CN TN 20 Năm B Lc 1,39-56

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 4 MV năm C (Lc 1,39-56) "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. ” (Lc 1,42)

Slide2:

39 Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa . 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabet.

Slide3:

41 Bà Êlisabet vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần , 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,

Slide4:

và người con em đang cưu mang cũng có phúc lạ . 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào,

Slide5:

thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em . ” 46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Slide6:

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Slide7:

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương

Slide8:

sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng . 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng .

Slide9:

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. ”

Slide10:

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà .

Slide11:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide12:

1 . Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc … … … (Lc 1,39). 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide13:

2 . liền kêu lớn tiếng và … … : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng có phúc lạ (Lc 1,42a). 1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 3 4 5 6 7 8

Slide14:

3 . liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được … … hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng có phúc lạ (Lc 1,42). 1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 4 5 6 7 8

Slide15:

4 . Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn … … (Lc 1,41). 1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 C H Ú C P H Ú C 4 5 6 7 8

Slide16:

5 . Bởi đâu tôi được Thân Mẫu … … đến với tôi thế này? (Lc 1,43). 1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 C H Ú C P H Ú C 4 T H Á N H T H Ầ N 5 6 7 8

Slide17:

1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 C H Ú C P H Ú C 4 T H Á N H T H Ầ N 5 C H Ú A T Ô I 6 7 8 6 . liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng có phúc lạ và người con em đang … … cũng có phúc lạ (Lc 1,42).

Slide18:

1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 C H Ú C P H Ú C 4 T H Á N H T H Ầ N 5 C H Ú A T Ô I 6 C Ư U M A N G 7 8 7 . Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã … … vui sướng (Lc 1,44).

Slide19:

1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 C H Ú C P H Ú C 4 T H Á N H T H Ầ N 5 C H Ú A T Ô I 6 C Ư U M A N G 7 N H Ả Y L Ê N 8 8 . liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng có … … (Lc 1,42).

Slide20:

1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 C H Ú C P H Ú C 4 T H Á N H T H Ầ N 5 C H Ú A T Ô I 6 C Ư U M A N G 7 N H Ả Y L Ê N 8 P H Ú C L Ạ 9 . Chủ đề của ô chữ là gì?

Slide21:

1 C H I T Ộ C G I U Đ A 2 N Ó I R Ằ N G 3 C H Ú C P H Ú C 4 T H Á N H T H Ầ N 5 C H Ú A T Ô I 6 C Ư U M A N G 7 N H Ả Y L Ê N 8 P H Ú C L Ạ

Slide22:

CÓ PHÚC LẠ

Slide23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide24:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide25:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần : 1) Đức Maria gặp bà Êlisabet (1,39-41); 2) Bà Êlisabet ca ngợi Đức Maria (1,42-45)

Slide26:

H: Bà Êlisabet “được tràn đầy Thánh Thần” có nghĩa là gì?

Slide27:

T: Bởi vì nhờ ơn Chúa Thánh Thần, bà Êlisabeth là người đầu tiên trong chuỗi dài những thế hệ, cho đến ngày nay và mãi về sau, tung hô Đức Mẹ Maria là người có phúc .

Slide28:

H: Tại sao bà Êlisabet lại nói với Đức Mẹ câu “ Em được chúc phúc hơn mọi người nữ (c.42)”?

Slide29:

T: Bởi vì Đức Mẹ đã tin rằng lời của Thiên Chúa sẽ được hoàn thành. Ngày xưa, tổ phụ Abraham nhờ đức tin mà đã trở thành phúc lành cho “mọi dân tộc trên mặt đất” (St 12,3)

Slide30:

H: Trong Cựu Ước, câu “ Em được chúc phúc hơn mọi người nữ (c.42)” được dùng để nói về hai người nữ nào?

Slide31:

T: Đó là bà Giaên [ Phúc thay bà Giaên , phu nhân ông Kheve , người Kêni , hơn các phụ nữ, h ơn các phụ nữ trong lều trại, bà thật là có phúc (Tl 5,24)] và bà Giuđitha

Slide32:

[ 18 Ông U tdigia nói với bà: "Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất;

Slide33:

Người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc! (Gdt 13,18)] .

Slide34:

H: Dựa vào câu nào trong bài Tin Mừng để nói Đức Mẹ Maria là Hòm Bia Giao Ước Mới?

Slide35:

T: c. 42 “ Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng có phúc lạ” tương ứng với 2Sm 6, 2-11 để nói rằng Đức Mẹ Maria là Hòm Bia Giao Ước Mới.

Slide36:

H: Với cách nhìn biểu trưng, Đức Mẹ Maria là Hòm Bia Giao Ước Mới, c.43 “ Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? ” được lấy từ câu nào trong Cựu Ước?

Slide37:

T: Lời ấy được lấy từ câu nói của vua Đavit : “Hòm bia Đức Chúa đến với tôi thế nào được?” (2Sm 6,9)

Slide38:

H: Việc Đức Mẹ Maria ở lại cùng bà Êlisab e t trong ba tháng và việc con trong bụng bà Êlisab e t nhảy lên vui sướng lấy từ ý nào trong Cựu Ước?

Slide39:

T: Những việc ấy được lấy từ câu nói về vua Đavít : “ Vua Đav i t không muốn đưa Hòm Bia ĐỨC CHÚA về với mình trong Thành vua Đav i t , nên cho chuyển hướng sang nhà ông Ôv ê t Êđôm , người thành Gát .

Slide40:

Hòm Bia ĐỨC CHÚA ở nhà ông Ôvêt Êđôm người thành Gát, ba tháng, và ĐỨC CHÚA giáng phúc cho ông Ôvêt Êđôm cùng cả nhà ông ” (2Sm 6,10-11)

Slide41:

H: Tại sao Chúa yêu thích kẻ khiêm nhường và dẹp tan người lòng trí kiêu căng ?

Slide42:

T: Bởi vì n gười kiêu căng đánh cắp ân sủng của Thiên Chúa . Bởi chẳng có sự gì con người có được mà không đến từ Thiên Chúa . Người kiêu căng luôn nhìn thấy mình mà không nhìn thấy Thiên Chúa .

Slide43:

Kiêu căng làm cho con người khinh thường tha nhân, vì họ cho rằng người khác không bằng mình . K iêu căng thường đi cùng với sự khinh thường, coi người khác là thấp hèn.

Slide44:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh . Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN XX TN NĂM B. Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.