CN PS7 Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A Mt 28, 16-20

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 7 PHỤC SINH – Lễ Chúa Thăng Thiên năm A (Mt 28,16-20) “ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế ” (Mt 28,20b).

Slide2:

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê , đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy , nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Chúa Giêsu đến gần, nói với các ông: “ Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Slide3:

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ , làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Slide4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide5:

1 2 3 4 5 1. Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi … … đã truyền cho các ông đến (Mt 28,16).

Slide6:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 2. Mười một môn đệ đi tới … … , đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến (Mt 28,16).

Slide7:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 M I Ề N G A L I L Ê 3 4 5 3. Khi thấy Người, các ông … … , nhưng có mấy ông lại hoài nghi (Mt 28,17).

Slide8:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 M I Ề N G A L I L Ê 3 B Á I L Ạ Y 4 5 4. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … , làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28,19).

Slide9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 M I Ề N G A L I L Ê 3 B Á I L Ạ Y 4 M Ô N Đ Ệ 5 5. D ạy bảo họ tuân giữ … … Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20).

Slide10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 M I Ề N G A L I L Ê 3 B Á I L Ạ Y 4 M Ô N Đ Ệ 5 M Ọ I Đ I Ề U 6. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 M I Ề N G A L I L Ê 3 B Á I L Ạ Y 4 M Ô N Đ Ệ 5 M Ọ I Đ I Ề U

Slide12:

SAI ĐI

Slide13:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide14:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide15:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1) Cuộc gặp gỡ giữa Nhóm Mười Một và Chúa Giêsu Phục Sinh ( 28 ,1 6-17 ); 2) Lời dặn dò của Chúa Giêsu ( 28 , 18-20 ) .

Slide16:

H: “Mười một môn đệ” là những ai?

Slide17:

T: Thánh sử Mát-thêu thường dùng từ “Mười hai môn đệ” (Mt 10,1; 11,1; 26,20) và “Nhóm Mười Hai” (Mt 20,17; 26,47). Vậy, “Mười một môn đệ” chính là Nhóm mười hai môn đệ, vắng mặt Giuđa Itcariôt.

Slide18:

H: Ngọn núi mà Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ để về trời nằm ở đâu?

Slide19:

T: Sự kiện Chúa Giêsu về trời được ba Thánh Sử Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca nói đến. Theo Thánh Mác-cô, Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một khi các ông đang dùng bữa, Ngài khiển trách và sai các ông đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng. Sau đó, Chúa Giêsu được đưa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa (Mc 16, 24-20). Theo Thánh Sử Lu-ca, Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và các bạn hữu và sai các ông đi làm chứng cho Đấng Kitô.

Slide20:

Sau đó Người dẫn các ông đến gần làng Bêtania, giơ tay chúc lành cho các môn đệ và được đưa về trời trước mắt các ông. Thánh sử Mát-thêu tả Chúa Giêsu về trời trên một ngọn núi trong miền Ga-li-lê. Đây là cách nói diễn tả sự kiện quan trọng. Vì theo nhãn quan của người Do Thái, núi là nơi Thiên Chúa ngự. Tất cả những sự kiện quan trọng trong Kinh Thánh đều diễn ra trên núi.

Slide21:

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu khởi đầu rao giảng từ miền Ga-li-lê nên kết thúc để về trời cũng ở miền Ga-li-lê .

Slide22:

H : Từ “bái lạy” có ý nghĩa gì?

Slide23:

T: Thánh sử Mát-thêu dùng từ “bái lạy” cho việc nhìn nhận phẩm giá của Chúa Giê-su.

Slide24:

H : Từ “bái lạy” trong câu 17 có ý nghĩa gì?

Slide25:

T : Từ “bái lạy” trong câu 17 là dấu chỉ việc nhìn nhận thiên tính của Chúa Giê-su.

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 7 Phục sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.