CN TN 21 Năm B Ga 6,54a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 21 TN NĂM B (Ga 6,54a.60-69)

Slide2:

54 a Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “ Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? ”

Slide3:

61 Nhưng Chúa Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng , không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?

Slide4:

63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin."

Slide5:

Quả thật, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: “ Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. ”

Slide6:

66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Chúa Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai : “ Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? ”

Slide7:

68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. ”

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Ai … … và uống máu tôi, thì được sống muôn đời (Ga 6,54a).

Slide10:

1 Ă N T H Ị T 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Nghe rồi, … … … của Người liền nói: “ Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? ”(Ga 6,60).

Slide11:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Chúa Giêsu bảo các ông: Điều đó, anh em … … … , không chấp nhận được ư? (Ga 6,61b).

Slide12:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 5 6 7 8 9 4. Vậy nếu anh em thấy Con Người … … … … trước kia thì sao? (Ga 6,62).

Slide13:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 L Ê N N Ơ I Đ Ã Ở 5 6 7 8 9 5. Lời Thầy nói với anh em là … … và là sự sống (Ga 6,63b).

Slide14:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 L Ê N N Ơ I Đ Ã Ở 5 T H Ầ N K H Í 6 7 8 9 6. Thần khí mới làm cho sống, chứ … … chẳng có ích gì (Ga 6,63).

Slide15:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 L Ê N N Ơ I Đ Ã Ở 5 T H Ầ N K H Í 6 X Á C T H Ị T 7 8 9 7. Chúa Giêsu hỏi Nhóm … … : “ Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? ” (Ga 6,67).

Slide16:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 L Ê N N Ơ I Đ Ã Ở 5 T H Ầ N K H Í 6 X Á C T H Ị T 7 M Ư Ờ i H A I 8 9 8. Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết … … … ? (Ga 6,68)

Slide17:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 L Ê N N Ơ I Đ Ã Ở 5 T H Ầ N K H Í 6 X Á C T H Ị T 7 M Ư Ờ i H A I 8 Đ Ế N V Ớ I A I 9 9. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là … … của Thiên Chúa. ” (Ga 6,69).

Slide18:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 L Ê N N Ơ I Đ Ã Ở 5 T H Ầ N K H Í 6 X Á C T H Ị T 7 M Ư Ờ i H A I 8 Đ Ế N V Ớ I A I 9 Đ Ấ N G T H Á N H 10. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide19:

1 Ă N T H Ị T N H I Ề U M Ô N Đ Ệ 2 3 L Ấ Y L À M C H Ư Ớ N G 4 L Ê N N Ơ I Đ Ã Ở 5 T H Ầ N K H Í 6 X Á C T H Ị T 7 M Ư Ờ i H A I 8 Đ Ế N V Ớ I A I 9 Đ Ấ N G T H Á N H

Slide20:

TUYÊN XƯNG

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide23:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần : 1) Tóm nội dung bài giảng về Bánh hằng sống (6,54a) (6, 41 - 42 ); 2) Những môn đệ bỏ đi (6,60-66) ; 3) Nhóm Mười Hai ở lại (6,67-69).

Slide24:

H: Ở hội trường Ca-phác-na-um , sau khi Chúa Giêsu nói về Bánh Hằng Sống, những ai đã bỏ Chúa ra đi?

Slide25:

T: Những người Do-thái bỏ đi đầu tiên, tiếp theo là một số môn đệ rút lui, không theo Chúa Giêsu nữa.

Slide26:

H: Câu nào trong bài Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu là Đấng từ trời xuống?

Slide27:

T: Qua câu 62 “ Con Người lên nơi đã ở trước ”, Chúa Giêsu xác định mình là Đấng Từ Trời xuống. Với người Do Thái, Đấng Từ Trời xuống chính là Đấng Mêsia – Đấng được xức dầu để dẫn dắt dân theo ý Thiên Chúa.

Slide28:

H: Đấng Mêsia hay Đấng được xức dầu nghĩa là gì?

Slide29:

T: Trong Cựu Ước, việc xức dầu dành riêng cho tư tế (x. Xh 28,41), vua (Tv 2,2) và tiên tri (1 V 19,16). Vì vậy Đấng Mêsia mà Thiên Chúa hứa phải là người thuộc dòng dõi vua Đa-vít và mang ba chức vụ trên.

Slide30:

H : “Tin và nhận biết” trong câu 69 có nghĩa là gì?

Slide31:

T : “ Tin” là ơn Thiên Chúa ban để tín hữu tự do gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa, đón nhận những chân lý mặc khải trong Đức Giêsu Kitô. “Nhận biết” thuật ngữ chỉ kinh nghiệm toàn diện, bao gồm cảm xúc, lý trí trong tương quan cá vị.

Slide32:

H: Qua những câu nào cho thấy ông Phêrô đã tuyên xưng mình tin tưởng vào Chúa Giêsu?

Slide33:

T: Ông Phêrô đã tuyên xưng qua những câu: - Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? - Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời . - Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Slide34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN21 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh : Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn