tiet_23__lien_he_day_va_kc_den_tam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

PHÒNG GD&ĐT LẠNG GIANG Trường THCS Tiên Lục GV: Bùi Mạnh Cường

Slide 2:

KiÓm tra bµI cò AB > CD IC = ID

Slide 3:

Bài toán: Cho AB và CD là hai dây (khác đường kính) của đường tròn (O; R) . Gọi OH, OK theo thứ tự là khoảng cách từ tâm O đến AB, CD. (Hình vẽ ) XÐt tam gi¸c vu«ng OHB. Theo Pi-ta-go ta cã: XÐt tam gi¸c vu«ng OKD. Theo Pi-ta-go ta cã: OH 2 + HB 2 = OB 2 = R 2 (1) OK 2 + KD 2 =OD 2 = R 2 (2) Tõ (1) vµ (2) Ta cã: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2

Slide 4:

Chú ý: Kết luận của bài toán trên vẫn đúng nếu một dây là đường kính hoặc cả hai dây là đường kính. H K O R C D A B H O R K C D A B OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2

Slide 5:

OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 OH vµ OK lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m O cña (O;R) ®Òn hai d©y AB vµ CD AB = CD ta cã: OH = OK OH = OK ta cã: AB = CD

Slide 6:

Tiết 24: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 1. §Þnh lÝ: Trong mét ®­êng trßn + Hai d©y b»ng nhau th× c¸ch ®Òu t©m + Hai d©y c¸ch ®Òu t©m th× b»ng nhau OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 OH vµ OK lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m O cña (O;R) ®Òn hai d©y AB vµ CD AB > CD ta cã: OH < OK OH < OK ta cã: AB > CD

Slide 7:

2) Định lý 2: Trong hai dây của một đường tròn: - Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn. - Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn. Tiết 24: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 1. §Þnh lÝ 1: Trong mét ®­êng trßn + Hai d©y b»ng nhau th× c¸ch ®Òu t©m + Hai d©y c¸ch ®Òu t©m th× b»ng nhau

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Trong một đường tròn: a) Hai dây bằng nhau khi và chỉ khi b) khi và chỉ khi nó gần tâm hơn. .....…(2)…… Dây lớn hơn .........…(1)…..…... chúng cách đều tâm Điền từ thích hợp vào chỗ trống (hay trong hai đường tròn bằng nhau):

Slide 9:

?3 Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực của tam giác ; D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, AC. Cho biết OD > OE, OE = OF (Hình vẽ) Hãy so sánh các độ dài: a) BC và AC. b) AB và AC. 3- Vận dụng Ta có O là giao điểm ba đường trung trực của tam giác ABC (gt) => O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC a) Vì OE = OF(gt) => BC = AC (Định lý 1b). b) Ta có OD > OE, OE = OF (gt) => OD > OF => AB < AC (Định lý 2b) Giaûi

Phiếu học tập:

Phiếu học tập Em hãy khoanh tròn ch ữ cái đ ứ ng tr ước đáp án đúng. Cho tam giác ABC n ội tiếp đường tròn tâm O, bi ết . Gọi OH, OI , OK theo th ứ t ự là kho ả ng cách t ừ O đ ế n BC, AC, AB. Khi đó ta có: A. OH > OI > OK B. OI < OK < OH C. OK > OI > OH

Slide 11:

Liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y Trong mét ®­êng trßn hay hai ®­êng trßn b»ng nhau Hai d©y b»ng nhau th× c¸ch ®Òu t©m Hai d©y c¸ch ®Òu t©m th× b»ng nhau D©y nµo lín h¬n th× gÇn t©m h¬n D©y nµo gÇn t©m h¬n th× lín h¬n

Hướng dẫn về nhà: :

Hướng dẫn về nhà: Bài 12 : Cho (O;5cm), dây AB= 8cm a)Tính khoảng cách từ tâm 0 đến dây AB. b) Gọi I là điểm thuộc dây AB: AI = 1cm. Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc với AB. Chứng minh CD = AB Hướng dẫn a) Kẻ OH vuông góc với AB,=> HB =AB/2, sau đó vận dụng định lý Pitago cho tam giác vuông BOH , ta sẽ tính được OH b) Kẻ OK vuông góc với CD , sau đó chứng minh tứ giác OHIK là hình vuông H K C D I 8cm 5cm

Slide 13:

KÝnh chóc C¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái.

authorStream Live Help