CN MV2 Năm C Lc 3,1-6

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 2 MV năm C ( Lc 3,1-6 ) “H ãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. ..” (Lc 3,4b)

Slide2:

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô , thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê , Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê , người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít , Lyxania làm tiểu vương miền Abilên ,

Slide3:

2 Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan , rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,

Slide4:

4 như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng , phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp,

Slide5:

khúc quanh co, phải uốn cho ngay , đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 1 . Ông liền đi khắp vùng ven … … , rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội (Lc 3,3).

Slide8:

2 . Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan , rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng … … để được ơn tha tội ( Lc 3,3). 1 S Ô N G G I O Đ A N 2 3 4 5 6

Slide9:

3 . … … … , phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp (Lc 3,5a). 1 S Ô N G G I O Đ A N 2 S Á M H Ố I 3 4 5 6

Slide10:

4 . N hư có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong … … : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi ( Lc 3,4). 1 S Ô N G G I O Đ A N 2 S Á M H Ố I 3 M Ọ I T H U N G L Ũ N G 4 5 6

Slide11:

5 . Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải … … … , đường lồi lõm, phải san cho phẳng (Lc 3,5). 1 S Ô N G G I O Đ A N 2 S Á M H Ố I 3 M Ọ I T H U N G L Ũ N G 4 H O A N G Đ Ị A 5 6

Slide12:

6 . Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của … … (Lc 3,6). 1 S Ô N G G I O Đ A N 2 S Á M H Ố I 3 M Ọ I T H U N G L Ũ N G 4 H O A N G Đ Ị A 5 U Ố N C H O N G A Y 6

Slide13:

1 S Ô N G G I O Đ A N 2 S Á M H Ố I 3 M Ọ I T H U N G L Ũ N G 4 H O A N G Đ Ị A 5 U Ố N C H O N G A Y T H I Ê N C H Ú A 6 7 . Chủ đề của ô chữ là gì?

Slide14:

1 S Ô N G G I O Đ A N 2 S Á M H Ố I 3 M Ọ I T H U N G L Ũ N G 4 H O A N G Đ Ị A 5 U Ố N C H O N G A Y T H I Ê N C H Ú A 6

Slide15:

SÁM HỐI

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần : 1) Hoàn cảnh chính trị và tôn giáo (3,1-2a); 2 ) Hoạt động của ông Gioan Tẩy Giả (3,2b-3); 3 ) Lời bình của tác giả theo sách Is 40,3-5 (3,4-6).  

Slide19:

H: Thánh Luca có ý gì khi lần lượt kể tên hoàng đế Rôma, tổng trấn của hoàng đế, ba tiểu vương và hai thượng tế ?

Slide20:

T: Khi Thánh Luca lần lượt kể ra từ hoàng đế Rôma, tổng trấn của hoàng đế, ba tiểu vương và đến hai thượng tế, thì ngài có nêu bật tính long trọng đặc biệt của sự kiện kêu gọi sám hối của ông Gioan Tẩy Giả .

Slide21:

H: “Ơn cứu độ” c.6 có nghĩa là gì?

Slide22:

T: “Ơn cứu độ” trong c.6 chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã được cụ Simêon công bố: “ Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ . Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :

Slide23:

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của I trae l Dân Ngài.” ( Lc 2,30-32 )

Slide24:

H: Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả còn có tên gọi là gì?

Slide25:

T: Phép Thanh Tẩy

Slide26:

H: Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giêsu còn có tên gọi là gì ?

Slide27:

T: Phép Thánh Tẩy hay Bí tích Rửa tội .

Slide28:

H: Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì ?

Slide29:

T: Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giêsu chỉ công trình cứu độ do Chúa Giêsu khai mở .

Slide30:

H: Câu 5: “ Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng ” có nghĩa là gì ?

Slide31:

T: Nghĩa là hãy hướng về cùng đích là Thiên Chúa .

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh . Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 2 MV NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.