CN 12 TN Năm A Mt 10,26-33

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 12 TN năm A (Mt 10,26-33) “ Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ ” (Mt 10,31).

Slide2:

26 “ Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ , không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục .

Slide3:

29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ , anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Slide4:

33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời .

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 1. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không … … … , không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết (Mt 10,26).

Slide7:

1 Đ Ư Ợ C T Ỏ L Ộ 2 3 4 5 6 2. … … … … những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục (Mt 10,28).

Slide8:

1 Đ Ư Ợ C T Ỏ L Ộ 2 A N H E M Đ Ừ N G S Ợ 3 4 5 6 3. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong … … (Mt 10,28).

Slide9:

1 Đ Ư Ợ C T Ỏ L Ộ 2 A N H E M Đ Ừ N G S Ợ 3 H Ỏ A N G Ụ C 4 5 6 4. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào … … … ngoài ý của Cha anh em (Mt 10,29).

Slide10:

1 Đ Ư Ợ C T Ỏ L Ộ 2 A N H E M Đ Ừ N G S Ợ 3 H Ỏ A N G Ụ C R Ơ I X U Ố N G Đ Ấ T 4 5 6 5. Hai con … … chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em (Mt 10,29).

Slide11:

1 Đ Ư Ợ C T Ỏ L Ộ 2 A N H E M Đ Ừ N G S Ợ 3 H Ỏ A N G Ụ C R Ơ I X U Ố N G Đ Ấ T 4 5 C H I M S Ẻ 6 6. Vậy anh em … … , anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ (Mt 10,31).

Slide12:

1 Đ Ư Ợ C T Ỏ L Ộ 2 A N H E M Đ Ừ N G S Ợ 3 H Ỏ A N G Ụ C R Ơ I X U Ố N G Đ Ấ T 4 5 C H I M S Ẻ 6 Đ Ừ N G S Ợ 7. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide13:

1 Đ Ư Ợ C T Ỏ L Ộ 2 A N H E M Đ Ừ N G S Ợ 3 H Ỏ A N G Ụ C R Ơ I X U Ố N G Đ Ấ T 4 5 C H I M S Ẻ 6 Đ Ừ N G S Ợ

Slide14:

ĐỪNG SỢ

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 / khuyên các môn đệ đừng sợ, đừng nao núng ( Mt 10 , 26-3 1); 2 / mối tương quan giữa các môn đệ và Chúa Giêsu ( Mt 10 , 32-33 ) .

Slide18:

H: T ừ “hỏa ngục” có nghĩa là gì?

Slide19:

T: Từ “hỏa ngục” có gốc bởi từ Gehenna . Ở phía nam thành Giêrusalem có thung lũng dưới chân đồi Sion tên là Ben-hinnom (thung lũng con cái Hinnôm), là nơi trước kia dân Giuđa giết trẻ con để tế thần Môlec ( Gr 7,31).

Slide20:

Về sau nơi đó được dùng làm hố đốt xác thú vật và xác tội phạm, ở đó lửa cháy ngày đêm. Từ Gehenna ( hỏa ngục) tượng trưng cho hình phạt khủng khiếp ở đời sau. Ngày nay, hỏa ngục là tình trạng dứt khoát chia cách với Thiên Chúa (x.GLHTCG 1033-1036).

Slide21:

H: Trong bản Tin Mừng trên, tác giả đã dùng bao nhiêu từ “đừng sợ”?

Slide22:

T: Trong bản Tin Mừng trên có ba từ “đừng sợ”: – Ðừng sợ người đời, cứ mạnh dạn nói Lời Chúa (c.27). – Ðừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác thôi (c.28). – Ðừng sợ vì chúng ta có giá trị trước mặt Chúa (c.23).

Slide23:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 12 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.