Tieu hoa o dong vat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Tieu hoa o dong vat

Comments

Presentation Transcript

§µo ThÞ Nga:

§µo ThÞ Nga Tr­êng H÷u NghÞ 80 Thµnh phè S¬n t©y – Hµ t©y

KiÓm tra bµi cò:

KiÓm tra bµi cò 1. ThÕ nµo lµ h« hÊp ë thùc vËt? Nªu vai trß cña h« hÊp ®èi víi c¬ thÓ thùc vËt? 2. T×m c¸c côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c©u sau: H« hÊp hiÕu khÝ x¶y ra trong ®iÒu kiÖn......(1) ë ti thÓ, gåm chu tr×nh Crep vµ chuçi truyÒn Electron. Tõ mét................(2) qua h« hÊp hiÕu khÝ t¹o ra ....................(3) vµ gi¶i phãng.......(4) ATP.

Slide 3:

3. H« hÊp hiÕu khÝ gåm nh÷ng qu¸ tr×nh: Chu tr×nh Crep. Chuçi truyÒn Electron. Lªn men Lactic. Chu tr×nh Crep vµ chuçi truyÒn Electron. 4. Quang h« hÊp x¶y ra ë nh÷ng bµo quan: Lôc l¹p. Per«xix«m. Ti thÓ. Lôc l¹p, per«xix«m, ti thÓ.

Slide 4:

§¸p ¸n: C©u 1. Qu¸ tr×nh « xy ho¸ nguyªn liÖu h« hÊp (Glucoz¬,...) ®Õn CO 2 , H 2 O, mét phÇn n¨ng l­îng ®­îc gi¶i phãng vµ mét phÇn n¨ng l­îng ®­îc tÝch luü trong ATP. Vai trß: + NhiÖt l­îng gi¶i phãng ®Ó duy tr× nhiÖt ®é thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ thùc vËt. + ATP sö dông cho nhiÒu ho¹t ®éng sèng cña c©y nh­: VËn chuyÓn vËt chÊt trong c©y, sinh tr­ëng, tæng hîp chÊt h÷u c¬, söa ch÷a nh÷ng h­ h¹i cña tÕ bµo. + T¹o c¸c s¶n phÈm trung gian cung cÊp cho qu¸ tr×nh tæng hîp chÊt h÷u c¬ kh¸c trong c¬ thÓ. C©u 2 . (1): cã O 2 , (2): ph©n tö gluc«z¬, (3): n­íc vµ CO 2 , (4): 36 C©u 3. d C©u 4. d

Slide 5:

Bµi 15-TiÕt 14 Tiªu ho¸ ë ®éng vËt B. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ n¨ng l­îng ë ®éng vËt

Slide 6:

I. Kh¸i niÖm vÒ tiªu ho¸ Tiªu ho¸ lµ g×? - Kh¸i niÖm: Lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n thµnh nh÷ng chÊt ®¬n gi¶n mµ c¬ thÓ hÊp thô ®­îc. Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ cña ®éng vËt x¶y ra ë ®©u trong c¬ thÓ? Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ x¶y ra: + ë bªn trong tÕ bµo: tiªu ho¸ néi bµo. + Bªn ngoµi tÕ bµo: tiªu ho¸ ngo¹i bµo.

Slide 7:

Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n: 2 31 (SGK trang 62) II. tiªu ho¸ ë ®éng vËt ch­a cã c¬ quan tiªu ho¸ Nhãm ®éng vËt nµo ch­a cã c¬ quan tiªu ho¸? (§éng vËt ®¬n bµo: Trïng roi, trïng giµy, trïng amip). M« t¶ qu¸ tr×nh tiªu ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n ë trïng giµy? - Thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ néi bµo (trong kh«ng bµo tiªu ho¸) Tiªu ho¸ néi bµo ë trïng giµy T×m c©u tr¶ lêi ®óng vÒ tr×nh tù c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh tiªu ho¸ néi bµo cña trïng giµy? C¸c chÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n ®­îc hÊp thô tõ kh«ng bµo tiªu ho¸ vµo tÕ bµo chÊt. Riªng phÇn thøc ¨n kh«ng ®­îc tiªu ho¸ trong kh«ng bµo ®­îc th¶i ra khái tÕ bµo theo kiÓu xuÊt bµo. Mµng tÕ bµo lâm dÇn h×nh thµnh kh«ng bµo tiªu ho¸ chøa thøc ¨n bªn trong. Liz«x«m g¾n vµo kh«ng bµo tiªu ho¸. C¸c Enzim cña Liz«x«m vµo kh«ng bµo tiªu ho¸ vµ thuû ph©n chÊt dinh d­ìng phøc tap thµnh c¸c chÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n.

