Інформатика, 10 клас урок 1-2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інформатика 10 клас, базовий модуль. Тема 1, урок 1-2 Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві.

Comments

Presentation Transcript

Домашнє завдання:

Інформатика, 10 клас Базовий модуль Тема 1, урок 1-2

Домашнє завдання:

Вправа «Коло побажань » Учні , сидячи у колі , по черзі бажають один одному щось приємне у цьому навчальному році . Бажаю усьому класу міцного здоров’я , натхнення , успіхів , розуміння важливості вивчення курсу інформатики для навчання і майбутньої професії .

Домашнє завдання:

Про підручник з інформатики та електронний посібник для дистанційного навчання Перейти на сайт https:// sites.google.com/view/distance-informatics-10/ головна Про базовий та вибірковий модулі

Домашнє завдання:

Інформація , повідомлення , дані , інформаційні процеси , інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства Урок 1-2, теми 1 « Інформаційні технології в суспільстві » Кравчук Г.Т., СЗОШ № 8 м. Хмельницького 4

Домашнє завдання:

Мета уроку Мета навчальна : ознайомити учнів із завданням курсу інформатики в 10 класі , повторити правила поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій ; повторити і закріпити поняття інформація , повідомлення , дані , інформаційні процеси , інформаційні системи та взаємозв’язки між ними; розглянути ознаки сучасного інформаційного суспільства ; розвивальна : розвивати критичне мислення ; формувати вміння діяти за інструкцією , планувати свою діяльність , аналізувати i робити висновки ; виховна : виховувати інформаційну культуру , уважність , акуратність , дисциплінованість . Очікуванні результати : учень розуміє природу повідомлень , уміє пояснити зміст понять « інформація », « повідомлення », « дані », « інформаційні процеси », « інформаційні системи », розрізняє складники і ознаки сучасного суспільства . Обладнання та матеріали : комп’ютери , мультимедійний проектор, презентація , електронний посібник , тест. Програмне забезпечення : ОС Windows , під’єднання до мережі Інтернет .

Домашнє завдання:

Вправа « Кошик ідей » Інформація – це… Повідомлення – це…

Домашнє завдання:

Мотивація навчальної діяльності

Домашнє завдання:

Вивчення нового матеріалу Поняття Термін Поняття — форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв’язки предметів і явищ. Термін (лат. terminus — межа, кордон) — слово, словосполучення, символи, що описують поняття. Атрибут (лат. attributio — властивість ) — суттєва , невід’ємна властивість предмета або явища . Атрибут

Домашнє завдання:

ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДАНІ В інформатиці, що закономірно для молодої науки, тривають дискусії вчених відносно підходів до пояснення основних понять цієї науки. Їх погляди можна узагальнити в кілька теорій залежно від того, як вони пояснюють поняття «інформація».  Прибічники «традиційного підходу» опираються на наукові праці засновників теорії зв’язку  Р. Хартлі (1888–1970) та К. Шеннона (1916–2001). У цій теорії термін «інформація» є синонімом терміна «повідомлення», зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень. «Атрибутивний підхід» базується на твердженні, що інформація є невід’ємною частиною матеріальних об’єктів, є їх описом, атрибутом. За такого підходу інформація є об’єктивною характеристикою матеріального об’єкта та існує незалежно від свідомості людини. Представники «філософського підходу» розглядають інформацію як результат відображення у свідомості людини реалій навколишнього світу. При цьому враховується зміст повідомлень, що передаються, опрацьовуються, зберігаються.

Домашнє завдання:

ІНФОРМАЦІЯ Інформація — одне з основних понять інформатики, строге й універсальне означення якого неможливе. Інформація є відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини. Не можна казати про кількісні характеристики відображення людиною реалій зовнішнього світу, оскільки неможливо однозначно передбачити результат такого відображення для різних людей і навіть для однієї і тієї самої людини за різних умов. Тому неможливо говорити про вимірювання інформації та її кількісні характеристики. Так, враження від переглянутого кінофільму в різних людей будуть різними. Різне враження може бути навіть в однієї і тієї самої людини за різного емоційного стану, настрою, стану здоров’я тощо. По-різному ми оцінюємо смак страв, стилі одягу тощо. Тобто ми по-різному сприймаємо навколишній світ і відповідно по-різному відображаємо його у своїй свідомості.

