CN TN 32 Năm B Mc 12,38-44

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 32 TN - NĂM B (Mc 12,38-44) Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “ Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. (Mc 12,43).

Slide2:

38 Trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói rằng: “ Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng , thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.

Slide3:

39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà góa , lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. ”

Slide4:

41 Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền . 42 Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm , trị giá một phần tư đồng xu Rôma.

Slide5:

43 Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “ Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. ”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói rằng: “ Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong … … … , thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng (Mc 12,38).

Slide8:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta … … ở những nơi công cộng (Mc 12,38).

Slide9:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc (Mc 12,39).

Slide10:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 5 6 7 8 9 10 4. Họ nuốt hết tài sản của … … … , lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ (Mc 12,40).

Slide11:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 6 7 8 9 10 5. Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người … … xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao (Mc 12,41a).

Slide12:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 Q U A N S Á T 6 7 8 9 10 6. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật … … (Mc 12,41b).

Slide13:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 Q U A N S Á T 6 N H I Ề U T I Ề N 7 8 9 10 7. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai … … … , trị giá một phần tư đồng xu Rôma (Mc 12,42).

Slide14:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 Q U A N S Á T 6 N H I Ề U T I Ề N 7 Đ Ồ N G T I Ề N K Ẽ M 8 9 10 8. Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “ … bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết (Mc 12,43).

Slide15:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 Q U A N S Á T 6 N H I Ề U T I Ề N 7 Đ Ồ N G T I Ề N K Ẽ M 8 T H Ầ Y 9 10 9. Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “ Thầy bảo thật anh em: … … … này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết (Mc 12,43).

Slide16:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 Q U A N S Á T 6 N H I Ề U T I Ề N 7 Đ Ồ N G T I Ề N K Ẽ M 8 T H Ầ Y B À G Ó A N G H È O 9 10 10. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà … … … tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình (Mc 12,44).

Slide17:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 Q U A N S Á T 6 N H I Ề U T I Ề N 7 Đ Ồ N G T I Ề N K Ẽ M 8 T H Ầ Y B À G Ó A N G H È O 9 10 B Ỏ V À O Đ Ó 11. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

1 B Ộ Á O T H Ụ N G 2 C H À O H Ỏ I 3 G H Ế D A N H D Ự 4 C Á C B À G Ó A 5 Q U A N S Á T 6 N H I Ề U T I Ề N 7 Đ Ồ N G T I Ề N K Ẽ M 8 T H Ầ Y B À G Ó A N G H È O 9 10 B Ỏ V À O Đ Ó

Slide19:

BÀ GÓA NGHÈO

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần : 1) Hãy coi chừng các kinh sư ( 1 2, 38-40 ); 2 ) Người giàu và bà góa nghèo ( 1 2, 41 - 44 ) .

Slide23:

H: Áo thụng là gì?

Slide24:

T: Áo thụng là áo choàng dài chấm đất mà các tư tế s ử dụng khi tế tự. Người Do thái thường tỏ lòng tôn kính đối với các tư tế.

Slide25:

H: Cụm từ “ chiếm ghế danh dự trong hội đường ” nghĩa là gì?

Slide26:

T: Tại hội đường Do thái có chỗ ngồi danh dự của Thầy dạy ở đầu góc bên cửa trái . Các kinh sư vốn tự cao nên thích ngồi ở chỗ ngồi danh dự này .

Slide27:

Lm Đaminh Phạm Anh Tuấn, Nha Trang tại chỗ ngồi của Thầy dạy trong hội đường Capharnaum.

Slide28:

H: Cụm từ “thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc” có nghĩa là gì?

Slide29:

T: Tại đám tiệc của người Do thái, chỗ danh dự nhất là ở bên phải gia chủ. Chỗ thứ hai là bên trái, và tiếp tục như vậy từ phải sang trái x ung quanh bàn ăn. Từ đó, n gười ta dễ nhận ra thứ bậc của người khách, căn cứ vào chỗ ngồi của họ. 

Slide30:

H: Cụm từ “nuốt hết tài sản của các bà góa” có nghĩa là gì?

Slide31:

T: Các bà góa thường thiếu hiểu biết và nhẹ dạ nên được xếp vào hạng người cần được quan tâm giúp đỡ (x. Đnl 24,17.19). Mỗi khi bị chèn ép, các bà góa thường nhờ kinh sư bênh vực. Đây là cơ hội thuận tiện để một số kinh sư lợi dụng làm tiền, bằng cách chỉ vẽ Lề luật và hứa cầu nguyện cho. 

Slide32:

H: Tại sao Chúa Giêsu nói: họ, các kinh sư xấu, sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn?

Slide33:

T: Luật Môsê coi việc xử tệ với các người cô thế cô thân, trong đó có các bà góa là một trọng tội và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc (x. Xh 22,21-23). Chúa Giêsu nhắc nhở, vì nhữ ng hành vi vụ lợi của các kinh sư nên họ sẽ bị kết án nghiêm khắc trong ngày tận thế.  

Slide34:

H: Cụm từ “ hai đồng tiền kẽm trị giá một phần tư đồng bạc Rôma ” có nghĩa là gì?

Slide35:

T: Đây là đơn vị tiền nhỏ nhất, ám chỉ sự nghèo khó cùng cực của bà góa . T ác giả nói hai đồng tiền kẽm trị giá một phần tư đồng bạc Rôma nhằm giúp các độc giả La-Hy thời bấy giờ dễ hiểu hơn. Đây là sự tương phản giữa hai số tiền dâng cúng của người giàu có và kẻ nghèo hèn.  

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 32 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.