CN 21 TN Năm A Mt 16,13-20

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 21 TN năm A (Mt 16,13-20) “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ”(Mt 16,16).

Slide2:

13 Khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? ” 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ. ”

Slide3:

15 Chúa Giêsu lại hỏi: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” 16 Ông Simôn Phêrô thưa: “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. ” 17 Chúa Giêsu nói với ông: “ Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy ,

Slide4:

nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá , trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời:

Slide5:

dưới đất , anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. ” 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi … … … rằng: “ Người ta nói Con Người là ai? ” (Mt 16,13).

Slide8:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 2. Chúa Giêsu nói với ông: “ Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh … … , nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17).

Slide9:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 4 5 6 7 8 3. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là … … , trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi (Mt 16,18).

Slide10:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 C O N T H I Ê N C H Ú A 4 5 6 7 8 4. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là … … , trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi (Mt 16,18).

Slide11:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 C O N T H I Ê N C H Ú A 4 T Ả N G Đ Á 5 6 7 8 5. Thầy sẽ trao cho anh … … Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy ” (Mt 16,19).

Slide12:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 C O N T H I Ê N C H Ú A 4 T Ả N G Đ Á 5 C H Ì A K H Ó A 6 7 8 6. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: … … , anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy ” (Mt 16,19).

Slide13:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 C O N T H I Ê N C H Ú A 4 T Ả N G Đ Á 5 C H Ì A K H Ó A 6 D Ư Ớ I Đ Ấ T 7 8 7. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, … … cũng sẽ tháo cởi như vậy ” (Mt 16,19).

Slide14:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 C O N T H I Ê N C H Ú A 4 T Ả N G Đ Á 5 C H Ì A K H Ó A 6 D Ư Ớ I Đ Ấ T 7 T R Ê N T R Ờ I 8 8. Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị … … ”(Mt 16,14).

Slide15:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 C O N T H I Ê N C H Ú A 4 T Ả N G Đ Á 5 C H Ì A K H Ó A 6 D Ư Ớ I Đ Ấ T 7 T R Ê N T R Ờ I 8 Đ Ấ N G K I T Ô 9. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide16:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 Đ I Ề U Ấ Y 3 C O N T H I Ê N C H Ú A 4 T Ả N G Đ Á 5 C H Ì A K H Ó A 6 D Ư Ớ I Đ Ấ T 7 T R Ê N T R Ờ I 8 Đ Ấ N G K I T Ô

Slide17:

ĐẤNG KITÔ

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 / Hỏi đáp về chân tính của Chúa Giêsu (Mt 16,13-16); 2 / Chúa Giêsu tuyên bố về tư cách của tông đồ Phêrô ( Mt 16,17-19 ) ; 3 / Lệnh cấm ( Mt 16,20 ) .

Slide21:

H: Thành phố Xêdarê Philípphê nằm ở đâu?

Slide22:

T: Xêdarê Phiphípphê (Caesarea Philippi) là thành phố thời La Mã cổ đại, nằm ở phía Tây Nam núi Khécmôn (Hermon), phía Bắc Biển Hồ Galilê. Nơi đây có nhiều hang động và đền thờ liên quan đến thần Pan của Hy Lạp – Đây là thần dê giúp sức để chiến thắng quân thù. Về sau kết hợp với các

Slide23:

thần Baan địa phương thành vùng thờ thần Baan Khécmôn. Về sau, Philip II đã đặt tên nó là Caesarea để tôn vinh Hoàng đế Augustus, và tên thành phố Xêdarê Phiphípphê có từ đó .

Slide25:

Cảnh thành phố Xêdarê Phiphípphê xưa ở chân núi Khécmôn.

Slide26:

Phế tích cổ thành Xêdarê Phiphípphê nay ở chân núi Khécmôn. Tác giả Michel Nguyễn Hạnh chụp ngày 23/12/2016

Slide27:

Phế tích cổ thành Xêdarê Phiphípphê nay ở chân núi Khécmôn. Tác giả Michel Nguyễn Hạnh chụp ngày 23/12/2016

Slide28:

H: Câu 16 “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ” nói lên điều gì?

Slide29:

T: Bài Tin Mừng này thuộc loại Nhất Lãm. Tin Mừng theo Thánh Máccô viết vào khoảng năm 70. Thánh Matthêu viết Tin Mừng vào khoảng năm 85. Trong Tin Mừng Máccô (8,31-33), ông Phêrô chỉ nói Thầy là Đấng Kitô mà thôi.

Slide30:

Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu viết thêm phần giải thích để minh định thần tính của Đức Giêsu Kitô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Slide31:

H: Từ “chìa khóa Nước Trời” trong câu 19, Chúa Giêsu đã nhắc lại Lời Thiên Chúa trong sách nào của Cựu Ước?

Slide32:

T: Từ “chìa khóa Nước Trời” được Chúa Giêsu dùng để nhắc lại lời của Thiên Chúa nói về Engiakim, con của Khinkigiahu: “ Chìa khóa nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được ” (Is 22,22) .

Slide33:

H: Từ “cầm buộc” và “tháo cởi” trong câu 19 có nghĩa gì?

Slide34:

T: Từ “cầm buộc” và “tháo cởi” được Chúa Giêsu dùng để nói về trách nhiệm của người đứng đầu Hội Thánh khi tuyên bố rằng một giáo thuyết nào đó đúng hay bị lầm lạc .

Slide35:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô ?

Slide36:

T: Bởi vì đó là “bí mật Mêsia”. Lúc ấy, người Do Thái ngay cả các môn đệ cũng hiểu Đấng Mêsia là người tạo ra một triều đại mới ở trần gian.

Slide37:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 21 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.