CN Chúa Thánh Thần hiện xuống Năm B Ga 20,19-23

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HiỆN XUỐNG NĂM B (Ga 20,19-23) 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (Ga 20,22)

Slide2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái . Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: " Bình an cho anh em! "

Slide3:

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn . Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa . 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy , thì Thầy cũng sai anh em."

Slide4:

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần . 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Vào chiều ngày ấy, ngày … … trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. (Ga 20, 19a)

Slide7:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người … … (Ga 20, 19a)

Slide8:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 4 5 6 7 8 9 3. Chúa Giêsu đến, đứng giữa … … và nói: "Bình an cho anh em!" (Ga 20, 19b)

Slide9:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 5 6 7 8 9 4. Nói xong, Người cho các ông xem tay và … … Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (Ga 20, 20)

Slide10:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 6 7 8 9 5. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ … … cho anh em!" (Ga 20, 19b)

Slide11:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 7 8 9 6. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã … … , thì Thầy cũng sai anh em." (Ga 20, 21)

Slide12:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 8 9 7. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được … … (Ga 20, 20)

Slide13:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 T H Ấ Y C H Ú A 8 9 8. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em … … ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20, 23)

Slide14:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 T H Ấ Y C H Ú A 8 C Ầ M G I Ữ 9 9. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy … … (Ga 20, 22)

Slide15:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 T H Ấ Y C H Ú A 8 C Ầ M G I Ữ 9 T H Á N H T H Ầ N 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 T H Ấ Y C H Ú A 8 C Ầ M G I Ữ 9 T H Á N H T H Ầ N

Slide17:

THÁNH THẦN

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần: Chào “bình an” lần thứ nhất, chứng minh sự Phục Sinh (20,19-20); 2) Chào “bình an” lần thứ hai, sứ mạng và trao ban Thánh Thần (20,21-23).

Slide21:

H: Cụm từ “ ngày thứ nhất trong tuần ” được Thánh sử Gioan sử dụng với ý như thế nào?

Slide22:

T: Cụm từ “ngày thứ nhất trong tuần” nhắc đến thói quen của các Kitô hữu tiên khởi cử hành Thánh Thể vào “ngày thứ nhất trong tuần” ( x. Cv 20,7; 1 Cr 16,2).

Slide23:

Cv 20,7 a: “ Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. ” 1 Cr 16,2) : “ Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được, chứ đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên. ”

Slide24:

H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “bình an cho anh em” xuất hiện mấy lần?

Slide25:

T: Xuất hiện 2 lần: câu 19 và câu 21.

Slide26:

H: Cụm từ “bình an cho anh em” trong câu 19 và 21 có ý nghĩa gì ?

Slide27:

T: Cụm từ “bình an cho anh em” trong câu 19 đó là món quà Chúa Giê-su ban cho các môn đệ để họ vững lòng tin.

Slide28:

Cụm từ “bình an cho anh em” trong câu 21 đó là món quà Chúa Giê-su ban cho các môn đệ để họ đi vào thế gian, loan báo Tin Mừng.

Slide29:

H: Câu 23: “ Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” mượn ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide30:

T: Câu 23 mượn ý từ sách Dân Số 22,6: “ Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân đó cho ta, vì nó mạnh hơn ta. May ra nhờ thế ta có thể đánh bại được nó và đuổi nó ra khỏi lãnh thổ của ta. Vì ta biết kẻ nào được ông chúc phúc thì được phúc và kẻ nào bị ông nguyền rủa thì mắc họa .”

Slide31:

H : Việc Chúa Giê-su trao ban Thánh Thần cho các môn đệ có ý nghĩa gì?

Slide32:

T : Việc Chúa Giê-su trao ban Thánh Thần cho các môn đệ có nghĩa là Giáo hội đã được khai sinh , các môn đệ đã được trao đầy đủ quyền để xây dựng Giáo hội của Chúa phát triển mạnh mẽ với trọn vẹn kỷ cương và bền vững.

Slide33:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN CTT HIỆN XuỐNG NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn