ũng c ảm tuy ệt v ời c ủa qu â n T â y S ơ n, h àng v ạn qu â n Thanh đã b ỏ m ạng . - C ô ng ch úa Ha-ba-na đã hi sinh anh d ũng , thanh ki ếm v ẫn c ần tay. (Truy ện c ổ Cu-ba) bỏ mạng hi sinh Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 Ngh ĩa c ủa t ừ qu ả v à t ừ tr ái gi ống nhau ho àn to àn . => Từ đồng nghĩa hoàn toàn

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. T ìm t ừ đồng ngh ĩa trong hai c â u sau: - Tr ước s ức t ấn c ô ng nh ư v ũ b ão v à tinh th ần chi ến đấu d ũng c ảm tuy ệt v ời c ủa qu â n T â y S ơ n, h àng v ạn qu â n Thanh đã b ỏ m ạng . - C ô ng ch úa Ha-ba-na đã hi sinh anh d ũng , thanh ki ếm v ẫn c ần tay. (Truy ện c ổ Cu-ba - Gi ống nhau : Đều ch ỉ c ái ch ết - Kh ác nhau : + B ỏ m ạng : l à ch ết v ì m ục đíc h phi ngh ĩa (c ó h àm ý kinh b ỉ ). B ỏ m ạng d ùng để ch ỉ c ái ch ết c ủa b ọn gi ặc ngo ại x â m. + Hi sinh: l à ch ết v ì l í t ưởng cao đẹp , ch ết trong s ự vinh quang v ì m ục đích ch ính ngh ĩa (c ó h àm ý kính trọng). Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 Ngh ĩa c ủa t ừ qu ả v à t ừ tr ái gi ống nhau ho àn to àn . => Từ đồng nghĩa hoàn toàn. - Hai t ừ b ỏ m ạng v à hi sinh s ắc th ái biểu cảm ho àn to àn kh ác nhau. => Từ đồng nghĩa không hoàn toàn. ? S ắc th ái ngh ĩa c ủa hai t ừ b ỏ m ạng v à t ừ hi sinh c ó g ì gi ống v à kh ác nhau? ? Nghĩa của t ừ b ỏ m ạng v à t ừ hi sinh có sắc thái như thế nào?

