Biserica Fortificată Mălâncrav, Jud. Sibiu.

Views:
 
     
 

Presentation Description

biserica fortificata

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

B i s e r i c a F o r t i f i c a t ă M Ă L Â N C R A V Judeţul SIBIU AVANSARE manuală !

PowerPoint Presentation:

Mălâncrav este un sat mic aflat la 25 km de Sighişoara, printre dealurile frumoase ale zonei. Atestat în 1305, satul a aparţinut familiei grofului Apafi. Localitatea prezintă un interes deosebit pe de o parte pentru că are cea mai mare proporţie de saşi din oricare alt sat transilvănean (casele sunt foarte bine păstrate datorită izolării şi drumului de ţară neamenajat pe 13 km) iar pe de altă parte datorită bisericilor vechi ce se găsesc în perimetrul său.

PowerPoint Presentation:

Biserica Evanghelică / Luterană din localitate are una din cele mai bine păstrate fresce din Transilvania, un adevărat Voroneţ al bisericilor fortificate.

PowerPoint Presentation:

Actuala biserică evanghelică este pomenită pentru prima dată în testamentul lui Nikolaus Apafi. Un alt act important pentru istoria bisericii de aici este cel emis în anul 1424 de către Papa Martin al V-lea cu privire la dreptul lui Nikolaus Apafi de a acorda indulgenţe în capela Sfântului Sânge. Pierdută astăzi, se presupune că această capelă, care a servit celor care au rămas catolici după Reformă, s-a aflat lângă biserica Fecioara Maria.

PowerPoint Presentation:

Istoria acestei biserici fortificate se leagă de numele unei familii din marea nobilime latifundiară transilvăneană, Apafi. Primele acte, din secolul al XIV-lea, care pomenesc existenţa Mălâncravului, sunt legate de unele diferende asupra propietăţii, diferende care vor continua până în secolul al XVIII-lea, când mai multe propietăţi ale familiei Apafi ajung în posesia familiei Bethlen, prin hotărârea Curţii de la Viena.

PowerPoint Presentation:

Biserica cu trei nave şi un turn-clopotniţă a fost construită în prima parte a secolului al XIV-lea de către Gregor, fiul lui Nikolaus, sanctuarul fiind reconstruit în jurul anului 1400 în stil gotic.

PowerPoint Presentation:

Aspectul actual al bisericii se datorează unei intervenţii majore de la începutul secolului al XX-lea.

PowerPoint Presentation:

Adevarata “comoară” a bisericii din Mălâncrav este pictura sa murală, cel mai bine păstrat ansamblu de pictură linear-narativă gotică din secolul al XIV-lea.

PowerPoint Presentation:

Cea mai mare parte a frescelor se află pe latura nordică a navei principale şi au fost realizate în jur de 1350. Pictura din cor a fost realizată mai târziu, dup ă momentul în care acesta a fost reconstruit (cca 1400).

PowerPoint Presentation:

Fresca din interior, cu influenţe bizantine, se crede că a fost pictată de un pictor moldovean.

PowerPoint Presentation:

Iconografia picturii este axată în special pe viaţa lui Iisus, dar în acelaşi timp glorificând-o şi pe Fecioara Maria, căreia îi este dedicată biserica.

PowerPoint Presentation:

Altarul donat de Mihai Apafi şi soţia sa Clara, “ Sfântul Arhanghel Mihail şi Sfânta Clara se închină Fecioarei cu Pruncul ”.

PowerPoint Presentation:

Altarul din 1520 este cel mai vechi altar din Transilvania aflat încă în locaţia originală .

PowerPoint Presentation:

Detaliu

PowerPoint Presentation:

Trecerea î n nava central ă se realizeaz ă printr-o bolt ă deasupra c ă reia este scris: “Gentile scutum appae” - Scutul familiei Apa(fi).

PowerPoint Presentation:

Tabernacol.

PowerPoint Presentation:

Pe partea de nord a corului se află sacristia ş i o scară în formă de spirală care duce în pod.

PowerPoint Presentation:

Turnul-clopotniţă are cinci niveluri.

