MC CN 02 Năm A Mt 17,1-9

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH MC CN 2 năm A (Mt 17,1-9) “ Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! ”(Mt 17,5b)

Slide2:

1 Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao . 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người.

Slide3:

4 Bấy giờ ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: “ Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia. ” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “ Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! ” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng , ngã sấp mặt xuống đất.

Slide4:

7 Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “ Chỗi dậy đi , đừng sợ! ” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các ông rằng: “ Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. ”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên … … như ánh sáng (Mt 17,2).

Slide7:

1 T R Ắ N G T I N H 2 3 4 5 6 7 2. Bấy giờ ông Phêrô thưa với … … rằng: “ Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia ” (Mt 17,4).

Slide8:

1 T R Ắ N G T I N H 2 C H Ú A G I Ê S U 3 4 5 6 7 3. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các ông rằng: “ Đừng nói cho ai hay … … ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy ” (Mt 17,9).

Slide9:

1 T R Ắ N G T I N H 2 C H Ú A G I Ê S U 3 T H Ị K I Ế N 4 5 6 7 4. Nghe vậy, các môn đệ … … , ngã sấp mặt xuống đất (Mt 17,6).

Slide10:

1 T R Ắ N G T I N H 2 C H Ú A G I Ê S U 3 T H Ị K I Ế N 4 K I N H H O À N G 5 6 7 5. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “ … … … , đừng sợ! ” (Mt 17,7)

Slide11:

1 T R Ắ N G T I N H 2 C H Ú A G I Ê S U 3 T H Ị K I Ế N 4 K I N H H O À N G 5 C H Ỗ I D Ậ Y Đ I 6 7 6. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và … … từ đám mây phán rằng: “ Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! ” (Mt 17,5)

Slide12:

1 T R Ắ N G T I N H 2 C H Ú A G I Ê S U 3 T H Ị K I Ế N 4 K I N H H O À N G 5 C H Ỗ I D Ậ Y Đ I 6 C Ó T I Ế N G 7 7. Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một … … … (Mt 17,1)

Slide13:

1 T R Ắ N G T I N H 2 C H Ú A G I Ê S U 3 T H Ị K I Ế N 4 K I N H H O À N G 5 C H Ỗ I D Ậ Y Đ I 6 C Ó T I Ế N G 7 N G Ọ N N Ú I C A O 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide14:

1 T R Ắ N G T I N H 2 C H Ú A G I Ê S U 3 T H Ị K I Ế N 4 K I N H H O À N G 5 C H Ỗ I D Ậ Y Đ I 6 C Ó T I Ế N G 7 N G Ọ N N Ú I C A O

Slide15:

THỊ KIẾN

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Mở đầu ( 17 , 1 ); 2) Cuộc Thị kiến ( 17 ,2- 8 ) ; 3) Kết thúc cuộc Thị kiến ( 17, 9).

Slide19:

H: Cụm từ “sáu ngày sau” có nghĩa là gì?

Slide20:

T: Cụm từ “sáu ngày sau” có nghĩa ý nói về biến cố trên núi Sinai xưa tiên trưng cho thị kiến biến hình của Chúa Giêsu: “ Vinh quang ĐỨC CHÚA ngự trên núi Xi-nai

Slide21:

và mây bao phủ núi sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, từ giữa đám mây, Người gọi ông Mô-sê ” (Xh 24,16).

Slide22:

H: Cụm từ “đem… đi theo” có nghĩa là gì?

Slide23:

T: Cụm từ “đem… đi theo” cho thấy sẽ không vào được Nước Trời nếu không được Chúa Giêsu “đem đi theo” Người.

Slide24:

H: Cụm từ “ngọn núi cao” có nghĩa là gì?

Slide25:

T: Cụm từ “ngọn núi cao” là biểu tượng nơi Thiên Chúa mặc khải cho con người.

Slide26:

H: Trong biến cố biến hình, ông Môsê tượng trưng cho điều gì?

Slide27:

T: Ông Môsê tượng trưng cho Lề Luật – Giao Ước cũ. Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Môsê mới – Giao Ước mới. Theo Xh 2,10, Môsê có nghĩa là được cứu vớt khỏi nước.

Slide28:

H: Trong biến cố biến hình, ông Êlia tượng trưng cho điều gì?

Slide29:

T: Ông Êlia tượng trưng cho các ngôn sứ. Êlia là từ ghép của Êli và Yahu nghĩa là Thiên Chúa của tôi chính là Đức Chúa . Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Êlia mới.

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày MC CN 02 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.