CN TN 31 Năm B Mc 12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 31 TN - NĂM B (Mc 12,28b-34) “ … Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” (Mc 34).

Slide2:

2 8 Một ngày kia có một người trong các kinh s ư đến hỏi Chúa Giêsu và hỏi: “ Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? ” 29 Chúa Giêsu trả lời: “ Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel , Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất . 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.

Slide3:

31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình . Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng , hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình,

Slide4:

là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. ” 34 Chúa Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “ Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 1. Chúa Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: “ Nghe đây, hỡi Israel , Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa … … ” (Mc 12,29).

Slide7:

1 D U Y N H Ấ T 2 3 4 5 6 2. Ngươi phải … … Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi (Mc 12,30).

Slide8:

1 D U Y N H Ấ T 2 Y Ê U M Ế N 3 4 5 6 3. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có … … nào khác lớn hơn các điều răn đó (Mc 12,31).

Slide9:

1 D U Y N H Ấ T 2 Y Ê U M Ế N 3 Đ I Ề U R Ă N 4 5 6 4. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như … … (Mc 12,31a).

Slide10:

1 D U Y N H Ấ T 2 Y Ê U M Ế N 3 Đ I Ề U R Ă N 4 C H Í N H M Ì N H 5 6 5. Yêu mến Thiên Chúa … … , hết trí khôn, hết sức lực (Mc 12,33a).

Slide11:

1 D U Y N H Ấ T 2 Y Ê U M Ế N 3 Đ I Ề U R Ă N 4 C H Í N H M Ì N H 5 6 6. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi … … … và hy lễ (Mc 12,33).

Slide12:

1 D U Y N H Ấ T 2 Y Ê U M Ế N 3 Đ I Ề U R Ă N 4 C H Í N H M Ì N H 5 H Ế T L Ò N G 6 L Ễ T O À N T H I Ê U 7. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide13:

1 D U Y N H Ấ T 2 Y Ê U M Ế N 3 Đ I Ề U R Ă N 4 C H Í N H M Ì N H 5 H Ế T L Ò N G 6 L Ễ T O À N T H I Ê U

Slide14:

YÊU MẾN

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần : 1) Câu hỏi về điều răn đứng đầu trong mọi điều răn : mục tiêu và nội dung ( 1 2, 28b ); 2 ) Câu trả lời của Chúa Giêsu ( 1 2, 29 - 31 ) ; 3 ) Người kinh sư đồng tình với c âu trả lời của Chúa Giêsu ( 1 2, 32 - 33 ) ; 4 ) Chúa Giêsu nhận xét ( 1 2, 34 ) .

Slide18:

H: Cụm từ “ trong mọi điều răn ” là những điều răn nào ?

Slide19:

T: Cụm từ “ trong mọi điều răn ” muốn nói về 613 điều răn trong Luật Môsê , gồm : 365 điều cấm và 248 điều truyền .

Slide20:

H: “ Điều răn đứng đầu ” được Chúa Giêsu dựa vào sách nào trong Cựu Ước ?

Slide21:

T: “ Điều răn đứng đầu ” được Chúa Giêsu dựa vào sách Đệ Nhị Luật : Hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất . Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh ( em ), hết lòng hết dạ , hết sức anh ( em ). ( Đnl 6,4-5)

Slide22:

H: “ Điều răn thứ hai ” được Chúa Giêsu dựa vào sách nào trong Cựu Ước ?

Slide23:

T: “ Điều răn thứ hai ” được Chúa Giêsu dựa vào sách Lêvi : (Các) ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi như với một người bản xứ, một người trong các ngươi; (các) ngươi phải yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều tại đất Ai C ập. ( Lv 19,34a)

Slide24:

H: Tại sao người kinh sư hỏi Chúa Giêsu “ điều răn nào là điều răn trọng nhất ”?

Slide25:

T: Vì lúc ấy người Do Thái đang đi tìm một nguyên tắc thống nhất : Vua David xác định 11 điều ( Tv  15,2-5), Isaia xác định 6 điều (Is 33,15), Mikha xác định 3 điều (Mk 6,8), Amốt xác định 1 điều (Am 5,4), Khabacúc xác định 1 điều (Kb 2,4).

Slide26:

11 điều do vua David xác định : 1. Là kẻ sống vẹn toàn, 2. luôn làm điều ngay thẳng, 3. bụng nghĩ sao nói vậy, 4. miệng lưỡi chẳng vu oan, 5. không làm hại người nào, 6. chẳng làm ai nhục nhã. 7 Coi khinh phường gian ác, 8. trọng ai kính CHÚA TRỜI, 9. lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời, 10. cho vay không đặt lãi, 11. chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. ( Tv  15,2-5a)

Slide27:

6 điều do ngôn sứ Isaia xác định : 1. Kẻ theo đường chính trực, 2 hằng ăn nói thẳng ngay, 3. của chiếm đoạt không màng, 4. tay xua quà hối lộ. 5. Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe, 6. việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn. (Is 33,15) 3 điều do ngôn sứ Mikha xác định : 1. thực thi công bình, 2. quý yêu nhân nghĩa , 3. khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa . (Mk 6,8)

Slide28:

1 điều do ngôn sứ Amốt xác định : Quả thế, ĐỨC CHÚA phán thế này với Israel : Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ được sống! (Am 5,4) 1 điều do ngôn sứ Khabacúc xác định : Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình. (Kb 2,4)

Slide29:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 31 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.