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 ? Qua ph â n t ích VD em h ãy cho bi ết c ó m ấy lo ại t ừ đồng ngh ĩa ? Từ đồng nghĩa có hai loại: những từ đồng nghĩa hoàn toàn (không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa) và những từ đồng nghĩa không hoàn toàn (có sắc thái nghĩa khác nhau) Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7 Ngh ĩa c ủa t ừ qu ả v à t ừ tr ái gi ống nhau ho àn to àn . => Từ đồng nghĩa hoàn toàn. Hai t ừ b ỏ m ạng v à hi sinh s ắc th ái biểu cảm ho àn to àn kh ác nhau. => Từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 1. Hãy thay từ “ quả ” bằng từ “ trái ” và từ “ trái ” bằng từ “ quả ”? - R ủ nhau xu ố n g b ể m ò cua, Đ em v ề n ấu m ơ chua tr ê n r ừng . (Tr ần Tu ấn Kh ải ) - Chim xanh ă n xo ài xanh, Ă n no t ắm m át đ âụ c ành c â y đ a. (Ca dao) ? Em hãy đọc lại các câu thơ trên và cho nh ận x ét v ề ngh ĩa c ủa hai c â u th ơ l úc n ày ? - Ý ngh ĩa c â u th ơ kh ô ng thay đổi . ? V ì sao ngh ĩa c ủa hai c â u th ơ kh ô ng đổi ? - V ì s ắc th ái ngh ĩa c ủa hai t ừ “ qu ả ” v à t ừ “ tr ái ” ho àn to àn gi ống nhau. qủa trái Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Hãy thay từ “ bỏ mạng ” bằng từ “ hi sinh ” và từ “ hi sinh ” bằng từ “ bỏ mạng ”? - Tr ước s ức t ấn c ô ng nh ư v ũ b ão v à tinh th ần chi ến đấu d ũng c ảm tuy ệt v ời c ủa qu â n T â y S ơ n, h àng v ạn qu â n Thanh đã - C ô ng ch úa Ha-ba-na đã anh d ũng , thanh ki ếm v ẫn c ần tay. (Truy ện c ổ Cu-ba) ? Em hãy đọc lại các câu văn trên và cho nh ận x ét v ề ngh ĩa c ủa hai c â u văn l úc n ày ? - Nghĩa của hai câu văn thay đổi vì hai từ “ bỏ mạng ” và “ hi sinh ” có sắc thái biểu cảm khác nhau. b ỏ m ạng hi sinh Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 3. Tại sao trong đoạn trích: “Chinh phụ ngâm khúc” lấy tiêu đề là: “Sau phút chia li ” mà không phải là “Sau phút chia tay ” ? - Bởi vì: Chia li : có nghĩa là xa nhau lâu dài có khi là mãi mãi (vĩnh biệt) không có ngày gặp lại. Vì kẻ đi trong bài thơ này là ra trận nơi cái sống và cái chết luôn kề cận nhau. - Chia tay : Xa nhau có tính chất tạm thời, thường là sẽ gặp lại nhau trong một khoảng thời gian. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 115 ? Qua ph â n t ích VD em r út ra k ết lu ận g ì khi s ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa ? Không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế được cho nhau. Khi nói cũng như khi viết, cần cân nhắc để chọn trong số các từ đồng nghĩa những từ thể hiện đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm. Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 115 IV/ Luy ện t ập B ài t ập 1 (SGK/115) T ìm t ừ H án Vi ệt đồng ngh ĩa v ới c ác t ừ sau đâ y: Gan d ạ Ch ó bi ển Nh à th ơ Đòi h ỏi M ổ x ẻ N ă m h ọc C ủa c ải Lo ài ng ười N ước ngo ài Thay m ặt - D ũng c ảm - H ải c ẩu - Thi s ĩ , thi nhân - Yêu cầu - Ph ẫu thu ật - Ni ê n kho á - T ài s ản - Nh â n lo ại - Ngo ại qu ốc - Đại di ện Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 115 IV/ Luy ện t ập B ài t ập 2 (SGK/115) T ìm t ừ c ó g ốc Ấn - Â u đồng ngh ĩa v ới c ác t ừ s a u đâ y: - M áy thu thanh - Sinh t ố - Xe h ơ i - D ươ ng c ầm - Ra- đ i- ô - Vi-ta-min - Ô t ô - Pi-a-n ô Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 115 IV/ Luy ện t ập B ài t ập 3 (SGK/115) T ìm một số từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân (phổ thông) heo - lợn x à b ô ng - x à ph òng ghe - thuy ề n c â y vi ết – c â y b út thau - ch ậu si ê u - ấm Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. Ph â n t ích ng ữ li ệu m ẫu 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. Ph â n t ích ng ữ li ệu m ẫu 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. Ph â n t ích ng ữ li ệu m ẫu 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 115 IV/ Luy ện t ập B ài t ập 4 (SGK/115) T ìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu sau đây: M ón qu à anh g ửi , t ô i đã đưa t ận tay ch ị ấy r ồi . B ố t ô i đư a kh ách ra đến c ổng r ồi m ới tr ở v ề . C ậu ấy g ặp kh ó kh ă n m ột t í đã k ê u . Anh đừng l àm th ế ng ười ta n ói cho đấy . C ụ ốm n ặng đã đ i h ô m qua r ồi . trao tiễn phàn nàn phê bình mất Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 115 IV/ Luy ện t ập B ài t ập 6 (SGK/116) Ch ọn t ừ th ích h ợp đ i ền v ào c ác c â u sau đâ y: a) - Th ế h ệ mai sau s ẽ được h ưởng … của c ô ng cu ộc đổi m ới h ô m nay. - Tr ường ta đã l ập nhi ều … đề chào mừng ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9. b) - Bọn địch … chống cự đã bị quân ta tiêu diệt. - Ông đã … giữ vững khí tiết cách mạng. c) Em Thuý luôn luôn … quần áo sạch sẽ. - … Tổ quốc là sứ mệnh của quân đội. th ành qu ả th ành t ích ngoan c ố ngoan c ường gi ữ g ìn B ảo v ệ Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

I/ Th ế n ào l à t ừ đồng ngh ĩa ? 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 II/ C ác lo ại t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 114 III/ S ử d ụng t ừ đồng ngh ĩa 1. VD. 2. Ghi nh ớ : SGK Trang 115 IV/ Luy ện t ập B ài t ập 7 (SGK/116) Trong các cặp câu sau, câu nào có thể dùng hai từ đồng nghĩa thay thế nhau, câu nào chỉ có thể dùng một trong hai từ đồng nghĩa đó? a) đối xử, đối đãi - Nó … tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó. - Mọi người đều bất bình trước thái độ … của nó đối với trẻ em. b) trọng đại, to lớn - Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa… đối với vận mệnh dân tộc. - Ông ta thân hình … như hộ pháp. đối xử/ đối đãi đối xử tr ọng đại / to l ớn to lớn Tiết 35 TỪ ĐỒNG NGHĨA Ngữ văn 7

PowerPoint Presentation:

Ghi nhớ - Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. - Từ đồng nghĩa có hai loại: những từ đồng nghĩa hoàn toàn (không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa) và những từ đồng nghĩa không hoàn toàn (có sắc thái nghĩa khác nhau). - Không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế được cho nhau. Khi nói cũng như khi viết, cần cân nhắc để chọn trong số các từ đồng nghĩa những từ thể hiện đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm.

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: - V ề nh à h ọc thu ộc ghi nh ớ . - L àm c ác b ài t ập c òn l ại trong SGK v à c ác b ài t ập trong v ở b ài t ập . - Chu ẩn b ị b ài : “C ách l ập ý c ủa b ài v ă n biểu c ảm ”.

Bµi häc kÕt thóc:

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n - C¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o - C¸c em häc sinh §Õn tham dù tiÕt häc h«m nay! Bµi häc kÕt thóc

authorStream Live Help