CN 15 TN Năm A Mt 13,1-9

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 15 TN năm A (Mt 13,1-9) “ Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục ” (Mt 13,8).

Slide2:

1 Hôm ấy, Chúa Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi , còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 4 Trong khi người ấy gieo , thì có những hạt rơi xuống vệ đường , chim chóc đến ăn mất.

Slide3:

5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá , chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô . 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt .

Slide4:

8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt , nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe .”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Hôm ấy , … … từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ (Mt 13,1) .

Slide7:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà … , còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ (Mt 13,2) .

Slide8:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 4 5 6 7 8 9 3. Trong khi người ấy … , thì có những hạt rơi xuống vệ đường , chim chóc đến ăn mất (Mt 13,4) .

Slide9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 5 6 7 8 9 4. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt , nên … … kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục (Mt 13,8) .

Slide10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 S I N H H O A 5 6 7 8 9 5. Trong khi người ấy gieo , thì có những hạt rơi xuống … … , chim chóc đến ăn mất (Mt 13,4) .

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 S I N H H O A 5 V Ệ Đ Ư Ờ N G 6 7 8 9 6. Có những hạt rơi trên nơi … … , chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu (Mt 13,5) .

Slide12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 S I N H H O A 5 V Ệ Đ Ư Ờ N G 6 S Ỏ I Đ Á 7 8 9 7. Có những hạt lại rơi nhằm … … , nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục , hạt được ba chục (Mt 13,8) .

Slide13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 S I N H H O A 5 V Ệ Đ Ư Ờ N G 6 S Ỏ I Đ Á 7 Đ Ấ T T Ố T 8 9 8. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó … … ( Mt 13,7) .

Slide14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 S I N H H O A 5 V Ệ Đ Ư Ờ N G 6 S Ỏ I Đ Á 7 Đ Ấ T T Ố T 8 C H Ế T N G H Ẹ T 9 9. Ai có tai … … ( Mt 13,9).

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 S I N H H O A 5 V Ệ Đ Ư Ờ N G 6 S Ỏ I Đ Á 7 Đ Ấ T T Ố T 8 C H Ế T N G H Ẹ T 9 T H Ì N G H E 10. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 N G Ồ I 3 G I E O 4 S I N H H O A 5 V Ệ Đ Ư Ờ N G 6 S Ỏ I Đ Á 7 Đ Ấ T T Ố T 8 C H Ế T N G H Ẹ T 9 T H Ì N G H E

Slide17:

GIEO GIỐNG

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 / Giới thiệu về bài giảng bằng dụ ngôn ( Mt 13 , 1-3 ); 2 / Dụ ngôn người gieo giống ( Mt 13 , 4-9 ) .

Slide21:

H: Dụ ngôn có nghĩa là gì?

Slide22:

T: Dụ ngôn nghĩa là so sánh, đối chiếu. Kể chuyện bằng dụ ngôn nghĩa là kể lại một tình huống để lưu ý về một thực tại quen thuộc đến đỗi ít được thính giả chú ý, nhưng người kể lại muốn thính giả phải quan tâm.

Slide23:

H : Trong câu 1, “Biển Hồ” là nơi nào?

Slide24:

T : Trong câu 1, “Biển Hồ” chính là Biển Hồ Galilê hay Tibêria. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Israel có chu vi khoảng 53km, diện tích khoảng 166km2.

Slide25:

H : Trong câu 2, tác giả Tin Mừng mô tả hình ảnh Chúa Giêsu “ngồi” trên thuyền còn dân chúng “đứng trên bờ” với ý nghĩa gì?

Slide26:

T : Trong câu 2, tác giả Tin Mừng mô tả Chúa Giêsu “xuống thuyền mà ngồi” ý nói đó là tư cách của vị thầy dạy, “dân chúng thì đứng trên bờ” đó là tư thế của người lắng nghe lời giảng dạy.

Slide27:

H : Trong dụ ngôn này, “gieo giống” có nghĩa là gì?

Slide28:

T : Trong dụ ngôn này, “gieo giống” nghĩa là rao giảng về Nước Trời.

Slide29:

H: Từ câu 4 đến câu 8 nói về vị trí của hạt lúa sau khi gieo trồng và kết quả tương ứng sau đó. Việc này diễn tả điều gì?

Slide30:

T: Từ câu 4 đến câu 8 nói đến hạt lúa bị rơi xuống vệ đường và bị chim ăn mất; hạt rơi trên sỏi đá khiến nói bị chết khô; hạt rơi nhằm đất tốt để sinh hoa kết quả hàng trăm, hàng chục. Điều này diễn tả hoàn cảnh sống khác nhau và các cách cư xử khác nhau của những người lắng nghe Lời Chúa.

Slide31:

H: Tại sao trong câu 8, tác giả Tin Mừng không nói hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt gấp trăm mà lại nói ngược lại?

Slide32:

T: Một hạt lúa giống có thể cho ra một bông lúa mẩy với hơn ba trăm hạt. Tác giả Tin Mừng không chú trọng mức độ của năng suất nên không đi từ ba chục, sáu chục đến hàng trăm. Tác giả muốn khích lệ sự cố gắng hết sức,

Slide33:

cho dù chỉ là ba chục, sáu chục cũng có giá trị như hàng trăm. Bởi vì hoàn cảnh đón nhận Tin Mừng của mỗi người mỗi khác nhưng do ơn Chúa và sự cố gắng của bản thân, tất cả đều có sinh sôi nảy nở.

Slide34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 15 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.