CN 05 TN Nam A Mt 5,13-16

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 5 TN năm A (Mt 5,13-16) “ Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ .”(x. Mt 5,16)

Slide2:

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng , nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu

Slide3:

cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời .

Slide4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide5:

1 2 3 4 5 6 7 1. Chính anh em là … … cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được (Mt 5,14a).

Slide6:

1 Á N H S Á N G 2 3 4 5 6 7 2. Chính … … là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? (Mt 5,13a)

Slide7:

1 Á N H S Á N G 2 A N H E M 3 4 5 6 7 3. Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta … … thôi (Mt 5,13).

Slide8:

1 Á N H S Á N G 2 A N H E M 3 C H À Đ Ạ P 4 5 6 7 4. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn … … cho mọi người trong nhà. (Mt 5,15).

Slide9:

1 Á N H S Á N G 2 A N H E M 3 C H À Đ Ạ P 4 S O I C H I Ế U 5 6 7 5. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới … … , nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. (Mt 5,15).

Slide10:

1 Á N H S Á N G 2 A N H E M 3 C H À Đ Ạ P 4 S O I C H I Ế U 5 C Á I T H Ù N G 6 7 6. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà … … Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16).

Slide11:

1 Á N H S Á N G 2 A N H E M 3 C H À Đ Ạ P 4 S O I C H I Ế U 5 C Á I T H Ù N G 6 T Ô N V I N H 7 7. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải … … trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16).

Slide12:

1 Á N H S Á N G 2 A N H E M 3 C H À Đ Ạ P 4 S O I C H I Ế U 5 C Á I T H Ù N G 6 T Ô N V I N H 7 C H I Ế U G I Ã I 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide13:

1 Á N H S Á N G 2 A N H E M 3 C H À Đ Ạ P 4 S O I C H I Ế U 5 C Á I T H Ù N G 6 T Ô N V I N H 7 C H I Ế U G I Ã I

Slide14:

ÁNH SÁNG

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Sứ mạng m ôn đệ của Chúa Giêsu phải là “muối cho đời” (5,13); 2) Sứ mạng m ôn đệ của Chúa Giêsu phải là “ánh sáng cho trần gian” (5,14-16).

Slide18:

H: Muối cho đời có nghĩa là gì ?

Slide19:

T: Muối khiến các vi khuẩn bị mất nước nên thức ăn không bị hư thối. Muối cho đời nghĩa là sứ mạng truyền giáo của những người theo Chúa đẩy xa sự dữ khỏi cuộc sống trần gian.

Slide20:

H: Ánh sáng cho trần gian có nghĩa là gì ?

Slide21:

T: Bóng tối là hình ảnh của sự dữ, ánh sáng là Lời Chúa, là chân lý cho thế gian.

Slide22:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 5 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help