Slide 8:

Qu¸ tr×nh tiªu ho¸: Thøc ¨n (RËn n­íc) qua lç th«ng  Tói tiªu ho¸. TÕ bµo trªn thµnh tói tiªu ho¸ tiÕt enzim vµo trong tói tiªu ho¸ ( bªn ngoµi tÕ bµo) ®Ó tiªu ho¸ ho¸ häc: ChÊt dinh d­ìng phøc t¹p trong thøc ¨n  ChÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n h¬n cã kÝch th­íc nhá chuyÓn vµo c¸c tÕ bµo trªn thµnh tói tiªu ho¸ vµ tiÕp tôc tiªu ho¸ néi bµo ChÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n ®­îc tÕ bµo sö dông. C¸c chÊt th¶i qua lç th«ng ra ngoµi m«i tr­êng. III. tiªu ho¸ ë ®éng vËt cã tói tiªu ho¸ Nh÷ng sinh vËt nµo cã tói tiªu ho¸? (Ruét khoang, giun dÑp). M« t¶ qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n trong tói tiªu ho¸ cña thuû tøc?

Slide 9:

1. T¹i sao trong tói tiªu ho¸ thøc ¨n sau khi ®­îc tiªu ho¸ ngo¹i bµo l¹i tiÕp tôc tiªu ho¸ néi bµo? Sau khi tiªu ho¸ ngo¹i bµo  C¸c chÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n h¬n nh­ng tÕ bµo vÉn ch­a sö dông ®­îc. V× vËy c¸c chÊt dinh d­ìng tiªu ho¸ dë dang tiÕp tôc ®­îc tiªu ho¸ néi bµo  C¸c chÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n, c¬ thÓ sö dông ®­îc. 2. ­ u ®iÓm cña tiªu ho¸ thøc ¨n ë ®éng vËt cã tói tiªu ho¸ so víi ®éng vËt ch­a cã c¬ quan tiªu ho¸ lµ g×? Tiªu ho¸ ®­îc thøc ¨n cã kÝch th­íc lín.

Slide 10:

IV. tiªu ho¸ ë ®éng vËt cã èng tiªu ho¸ Nh÷ng sinh vËt nµo cã èng tiªu ho¸? ë nhãm ®éng vËt cã x­¬ng sèng vµ nhiÒu loµi ®éng vËt kh«ng x­¬ng sèng: C«n trïng, giun ®Êt, chim, thó.

Slide 11:

TT Bé phËn Tiªu ho¸ c¬ häc Tiªu ho¸ ho¸ häc 1 2 3 4 5 6 7 KÓ tªn c¸c bé phËn trong èng tiªu ho¸ cña ng­êi? MiÖng Thùc qu¶n D¹ dµy Gan Tuþ Ruét non Ruét giµ Em h·y ®¸nh dÊu x vµo c¸c cét tiªu ho¸ c¬ häc vµ tiªu ho¸ ho¸ häc trong c¸c bé phËn cña èng tiªu ho¸ ë ng­êi? Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n ë ng­êi x x x x x x x x x x

Slide 12:

IV. tiªu ho¸ ë ®éng vËt cã èng tiªu ho¸ - ë nhãm ®éng vËt cã x­¬ng sèng vµ nhiÒu loµi ®éng vËt kh«ng x­¬ng sèng: C«n trïng, giun ®Êt, chim, thó. Nªu qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n cña sinh vËt cã èng tiªu ho¸? - CÊu t¹o cña èng tiªu ho¸: lµ mét èng dµi ®­îc cÊu t¹o tõ nhiÒu bé phËn. Mçi bé phËn cã mét chøc n¨ng riªng. - Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n: + Thøc ¨n ®i theo mét chiÒu trong èng tiªu ho¸. + Trong èng tiªu ho¸ thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ ngo¹i bµo (tiªu ho¸ c¬ häc, ho¸ häc)  Nh÷ng chÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n ®­îc hÊp thô vµo m¸u, ®Õn c¸c tÕ bµo. ChÊt kh«ng ®­îc tÕ bµo hÊp thô theo ph©n th¶i ra ngoµi qua hËu m«n. - HiÖu qu¶ tiªu ho¸ rÊt cao.

Slide 13:

è ng tiªu ho¸ cña giun ®Êt, ch©u chÊu, chim cã bé phËn nµo kh¸c víi èng tiªu ho¸ ë ng­êi? C¸c bé phËn ®ã cã chøc n¨ng g×? DiÒu ë giun ®Êt vµ c«n trïng. DiÒu (mét phÇn cña thùc qu¶n biÕn ®æi thµnh): lµm mÒm thøc ¨n; MÒ (d¹ dµy c¬) ë giun đất, chim cã nh÷ng viªn sái nhá: lµm t¨ng hiÖu qu¶ tiªu ho¸ c¬ häc (nghiÒn thøc ¨n d¹ng h¹t)

Slide 14:

Cñng cè ë ®éng vËt ch­a cã c¬ quan tiªu ho¸, thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ néi bµo. C¸c enzim tõ liz«x«m vµo kh«ng bµo tiªu ho¸ thuû ph©n chÊt h÷u c¬ cã trong thøc ¨n thµnh c¸c chÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n ®­îc tÕ bµo sö dông cho c¸c ho¹t ®éng sèng. ë ®éng vËt cã tói tiªu ho¸, thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ ngo¹i bµo (nhê enzim thuû ph©n chÊt dinh d­ìng phøc t¹p trong lßng tói) vµ tiªu ho¸ néi bµo. §éng vËt cã èng tiªu ho¸, thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ ngo¹i bµo: Thøc ¨n ®i qua èng tiªu ho¸ ®­îc biÕn ®æi c¬ häc, ho¸ häc trë thµnh nh÷ng chÊt dinh d­ìng ®¬n gi¶n ®­îc hÊp thô vµo m¸u. C¸c chÊt kh«ng ®­îc tiªu ho¸ trong èng tiªu ho¸ sÏ t¹o thµnh ph©n vµ ®­îc th¶i ra ngoµi.

Slide 15:

ChiÒu h­íng tiÕn ho¸ trong hÖ tiªu ho¸ cña ®éng vËt: + CÊu t¹o cña hÖ tiªu ho¸ ngµy cµng phøc t¹p tõ kh«ng cã c¬ quan tiªu ho¸ ®Õn cã c¬ quan tiªu ho¸: Tõ tói tiªu ho¸ ®Õn èng tiªu ho¸. + Sù chuyªn ho¸ vÒ chøc n¨ng ngµy cµng râ rÖt: Sù chuyªn ho¸ cao trong c¸c bé phËn cña èng tiªu ho¸ lµm t¨ng hiÖu qu¶ tiªu ho¸ thøc ¨n. + Tõ tiªu ho¸ néi bµo (thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ ho¸ häc trong kh«ng bµo tiªu ho¸ nhê enzim do lizox«m cung cÊp); ®Õn tiªu ho¸ ngo¹i bµo v à tieu hoa noi bào : ho¸ häc trong tói tiªu ho¸; Tiªu ho¸ ngo ại bào: c¬ häc vµ ho¸ häc trong èng tiªu ho¸ gióp ®éng vËt ¨n ®­îc thøc ¨n cã kÝch th­íc lín. Em h·y nªu chiÒu h­íng tiÕn ho¸ trong hÖ tiªu ho¸ cña ®éng vËt?