CN TN 17 Năm B Ga 6,1-15

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B (Ga 6,1-15)

Slide2:

1 Sau đó, Chúa Giêsu sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.

Slide3:

3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái . 5 Ngước mắt lên, Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình.

Slide4:

Người hỏi ông Phi-líp-phê : “ Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” 6 Người nói thế là để thử ông , chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp:

Slide5:

Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. ” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê , anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Chúa Giêsu :

Slide6:

9 “ Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá , nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! ” 10 Chúa Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi."

Slide7:

Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn , rồi phân phát cho những người ngồi đó.

Slide8:

Cá nhỏ, Chúa Giêsu cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."

Slide9:

13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thì nói:

Slide10:

“ Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! ” 15 Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua , nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Slide11:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide12:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Sau đó, Chúa Giê-su sang bên kia … … Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a (Ga 6,1).

Slide13:

1 B I Ể N H Ồ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người … … (Ga 6,4).

Slide14:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Có đông đảo dân chúng đi theo Chúa Giêsu , bởi họ từng được … … những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm (Ga 6,2).

Slide15:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Chúa Giêsu hỏi … … : “ Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” (Ga 6,5b).

Slide16:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Người nói thế là để … … , chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,6).

Slide17:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 7 8 9 10 11 12 6. Ông Phi-líp-phê đáp: Thưa, … … … hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút ” (Ga 6,7).

Slide18:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 C Ó M U A Đ Ế N 7 8 9 10 11 12 7. Một trong các môn đệ, là … … , anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Chúa Giêsu… (Ga 6,8)

Slide19:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 C Ó M U A Đ Ế N 7 Ô N G A N R Ê 8 9 10 11 12 8. Ở đây có một em bé có … chiếc bánh lúa mạch (Ga 6,9a).

Slide20:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 C Ó M U A Đ Ế N 7 Ô N G A N R Ê 8 N Ă M 9 10 11 12 9. “ Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và … … … , nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! ” (Ga 6,9).

Slide21:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 C Ó M U A Đ Ế N 7 Ô N G A N R Ê 8 N Ă M 9 H A I C O N C Á 10 11 12 10. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng … … … , rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,11).

Slide22:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 C Ó M U A Đ Ế N 7 Ô N G A N R Ê 8 N Ă M 9 H A I C O N C Á 10 L Ờ I T Ạ Ơ N 11 12 11. Họ … … … những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. (Ga 6,13).

Slide23:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 C Ó M U A Đ Ế N 7 Ô N G A N R Ê 8 N Ă M 9 H A I C O N C Á 10 L Ờ I T Ạ Ơ N 11 L I Ề N Đ I T H U 12 12. Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn … … , nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình (Ga 6,15).

Slide24:

1 B I Ể N H Ồ 2 D O T H Á I 3 C H Ứ N G K I Ế N 4 Ô N G P H I L Í P P H Ê 5 T H Ử Ô N G 6 C Ó M U A Đ Ế N 7 Ô N G A N R Ê 8 N Ă M 9 H A I C O N C Á 10 L Ờ I T Ạ Ơ N 11 L I Ề N Đ I T H U 12 L À M V U A 13. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide25:

BÁNH HÓA NHIỀU

Slide26:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide27:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide28:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần: 1) Hoàn cảnh (6,1-4); 2) Dấu lạ bánh hóa nhiều (6,5-13); 3) Phản ứng của dân chúng và của Chúa Giêsu (6,14-15).

Slide29:

H: Nước của biển hồ Ga-li-lê là nước mặn hay nước ngọt?

Slide30:

T: Biển hồ Ga-li-lê là hồ nước ngọt lớn nhất Ítraen, dài khoảng 21km, rộng khoảng 13km. Còn có tên gọi khác là biển hồ Ti-bê-ri-a, biển hồ Ki-nê-rê , biển hồ Ghê-nê-sa-rét.

Slide31:

H : Câu 3 “Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ ” muốn nói lên điều gì?

Slide32:

T : Theo truyền thống, “núi” là nơi linh thiêng, Thánh Gioan muốn nói về một khung cảnh chuẩn bị cho một dấu lạ sắp xảy ra; “ngồi xuống” là tư thế của thầy dạy.

Slide33:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại cầm lấy bánh và dâng lời tạ ơn, trước khi phát cho dân chúng?

Slide34:

T: Người Do thái tin rằng bánh là biểu trưng cho sự sống, là tặng phẩm của Thiên Chúa; vì thế, họ thường tạ ơn Thiên Chúa trước khi ăn, như Chúa Giêsu đã làm (c.11). Cũng vì thế, Chúa Giêsu truyền nhặt lại những miếng bánh ăn thừa (c.12).

Slide35:

H: Giá trị của hai trăm quan tiền là bao nhiêu mà không đủ mua bánh cho số người lúc đó? (chỉ tính đàn ông đã là 5.000)

Slide36:

T: Quan tiền trong bài Tin Mừng là đồng tiền đêmariôn bằng bạc. Lúc ấy, một ngày công được trả bằng một quan tiền hay một đồng bạc đêmariôn. Nếu tiền một ngày công có thể mua thức ăn cho 20 người ăn no nê thì 200 quan tiền chỉ mới mua đủ thức ăn cho 4.000 người mà thôi.

Slide37:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN17 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh : Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn