CN 18 TN Năm A Mt 14,13-21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 18 TN năm A ( Mt 14,13-21) “ Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương … ” ( Mt 14,14a).

Slide2:

1 3 Nghe tin ấy , Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người . 14 Ra khỏi thuyền , Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương , và chữa lành các bệnh nhân của họ .

Slide3:

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: " Nơi đây hoang vắng , và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 16 Chúa Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !"

Slide4:

19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng , và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con .

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. … … lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt (Mt 14,13).

Slide7:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một … … … riêng biệt (Mt 14,13).

Slide8:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3. vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các … … mua lấy thức ăn (Mt 14,15).

Slide9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một … … đông đảo thì chạnh lòng thương (Mt 14,14).

Slide10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5. Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và … … các bệnh nhân của họ (Mt 14,14).

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6. Chiều đến, các môn đệ … … thưa với Người: “ Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi (Mt 14,15).

Slide12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì … … … (Mt 14,14).

Slide13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 9 10 11 12 13 14 15 8. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây … … , và đã muộn rồi, (Mt 14,15).

Slide14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 10 11 12 13 14 15 9. "Ở đây , … … chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !“ (Mt 14,17).

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 11 12 13 14 15 10. Rồi sau đó, Người … cho dân chúng ngồi xuống cỏ (Mt 14,19).

Slide16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 T R U Y Ề N 11 12 13 14 15 11. Người cầm lấy năm cái … và hai con cá , ngước mắt lên trời (Mt 14,19).

Slide17:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 T R U Y Ề N 11 B Á N H 12 13 14 15 12. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá , … … lên trời, (Mt 14,19).

Slide18:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 T R U Y Ề N 11 B Á N H 12 N G Ư Ớ C M Ắ T 13 14 15 13. … … hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn (Mt 14,15).

Slide19:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 T R U Y Ề N 11 B Á N H 12 N G Ư Ớ C M Ắ T 13 N Ơ I Đ Â Y 14 15 14. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời … … , và bẻ ra, trao cho môn đệ (Mt 14,19).

Slide20:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 T R U Y Ề N 11 B Á N H 12 N G Ư Ớ C M Ắ T 13 N Ơ I Đ Â Y 14 C H Ú C T Ụ N G 15 15. Số người ăn có tới … … đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con (Mt 14,21).

Slide21:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 T R U Y Ề N 11 B Á N H 12 N G Ư Ớ C M Ắ T 13 N Ơ I Đ Â Y 14 C H Ú C T Ụ N G 15 N Ă M N G À N 16. Chủ đề ô chữ hang dọc là gì?

Slide22:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 C H Ỗ H O A N G V Ắ N G 3 L À N G M Ạ C 4 Đ O À N N G Ư Ờ I 5 C H Ữ A L À N H 6 L Ạ I G Ầ N 7 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 8 H O A N G V Ắ N G 9 C H Ú N G C O N 10 T R U Y Ề N 11 B Á N H 12 N G Ư Ớ C M Ắ T 13 N Ơ I Đ Â Y 14 C H Ú C T Ụ N G 15 N Ă M N G À N

Slide23:

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Slide24:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide25:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide26:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 / Chúa Giê-su chữa lành (Mt 14,13-14); 2 / Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều ( Mt 14,15-21 ) .

Slide27:

H: Trong sách Isaia, có chỗ tiên trưng cho phép lạ bánh hóa ra nhiều, đó là đoạn nào?

Slide28:

T: Đó là đoạn lời mời gọi của Đức Chúa trong sách Isaia, chương 55, từ câu 1 đến 3.

Slide29:

H : Trong câu 13, Thánh sử Mát-thêu đã dùng từ “chỗ hoang vắng” có ý gì?

Slide30:

T : Theo chú giải, Thánh Mát-thêu muốn đến sự kiện đến ông Môsê đã xin Chúa ban man-na cho dân Israel trong thời gian họ tiến đi trong sa mạc để về Đất Hứa (x. Xh 16; Ds 11).

Slide31:

H : Những động từ Chúa Giê-su làm trong câu 19 là gì?

Slide32:

T : Chúa Giê-su đã truyền … cầm lấy … ngước mắt … dâng lời chúc tụng … bẻ ra … trao cho . Chuỗi động từ này được dùng trong tường thuật về bí tích Thánh Thể (x. Mt 26,26-27).

Slide33:

H : Câu “ và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng ” có ý nghĩa gì?

Slide34:

T : Câu “ và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng ” có ý nói rằng các môn đệ có nhiệm vụ tiếp nối công việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu .

Slide35:

H : Số người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con, ăn bánh hóa nhiều là bao nhiêu?

Slide36:

T : Số người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con, ăn bánh hóa nhiều là 5.000 người. Có lẽ Thánh sử Mát-thêu muốn so sánh Chúa Giêsu với ngôn sứ Êlisa và cho thấy Chúa Giêsu vượt xa ngôn sứ Êlisa: Trong sách 2 V 4,42-44 , ông Êlisa đã hóa 20 cái bánh lúa mạch ra nhiều để nuôi 100 người.

Slide37:

Còn Chúa Giêsu đã hóa 5 cái bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi 5000 người. Vậy Chúa Giêsu là một ngôn sứ có quyền phép cao trọng hơn ông Êlisa nhiều.

Slide38:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 18 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help