Домашнє завдання:

Повідомлення   Повідомлення — це деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття (зір, слух, дотик тощо). У технічних пристроях для операцій з повідомленнями використовують різноманітні датчики, що можуть сприймати навіть ті сигнали, які не підвладні органам чуття людини, наприклад рентгенівське випромінювання. Повідомлення можуть подаватися різними способами: електричними сигналами, малюнками, звуками, схемами, текстом тощо. Слід зауважити, що за одного й того самого подання повідомлення може нести зовсім різний зміст, залежно від обставин, у яких воно передається і приймається, підготовленості до його тлумачення людини, яка приймає й аналізує повідомлення та робить (синтезує) відповідні висновки. 

Домашнє завдання:

Дані Дані — це повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацьовування. 

Домашнє завдання:

Схема операцій з повідомленнями в процесі пізнання людиною навколишнього світу  

Домашнє завдання:

Зв’язки між інформацією та повідомленням

Домашнє завдання:

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ   З поданого прикладу зрозуміло, що в процесі пізнання людиною навколишнього світу неможливо обійтися без інформаційних процесів.   Інформаційними процесами називають процеси, що здійснюються над повідомленнями.

Домашнє завдання:

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ   Складні процеси базуються щонайменше на двох основних процесах. 

Домашнє завдання:

Ви знайомі з поняттям «інформаційна безпека» Для її забезпечення потрібно вжити низку заходів для захисту повідомлень користувача. Серед таких заходів можуть бути:  резервне копіювання зі збереженням даних на окремому носієві (опрацювання, передавання та зберігання повідомлень);  шифрування даних (опрацювання повідомлень);  обмеження доступу різних користувачів до даних (опрацювання повідомлень).  Подібний аналіз можна здійснити і для інших складних інформаційних процесів, наприклад процесу використання повідомлень

Домашнє завдання:

Схема інформаційного процесу використання повідомлень 

Домашнє завдання:

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ   Технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими, мультимедійними та іншими даними з використанням комп’ютерів називають інформаційними технологіями.  Іншими словами, інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки. 

Домашнє завдання:

Класифікація інформаційних технологій

Домашнє завдання:

Мета застосування інформаційних технологій Мета застосування інформаційних технологій — створення та опрацювання інформаційних ресурсів , до яких належать програми , документи , графічні зображення , аудіо - та відеодані , веб- сторінки та ін .  Для реалізації окремих інформаційних технологій , а особливо їх комплексу, створюються інформаційні системи . Сукупність взаємопов’язаних елементів , яка призначена для реалізації інформаційних процесів , називається інформаційною системою.

Домашнє завдання:

Складові інформаційної системи Апаратна складова Апаратна складова — це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення та виведення даних, засоби міжкомп’ютерного зв’язку.  Програмна складова Програмна складова — це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.  Доволі часто в інформаційних системах виділяють інформаційну складову, під якою розуміють програмну складову та дані, які отримують, опрацьовують, зберігають та передають користувачам різні складові інформаційної системи.

Домашнє завдання:

Схема інформаційної системи (у дужках приклади пристроїв і програм)

Домашнє завдання:

ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Домашнє завдання:

ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Домашнє завдання:

Фізкультхвилинка Перейти на відео

Домашнє завдання:

Первинне закріплення знань Диференційовані завдання Визначте , які дані про особу використовують найчастіше в різних ситуаціях , а які є унікальними в кожному з випадків .

Домашнє завдання:

Вправи для очей

Домашнє завдання:

Тренувальні вправи (фронтальна робота) Виконайте завдання 

Домашнє завдання:

Робота за ПК Завдання. Знайдіть відомості про інформаційні технології, які ви не вивчали в курсі інформатики 5–9 класів, про сфери їх використання. Підготуйте на цю тему усне повідомлення Завдання можна завершити вдома

Домашнє завдання:

Виконати тестові завдання Приступити до виконання тесту

Домашнє завдання:

Підсумки уроку та рефлексія

Домашнє завдання:

Домашнє завдання 1) Повторити правила техніки безпеки. 2) Прочитати § 1.1 (ст.14-15) (Інформатика: підруч . для 10 (11) кл . закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна . — К.: УОВЦ «Оріон», 2018 ) або сторінку сайту ( перейти ). 3) Опрацювати опорний конспект за публікаціями на веб- сторінці електронного посібника 4) Виконати тест (при потребі покращення результату проходження тесту на уроці ) 6) Знайдіть відомості про інформаційні революції в історії людства . Підготуйте на цю тему комп’ютерну презентацію . Надішліть звіт на поштову скриньку вчителя