Hoi giang Ngau nhien viet nhan buoi moi ve que - Le Bay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiªn häc lÔ. HËu häc v¨n Tr­êng THCS NguyÔn ThiÖn ThuËt Gi¸o viªn : Lª V¨n B¶y

PowerPoint Presentation:

c¸c ThÇy gi¸o, c« gi¸o Vµ C¸c em häc sinh. NhiÖt liÖt chµo mõng

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ ? Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Lí Bạch.( Bản phiên âm và dịch thơ ) ? Ph©n tÝch hai c©u th¬ cuèi bµi th¬ “ C¶m nghÜ trong ®ªm thanh tÜnh” ?

PowerPoint Presentation:

M«n : ng÷ v¨n 7 Ng­êi d¹y: Lª V¨n B¶y Tr­êng THCS NguyÔn ThiÖn ThuËt TiÕt 37 NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ

PowerPoint Presentation:

I. Đọc và tìm hiểu chung 1. Tác giả. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- Hạ Tri Ch ươ ng (659 - 744) ( 659 - 744 ) Quª: VÜnh H­ng, ViÖt Ch©u ( ChiÕt Giang, TQ ) N¨m 695 ®ç tiÕn sÜ, lµm quan trªn 50 n¨m ë Tr­êng An. - ¤ng ®Ó l¹i cho ®êi h¬n 20 bµi th¬, trong ®ã cã hai bµi th¬ “ Håi h­¬ng ngÉu th­” 2 . Tìm hiểu chung về văn bản a. Đọc và chú thích.

PowerPoint Presentation:

I. Đọc và tìm hiểu chung 1. Tác giả. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- ( 659 - 744 ) Quª: VÜnh H­ng, ViÖt Ch©u ( ChiÕt Giang, TQ ) N¨m 695 ®ç tiÕn sÜ, lµm quan trªn 50 n¨m ë Tr­êng An. - ¤ng ®Ó l¹i cho ®êi h¬n 20 bµi th¬, trong ®ã cã hai bµi th¬ “ Håi h­¬ng ngÉu th­” 2 . Tìm hiểu chung về văn bản a. Đọc và chú thích. H­íng dÉn ®äc * PhÇn phiªn ©m : nhÞp 4/3, riªng c©u 4 nhÞp 2/5. - C©u 1, 2 giäng chËm, buån - C©u 3: giäng h¬i ng¹c nhiªn - C©u 4: giäng hái, cao h¬n vµ nhÊn m¹nh thªm. * PhÇn dÞch th¬ : chó ý nhÞp ng¾t ë c¸c c©u trong 2 bµi kh¸c nhau kh¸ nhiÒu Bµi 1 : C©u 1: nhÞp 3/3 C©u 2: nhÞp 4/4 C©u 3: nhÞp 3/1/2 C©u 4: nhÞp 2/4/2 Bµi 2 : C©u 1: nhÞp 2/4 C©u 2: nhÞp 4/4 C©u 3: nhÞp 2/4 C©u 4: nhÞp 2/1/3/2

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. Phiên âm Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi, Hương âm vô cải, mấn mao tồi. Nhi đồng tương kiến, bất tương thức Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai? Dịch nghĩa Rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay về, Giọng quê không đổi, nhưng tóc mai đã rụng. Trẻ con gặp mặt, không quen biết, Cười hỏi: Khách ở nơi nào đến? Trẻ đi, già trở lại nhà, Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu. Gặp nhau mà chẳng biết nhau Trẻ cười hỏi: Khách từ đâu đến làng? ( Trần Trọng San dịch, trong Thơ Đường, tập I Bắc Đẩu, Sài Gòn, 1966) 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản - DÞch kh«ng s¸t nghÜa tõ : “ bÊt t­¬ng thøc ” - MÊt tõ: “ tiÕu ” Dịch thơ Khi đi trẻ, lúc về già Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao. Trẻ con nhìn lạ không chào Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi ? ( Phạm Sĩ Vĩ dịch, trong Thơ Đường, tập I NXB Văn học, Hà Nội, 1987 ) --- ----------------- ------------ --------------------- ------------ ---------------- ----------- --------------------------- - DÞch ch­a s¸t nghÜa : “ mÊn mao tåi ” - MÊt tõ: “ nhi ®ång ” --------------------- ------------ ------------------- TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- a. Đọc và chú thích.

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản a Đọc và chú thích. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- Ngẫu thư ( ngẫu nhiên viết ),: NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª chø ́ không phải tình cảm bộc lộ một cách ngẫu nhiên.