PowerPoint Presentation:

În secolul XVII sub sacristie a fost construită o criptă pentru mormântul prinţului Mihai Apafi II. Monumentul (opera a sculptorului Elias Nicolai) în prezent se află la Muzeul de Artă din Budapesta.

PowerPoint Presentation:

În sec. al XV-lea biserica a fost înconjurată de un zid de incintă cu mai multe turnuri de apărare, dintre care s-a păstrat doar un bastion, actuala intrare în curtea bisericii.

PowerPoint Presentation:

Monumentul sa ş ilor c ă zu ţ i î n cele dou ă r ă zboaie mondiale , aflat în încintă.

PowerPoint Presentation:

Pe o culme aflat ă imediat l â ng ă biseric ă se g ă ses ţ e Conacul Apafi, construit î n sec. XV. Ruinat, a fost vândut. Actualmente, refăcut, adăposteşte o pensiune de 4 stele.

PowerPoint Presentation:

Biserica fortificată văzută din curtea conacului.

PowerPoint Presentation:

Există în Mălâncrav şi o biserică ortodoxă ce datează undeva spre sfârşitul secolului al XVII-lea sau începutul secolului al XVIII-lea situată spre nordul aşezării, în partea dreaptă, pe deal, de-a lungul drumului ce urcă spre marginea de sus a satului. A fost ridicată, se pare, în mijlocul unui cimitir mai vechi, ca şi astăzi, pe locul unei foste biserici. Chiar dacă unele documente mai vechi ale bisericii s-au pierdut în urmă cu câţiva ani, într-un incendiu, izvoarele nescrise dau mărturie că aici au fost mai întâi românii, care au întemeiat prima comunitate ce avea în centru biserica.Astăzi, biserica ortodoxă, în formă de navă, are o pictură realizată în tempera, nefinalizată în proporţie de 10%, cu un turn clopotniţă, situat deasupra intrării, pe pronaos. Turnul nu este cel original, actualul datând din anul 1969 — ridicat în locul celui vechi aflat aproape de prăbuşire.

PowerPoint Presentation:

Mălâncrav este un sat săsesc din județul Sibiu, ce face parte din comuna Laslea, alături de satul omonim și satele Florești, Romdola, Noul Săsesc. Pentru a ajunge în Mălâncrav, trecem prin Sighișoara, iar de acolo pe DJ 14 spre Mediaș, prin comuna Daneș (10 km); după cca 9 km facem stânga și ajungem în comuna Laslea; de aici, mergem încă 12 km pe un drum neasfaltat, având dealuri și pajiști de-o parte și de alta, până ajungem în satul Mălâncrav.

PowerPoint Presentation:

Cum ajunge ţ i : Cu ma ş ina : 2 h (de la Sighi ş oara spre Media ş , face ţ i st â nga spre Iacobeni) Cu trenul : doar p â n ă la Sighi ş oara sau Media ş . De aici nu exista curse regulate. Distan ţ a de la Bra ş ov : 141 km GPS : 46.10996 N, 24.64708 E Prin ţ ul Charles , al Marii Britanii, a î ndr ă git at â t de mult locurile acestea î nc â t s-a ocupat î ndeaproape de rena ş terea lui.

PowerPoint Presentation:

M ălâncrav

PowerPoint Presentation:

BIBLIOGRAFIE: - http://dictionary.sensagent.com/m%C4%83l%C3%A2ncrav,+sibiu/ro-ro/ - http://locuri-unice.ro/biserici/biserica-fortificata-malancrav/ - http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83l%C3%A2ncrav,_Sibiu - http://www.biserici-fortificate.com/locations/malancrav___malmkrog/32/1/ - http://www.welcometoromania.ro/DN14/DN14_Malancrav_biserica_fortificata_r.htm - http://www.biserici.org/index.php?menu=BIA4&code=234&criteria=&quick=&radio =b&order=P.TOWN,C.NAME,P.NAME&nf=2 - http://www.visittransilvania.ro/detail_atraction.php?language=romanian&district= mures&id=426

PowerPoint Presentation:

F I N A L Montaj : DIEGIS. Coloana sono ră : Yanni – I `ll Think About It . 29.02. 2012

authorStream Live Help