xử lý nước thải nhà máy đường

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Báo cáo chuyên đề XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG MÍA

NỘI DUNG:

NỘI DUNG Click to add Title 2 Kết luận IV Click to add Title 2 Đặt vấn đề I Click to add Title 2 Quy trình sản xuất II Click to add Title 2 Đặc trưng nước thải III Click to add Title 2 Quy trình xử lý nước thải III

I- ĐẶT VẤN ĐỀ:

I- ĐẶT VẤN ĐỀ Sản xuất đường mía là ngành công nghiệp quan trọng và có tiềm năng ở nước ta. Nước thải của ngành công nghiệp mía đường luôn chứa một lương lớn các chất hữu cơ :hợp chất của cacbon, nitơ, photpho dễ bị phân huỷ sinh học phát sinh mùi gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy,xử lý nước thải ngành mía đường là vấn đề thiết thực để bảo vệ môi trường.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA Xử lý sơ bộ Ép, tách bã Gia vôi sơ bộ Gia nhiệt Xông CO 2 Lọc Xông SO 2 lần 2 Lọc Cô đặc Xông SO 2 lần 1 Lọc kiểm tra Nấu đường Bồi tinh Ly tâm Cô đặc Hồi dung Gia vôi Trao đổi ion Lọc Cacbonat Bốc hơi Nấu đường R1 Trợ tinh chân không Ly tâm R1 Sấy Sản phẩm

Slide 5:

Nguồn gốc phát sinh : Nước thải từ khu ép mía: BOD cao, có chứa nhiều dầu mỡ. Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn: BOD và chất lơ lửng cao Nước thải khu lò hơi: chất rắn lơ lửng cao và giá trị BOD thấp, nước thải mang tính kiềm .

ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA :

ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA Nước thải nhà máy đường có giá trị BOD cao và dao động nhiều Bảng BOD 5 trong nước thải ngành công nghiệp đường Các loại nước thải NM đường thô(mg/L) NM tinh chế đường (mg/L) Nước rửa mía cây 20-30 Nước ngưng tụ 30-40 4-21 Nước bùn lọc 2.900-11.000 730 Chất thải than - 750-1.200 Nước rửa xe các loại - 15.000-18.000

Chất lượng nước thải nhà máy đường (TCVN 5945-2005) :

Chất lượng nước thải nhà máy đường (TCVN 5945-2005) STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị Tiêu chuẩn(lọai B) 1 pH mg/l 7,5-8 5,5 -9 2 SS mg/l 1250 100 3 BOD mg/l 5000 50 4 COD mg/l 7000 80 5 N mg/l 16,4 30 6 P mg/l 7,5 6

KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM:

KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM Đường có trong nước thải chủ yếu là đường sucroza và các loại đường khử như glucose và fructose. Các loại đường này dễ thủy phân trong nước có khả năng gây kiệt oxi trong nước gây ảnh hưởng đến VSV trong nước.

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phương án 1:

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phương án 1 Nước thải sản xuất+nước xử lý khí thải Làm phân bón Hầm bơm Bể đ iều hoà Bể lắng 1 Bể UASB Bể Biofin Bể lắng 2 Bể tiếp xúc Bể lắng bùn Sân phơi bùn Song chắn rác Khí nén Bùn Nguồn thải Châm Clo Bùn

Phương án 2:

Phương án 2 Hóa chất ổn định PH Hầm tiếp nhận Bể lắng cát Bể điều hòa Bể lắng 1 Bể UASB Bể aeroten Bể nén bùn Bể lắng 2 Bể khử trùng Sân phơi cát Nước thải sản xuất+nước xử lý khí thải Song chắn rác Nước tách ra khỏi cát Khí nén Khí nén Bùn Bùn Tuần hoàn bùn Ép bùn thành bánh Bùn Chlorin Nguồn tiếp nhận

Slide 11:

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Xét về phương diện mặt bằng phương án 2 khả thi hơn phương án 1 Phương án 1 Chú ý đến khả năng xử lý của lớp vật liệu lọc Diện tích xây dựng lớn Khó vận hành Phương án 1 Phương án 2 Chú ý đến liều lượng bùn, lưu lượng khí… Diện tích mặt bằng tượng đối nhỏ Dễ vận hành Phương án 2

KẾT LUẬN:

KẾT LUẬN Nước thải mía đường có tính chất đặc trưng là nồng độ chất hữu cơ rất cao vì vậy đòi hỏi hệ thống xử lý phải có bể phân huỷ chất hữu cơ. Ngành mía đường góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế. Tuy nhiên nước thải nếu không được xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường do đó cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải sao cho khi thải ra đạt tiêu chuẩn.

Slide 13:

Bể aerotank

Slide 14:

Bể lọc