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a Đọc và chú thích. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- b, Tác phẩm. - Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: khi t¸c gi¶ míi ®Æt ch©n vÒ quª sau 50 n¨m xa c¸ch. - Phương thức: Biểu cảm cảm thông qua miêu tả và tự sự Thể thơ: + Nguyên tác: Thất ngôn tứ tuyệt. + Dịch thơ : Lục bát. Phiên âm Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi, Hương âm vô cải, mấn mao tồi. Nhi đồng tương kiến, bất tương thức Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai? Dịch thơ Khi đi trẻ, lúc về già Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao. Trẻ con nhìn lạ không chào Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi? (Phạm Sĩ Vĩ dịch, trong Thơ Đường, tập I NXB Văn học, Hà Nội, 1987) Khi đi trẻ, lúc về già Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao. Trẻ con nhìn lạ không chào Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi? ( Phạm Sĩ Vĩ dịch, trong Thơ Đường, tập I NXB Văn học, Hà Nội, 1987 )

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a Đọc và chú thích. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- b, Tác phẩm. - Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: khi t¸c gi¶ míi ®Æt ch©n vÒ quª sau h¬n 50 n¨m xa c¸ch. - Phương thức: Biểu cảm cảm thông qua miêu tả và tự sự Thể thơ: + Nguyên tác: Thất ngôn tứ tuyệt. + Dịch thơ : Lục bát. ? T×m c©u th¬ t­¬ng øng víi néi dung trªn? T¸c gi¶ tõ hai sù viÖc mµ béc lé t×nh c¶m cña m×nh: Tõ cuéc ®êi chÝnh m×nh Tõ bän trÎ trong lµng : 2 c©u ®Çu. : 2 c©u cuèi. : 2 c©u ®Çu. : 2 c©u ®Çu. - Bố cục : 2 phần II. Ph©n tÝch

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a. Đọc và chú thích. b. Tác phẩm. II. Ph©n tÝch. 1. Hai c©u th¬ ®Çu. ThiÕu tiÓu li gia, l·o ®¹i håi, H­¬ng ©m v« c¶i, mÊn mao tåi ( Rêi nhµ tõ lóc cßn trÎ, giµ míi quay vÒ, Giäng quª kh«ng ®æi, nh­ng tãc mai ®· rông .) - Ph­¬ng thøc kÓ, t¶ S ự thay đổi : vóc dáng, tuổi tác, mái tóc  Không đổi : giọng nói quê hương Kh¸i qu¸t ng¾n gän qu·ng thêi gian xa quª lµm quan ®· lµm ®æi thay vãc ng­êi, tuæi t¸c nh­ng giäng nãi quª h­¬ng kh«ng ®æi. * T×nh c¶m g¾n bã s©u nÆng vµ bÒn chÆt cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h­¬ng. , phÐp ®èi ( tiÓu ®èi ) Giäng quª kh«ng ®æi: + NghÜa thùc: tiÕng nãi, giäng nãi quª h­¬ng kh«ng thay ®æi. + NghÜa t­îng tr­ng:lµ chÊt quª, hån quª trong s¾c ®iÖu tiÕng nãi cña con ng­êi t¸c gi¶ kh«ng thay ®æi. - ThiÕu tieåu > < laõo ®¹i; li > < håi - H­¬ng ©m v« c¶i >< mÊn mao tåi => Con ng­êi thñy chung g¾n bã víi quª h­¬ng. 2. Hai c©u sau.

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a. Đọc và chú thích. b. Tác phẩm. II. Ph©n tÝch. 1. Hai c©u ®Çu. 2. Hai c©u sau. Nhi ®ång t­¬ng kiÕn, bÊt t­¬ng thøc, TiÕu vÊn : Kh¸ch tßng hµ xø lai? ( TrÎ con gÆp mÆt kh«ng quen biÕt, C­êi hái : Kh¸ch ë n¬i nµo ®Õn ? - GÆp bän trÎ kh«ng quen biÕt c­êi hái. - Bän trÎ hån nhiªn, hiÕu kh¸ch khi gÆp ng­êi l¹. - T×nh huèng bÊt ngê, c©u hái tu tõ, nh­ng thÊp tho¸ng giäng ®iÖu bi hµi. - T©m tr¹ng ng¹c nhiªn, bÊt ngê -> buån tñi, ngËm ngïi, chua xãt khi bÞ coi lµ kh¸ch l¹ ngay chÝnh trªn quª h­¬ng m×nh.

