Toan 4 Chia mot tich cho mot so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4 CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ [email protected]

Slide 2:

a. 28: (2 x 7) = 28 : 2 : 7 Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2010 Toaùn Kiểm tra bài cũ. = 14 : 7 = 2 b. 90: (9 x 2) = 10 : 2 = 5 = 90 : 9 : 2

a/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa ba bieåu thöùc. :

a/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa ba bieåu thöùc. 9 x (15 : 3); (9 x 15) : 3 = 135 : 3 = 45 (9 x 15) : 3; (9 : 3) x 15; (9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45 9 x (15 : 3) = 9 x 5 = 45 Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2010 Toaùn CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ 1. Ví duï Ta coù: Vaäy: (9 x 15) : 3 = 9 x (15 : 3) = (9 : 3) x 15 Keát luaän : Vì 15 chia heát cho 3; 9 chia heát cho 3 neân coù theå laáy moät thöøa soá chia cho 3 roài nhaân keát quaû vôùi thöøa soá kia.

b/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc. :

b/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc . (7 x 15) : 3 vaø 7 x (15 : 3) Vaäy: (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3) Vì sao ta khoâng tính: (7 : 3) x 15 ? Ta khoâng tính (7 : 3) x 15, vì 7 khoâng chia heát cho 3. Keát luaän : Vì 15 chia heát cho 3 neân coù theå laáy 15 chia cho 3 roài nhaân keát quaû vôùi 7. Ta coù: (7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35 7 x (15 : 3) = 7 x 5 = 35

Slide 5:

Khi chia moät tích hai thöøa soá cho moät soá, ta coù theå laáy moät thöøa soá chia cho soá ñoù (neáu chia heát), roài nhaân keát quaû vôùi thöøa soá kia. 2. Ghi nhôù Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2010 Toaùn CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ 1. Ví duï

Slide 6:

a/ (8 x 23): 4 b/ (15 x 24) : 6 Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2010 Toaùn CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ Khi chia moät tích hai thöøa soá cho moät soá, ta coù theå laáy moät thöøa soá chia cho soá ñoù (neáu chia heát), roài nhaân keát quaû vôùi thöøa soá kia. Thöïc haønh Baøi 1. Tính baèng hai caùch Caùch 1: Nhaân tröôùc, chia sau. (8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46 Caùch 2: Chia tröôùc, nhaân sau. (8 x 23) : 4 = 8 : 4 x 23 = 2 x 23 = 46 Caùch 1: (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60 Caùch 2: (15 x 24) : 6 = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60 Löu yù: caùch 2 chæ thöïc hieän ñöôïc khi ít nhaát coù moät thöøa soá chia heát cho soá chia.

Baøi 2: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát. :

Baøi 2: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát. (25 x 36) : 9 Ñaùp aùn: (25 x 36) : 9 = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100 Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2010 Toaùn CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ Khi chia moät tích hai thöøa soá cho moät soá, ta coù theå laáy moät thöøa soá chia cho soá ñoù (neáu chia heát), roài nhaân keát quaû vôùi thöøa soá kia.

Slide 8:

Baøi 3: Moät cöûa haøng coù 5 taám vaûi, moãi taám daøi 30m. Cöûa haøng ñaõ baùn ñöôïc soá vaûi. Hoûi cöûa haøng ñaõ baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi? Toùm taét: Moãi taám vaûi: 30m Co ù5 taám vaûi: Baùn soá vaûi = ... m vaûi? Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2010 Toaùn CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ Baøi 2: Baøi 1: 1 5 1 5 Baøi giaûi Cöûa haøng coù soá meùt vaûi laø: 30 x 5 = 150 (m) Cöûa haøng ñaõ baùn soá meùt vaûi laø: 150 : 5 = 30 (m) Ñaùp soá: 30 m (Baøi toaùn coøn coù theå giaûi baèng caùch khaùc)

Slide 9:

Caùch 2: Baøi giaûi Soá taám vaûi cöûa haøng baùn ñöôïc laø: 5 : 5 = 1 (taám) Soá meùt vaûi cöûa haøng baùn ñöôïc laø: 30 x 1= 30 (m) Ñaùp soá: 30 m Caùch 3: Baøi giaûi Neáu soá vaûi baùn ñöôïc chia ñeàu cho caùc taám vaûi thì moãi taám vaûi baùn ñi laø: 30 : 5 = 6 (m) Toång soá meùt vaûi cöûa haøng baùn ñi laø: 6 x 5 = 30 (m) Ñaùp soá: 30 m

Slide 10:

Khi chia moät tích hai thöøa soá cho moät soá, ta coù theå laáy moät thöøa soá chia cho soá ñoù (neáu chia heát), roài nhaân keát quaû vôùi thöøa soá kia. Ghi nhôù Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2010 Toaùn CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