CN TN 14 Năm C Lc 10,1-12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 14 năm C (Lc 10,1-12.17-20) “A nh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Slide12:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide13:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Sau đó, Chúa … … bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến (Lc 10,1).

Slide14:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi … … … đi vào giữa bầy sói (Lc 10,3).

Slide15:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 4 5 6 7 8 9 3. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì … … thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia (Lc 10,7).

Slide16:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 5 6 7 8 9 4. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng … … … ai dọc đường (Lc 10,4).

Slide17:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 6 7 8 9 5. Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em … … … với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em (Lc 10,6).

Slide18:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I 6 7 8 9 6. … … những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘ Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. ’ (Lc 10,9).

Slide19:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 7 7 8 7. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta … … … , thì anh em ra các quảng trường mà nói: (Lc 10,11).

Slide20:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 9 8. ‘ Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: … … Thiên Chúa đã đến gần. ’ (Lc 10,11).

Slide21:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 T R I Ề U Đ Ạ I 9 9. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được … … … ” (Lc 10,20).

Slide22:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 T R I Ề U Đ Ạ I 9 G H I T R Ê N T R Ờ I 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide23:

1 C H Ỉ Đ Ị N H 2 N H Ư C H I Ê N C O N 3 L À M T H Ợ 4 Đ Ừ N G C H À O H Ỏ I 5 S Ẽ Ở L Ạ I H Ã Y C H Ữ A 6 K H Ô N G T I Ế P Đ Ó N 7 8 T R I Ề U Đ Ạ I 9 G H I T R Ê N T R Ờ I

Slide24:

ĐƯỢC SAI ĐI

Slide25:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide26:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide27:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi hai người một (10,1); 2) Chúa Giêsu chỉ thị cho bảy mươi hai môn đệ (10,2-12); 3) Chúa Giêsu nhận định sau khi bảy mươi hai môn đệ trở về (10,17-20).

Slide28:

H: Cụm từ “ bảy mươi hai người khác ” trong câu 1 có nghĩa là gì ?

Slide29:

T: Cụm từ “ bảy mươi hai người khác ” ở đây là khác với Nhóm Mười Hai.

Slide30:

H: Tại sao Chúa Giêsu sai các môn đệ đi theo nhóm hai người một?

Slide31:

T: Đi từng cặp là để nâng đỡ lẫn nhau trên đường và để làm chứng ( vì Luật Môsê đòi phải có chứng của hai người đàn ông : Đnl 19,15; Ds 35,30.)

Slide32:

H : Cụm từ “như chiên con đi giữa bầy sói” có nghĩa là gì?

Slide33:

T : Theo cách ẩn dụ của người Do-thái, chiên cừu chỉ cho người theo đạo Do-thái, còn chó để chỉ cho người ngoại đạo.

Slide34:

H : Tại sao Chúa lại dặn 72 môn đệ: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”?

Slide35:

T : Vì trước hết, các môn đệ phải có được bình an bằng cách lắng nghe và làm theo lời Chúa, chứ không phải ở việc đầy đủ tiện nghi. Sau đó, các môn đệ mới đem bình an của Chúa đến với mọi người.

Slide36:

H: Từ “bình an” trong lời chúc của các môn đệ có ý nghĩa gì?

Slide37:

T: Từ gốc “bình an” là shalôm, có nghĩa là “sự đầy đủ, sự toàn vẹn”), diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động cứu độ.

Slide38:

H : Câu “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông” có nghĩa là gì?

Slide39:

T : Câu “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông ” là cách người Do-thái nói lên sự đoạn tuyệt cách dứt khoát. Chúa đã sai các môn đệ đem bình an đến nhưng họ không đón tiếp thì sau này họ sẽ phải nhận án phạt.

Slide40:

H: Cụm từ “tên anh em đã được ghi trên trời” có nghĩa là gì?

Slide41:

T: Cụm từ này được gợi từ một hình ảnh trong Cựu Ước: quyển sách sự sống ở trên trời, ghi tên những người thuộc về dân Thiên Chúa (Xh 32,32-33; Tv 69,28; 56,9; 87,6; Is 4,3; 34,16; Đn 12,1; Ml 3,16-17; Tân Ước dùng lại: Pl 4,3; Dt 12,23;8; 20,12.15; 21,27).

Slide42:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 14 TN Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.