new_titanic

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Titanic dài 260 mét, t?i tr?ng 46.239 t?n. "New Titanic" dài 340 mét, t?i tr?ng 155.000 t?n New Titanic gxdaminh.net

Slide 2: 

Có kh? nang dón 4.400 du khách và 1.400 nhân viên ph?c v?

Slide 3: 

Cho b?n m?t bãi bi?n trên tàu.

Slide 4: 

V?i hàng ngàn gh? n?m trên sân thu?ng

Slide 5: 

Cung c?p nu?c bi?n d? t?m và bãi d? dón m?t tr?i.

Slide 6: 

Không th? thi?u siêu th? d? “shopping”

Slide 7: 

Gh? ngh? u?ng cà phê ng?m c?nh.

Slide 8: 

Quán an ph?c v? ngày dêm.

Slide 9: 

Nh?ng h? boi trong bóng mát.

Slide 10: 

Sân gôn mini cho ngu?i sành di?u.

Slide 11: 

Tàu qu? là m?t khách s?n vi d?i

Slide 12: 

Vu tru?ng cho các b?n tr?.

Slide 13: 

Sàn khiêu vu ngh? thu?t và khán dài.

Slide 14: 

X?p hàng d? các bu?i trình di?n.

Slide 15: 

New Titanic Vu?t xa trí tu?ng tu?ng và m?i l?i mô t?. m?i xem ti?p…

Slide 16: 

Có sân choi bóng r?

Slide 17: 

T? ch?c gi?i banh chuy?n.

Slide 18: 

Hãy th? m?t chuy?n tru?t nu?c

Slide 19: 

Nhi?u không gian thoáng mát và riêng tu.

Slide 20: 

Nh?ng phòng an chung ho?c gia dình.

Slide 21: 

V?i th?c don d?i dào và b?t m?t

Slide 22: 

T?c d? tàu trung bình 40 km/gi?

Slide 23: 

Tàu t? d?ng nên di?u khi?n nhàn h? bi?t bao.

Slide 24: 

New Titanic K? ni?m 100 nam Tàu Titanic b? d?m nam 1912