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a. Đọc và chú thích. b. Tác phẩm. II. Ph©n tÝch. 1. Hai c©u th¬ ®Çu. 2. Hai c©u th¬ sau. Nhi ®ång t­¬ng kiÕn, bÊt t­¬ng thøc TiÕu vÊn : Kh¸ch tßng hµ xø lai ? ( TrÎ con gÆp mÆt kh«ng quen biÕt, C­êi hái : Kh¸ch ë n¬i nµo ®Õn ? - T©m tr¹ng ng¹c nhiªn, bÊt ngê -> buån tñi, ngËm ngïi, chua xãt khi bÞ coi lµ kh¸ch l¹ ngay chÝnh trªn quª h­¬ng m×nh. - T×nh huèng bÊt ngê, c©u hái tu tõ, nh­ng thÊp tho¸ng giong ®iÖu bi hµi. * T×nh quª thËt s©u s¾c.

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a. Đọc và chú thích. b. Tác phẩm. II. Ph©n tÝch. 1. Hai c©u th¬ ®Çu. 2. Hai c©u th¬ sau. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt. 2. Néi dung. Sö dông phÐp ®èi, t¹o t×nh huèng bÊt ngê. Giong th¬ võa hãm hØnh võa ngËm ngïi. BiÓu c¶m th«ng qua miªu t¶, tù sù. ThÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng ch©n thµnh, s©u s¾c cña t¸c gi¶ khi võa vÒ quª nhµ. * Ghi nhí ( SGK ) Ghi nhí: Bµi th¬ biÓu hiÖn mét c¸ch ch©n thùc mµ s©u s¾c, hãm hØnh mµ ngËm ngïi t×nh yªu quª h­¬ng th¾m thiÕt cña mét ng­êi sèng xa quª l©u ngµy, trong kho¶nh kh¾c võa míi ®Æt ch©n trë vÒ quª cò.

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a. Đọc và chú thích. b. Tác phẩm. II. Ph©n tÝch. 1. Hai c©u th¬ ®Çu. 2. Hai c©u th¬ sau. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt. 2. Néi dung. * Ghi nhí ( SGK ) IV. LuyÖn tËp C©u 1: Bµi th¬ “Håi h­¬ng ngÉu th­” ®­îc t¸c gi¶ viÕt trong hoµn c¶nh nµo? A. Míi rêi quª ra ®i B. Xa nhµ xa quª ®· l©u. C. Xa quª rÊt l©u nay míi trë vÒ. D. Sèng ë ngay quª nhµ. C©u 2 : T©m tr¹ng cña t¸c gi¶ trong bµi th¬ lµ g×? A. Vui mõng, h¸o høc khi trë vÒ quª. B. Buån th­¬ng tr­íc c¶nh quª h­¬ng nhiÒu ®æi thay. C. NgËm ngïi, hÉng hôt khi trë thµnh kh¸ch l¹ gi÷a quª h­¬ng. D. §au ®ín, luyÕn tiÕc khi ph¶i xa chèn kinh thµnh .

PowerPoint Presentation:

So s¸nh ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ chñ ®Ò vµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t cña hai bµi th¬: “TÜnh d¹ tø” vµ “Håi h­¬ng ngÉu th­”. 1. Bµi tËp 2 a, Gièng nhau : - Chñ ®Ò: t×nh yªu quª h­¬ng s©u nÆng . - Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: biÓu c¶m . b, Kh¸c nhau - C¸ch thøc thÓ hiÖn chñ ®Ò : + Bµi “ TÜnh d¹ tø ”: tõ n¬i xa nghÜ vÒ quª h­¬ng. + Bµi “ Håi h­¬ng ngÉu th­” : tõ quª h­¬ng nghÜ vÒ quª h­¬ng . - Ph­¬ng thøc biÓu c¶m : + Bµi “TÜnh d¹ tø”: biÓu c¶m trùc tiÕp . + Bµi “ Håi h­¬ng ngÉu th­”: biÓu c¶m gi¸n tiÕp .

PowerPoint Presentation:

I. §äc và tìm hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: 2. Tìm hiểu chung về văn bản. TiÕt 37 - NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª (Håi h­¬ng ngÉu th­) -H¹ Tri Ch­¬ng- 2. Tìm hiểu chung về văn bản. a. Đọc và chú thích. b. Tác phẩm. II. Ph©n tÝch. 1. Hai c©u th¬ ®Çu. 2. Hai c©u th¬ sau. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt. 2. Néi dung. * Ghi nhí ( SGK ) IV. LuyÖn tËp H­íng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc lßng bµi th¬. - ViÕt ®o¹n v¨n ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em vÒ quª h­¬ng. - So¹n bµi: “Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸” (§ç Phñ).

Bµi häc kÕt thóc:

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n - C¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o - C¸c em häc sinh §Õn tham dù tiÕt häc h«m nay! Bµi häc kÕt thóc

authorStream Live Help