CN 4 MV Năm B Lc 1,26-38

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 4 MV NĂM B (Lc 1,26-38) "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà ” (Lc 1,28)

Slide2:

26 Bà Êlisab e t có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần G ab rien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadar e t, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đav i t. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Slide3:

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “ Mừng vui lên , hỡi Đấng đầy ân sủng , Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Slide4:

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ , vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu .

Slide5:

32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đav i t , tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giac o p đến muôn đời , và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Slide6:

34 Bà Maria thưa với sứ thần: “ Việc ấy xảy ra cách nào được , vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Slide7:

36 Kìa bà Êlisab e t, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Slide8:

38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 . Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, … … … , vì bà đẹp lòng Thiên Chúa (Lc 1,30). 1 2 3 4 5 6 7

Slide11:

2 . Thiên Chúa đã sai sứ thần nào đến thành Nadar e t để gặp trinh nữ Maria? (Lc 1,26) 1 X I N Đ Ừ N G S Ợ 2 3 4 5 6 7

Slide12:

3 . S ứ thần vào nhà trinh nữ và nói: … … … (Lc 1,28a) 1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 4 5 6 7

Slide13:

4 . Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng … … , tổ tiên Người (Lc 1,32b). 1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 5 6 7

Slide14:

5 . Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy … … , Đức Chúa ở cùng bà ” (Lc 1,28). 1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 V U A Đ A V I T 5 6 7

Slide15:

6 . Người sẽ trị vì nhà Giac o p đến … … , và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận (Lc 1,33). 1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 V U A Đ A V I T 5 Â N S Ủ N G 6 7

Slide16:

7 . Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là … (Lc 1,31). 1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 V U A Đ A V I T 5 Â N S Ủ N G 6 M U Ô N Đ Ờ I 7

Slide17:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 V U A Đ A V I T 5 Â N S Ủ N G 6 M U Ô N Đ Ờ I 7 G I Ê S U 8 . Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.

Slide18:

1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 V U A Đ A V I T 5 Â N S Ủ N G 6 M U Ô N Đ Ờ I 7 G I Ê S U

Slide19:

XIN VÂNG

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1) Khung cảnh và nhân vật ( 1,26-27 ); 2) Cuộc đối thoại giữa sứ thần và bà Maria ( 1 , 28-37 ); 3) Lời Xin Vâng của bà Maria (1,38).

Slide23:

H: Tên Gabrien có nghĩa là gì?

Slide24:

T: Tên Gabrien trong tiếng Hípri có nghĩa là Thiên Chúa là anh hùng.

Slide25:

H: Lời chào của sứ thần Gabrien được Hội Thánh đưa vào phần đầu của kinh nào?

Slide26:

T : Lời chào của sứ thần Gabrien được Hội Thánh đưa vào phần đầu của Kinh Kính Mừng

Slide27:

H: Cụm từ “Mừng vui lên” có nghĩa là gì?

Slide28:

T: Cụm từ “Mừng vui lên” lấy ý từ Thánh vịnh mời gọi thiếu nữ Sion vui mừng nhìn ngắm Đấng Cứu Độ đến gần (Xp 3.14). Thiếu nữ Sion trong Cựu Ước là Dân Chúa. Sứ thần dùng lại cụm từ "Mừng vui lên" ý nói Đức Mẹ sẽ là thiếu nữ Sion mới.

Slide29:

H: “Đấng đầy ân sủng” là ai?

Slide30:

T: Chính là Đức Mẹ Maria. Theo Kinh Thánh, khi Thiên Chúa đổi tên cho ai thì sẽ giao cho người ấy một sứ mệnh. Thay vì “Kính mừng Maria”, sứ thần đã nói là “Đấng đầy ân sủng”.

Slide31:

H: “Đức Chúa ở cùng Bà” có nghĩa là gì?

Slide32:

T: Đó là cách nói khi Thiên Chúa trấn an người được mời gọi nhận sứ mệnh. Bởi vì ai nhận được tin cũng đều sợ hãi. Câu “Đức Chúa ở cùng” cũng đồng nghĩa với ân phúc của Thiên Chúa ở cùng.

Slide33:

H: Câu sứ thần Gabrien nói: “v à này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu ”, ứng nghiệm đoạn Thánh Kinh nào trong Cựu Ước?

Slide34:

T : Câu sứ thần Gabrien nói: “v à này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu ” ứng nghiệm lời loan báo của tiên tri Isaia: “ Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en . ” (Is 7,14)

Slide35:

H: Tên Giêsu có nghĩa là gì?

Slide36:

T: Giêsu có gốc từ Yeshua  , tiếng Hipri, nghĩa là “Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ” .

Slide37:

H: Cụm từ "ngai vàng vua Đavit" và "triều đại vô cùng vô tận" lấy ý từ đâu trong Cựu Ước?

Slide38:

T: Nhắc lại lời Chúa qua tiên tri Nathan nói với vua Đavit: " Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."

Slide39:

H: Cụm từ "trị vì nhà Giacop" nói về ai?

Slide40:

T: Đó là Thiên Chúa của Dân Israel xưa và là Thiên Chúa của Hội Thánh ngày nay.

Slide41:

H: Trong câu 35, cụm từ “Đấng tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” có nghĩa là gì?

Slide42:

T: Cụm từ này có ý nói Đức Mẹ chính là Hòm Bia Thiên Chúa: “Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm” (Xh 40,34).

Slide43:

H : Sứ thần Grabrien đã cho Đức Mẹ thấy dấu chỉ nào để thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa?

Slide44:

T : Sứ thần nói về dấu chỉ: “ Kìa bà Êlisabét , người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng . ” (Lc 1, 36)

Slide45:

H: Câu 37, cụm từ “ Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được ” lấy ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide46:

T: Cụm từ “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” lấy ý từ câu: “ Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức ĐỨC CHÚA? Vào độ này sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Xa-ra sẽ có một con trai ” (Xh 18,14).

Slide47:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN 4 MV NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help