CN 03 TN Năm A Mt 4,12-23

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 3 TN năm A (Mt 4,12-23) “ Người bảo các ông: “ Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. ”(Mt 4,19)

Slide2:

12 Khi Chúa Giêsu nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um , một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!

Slide3:

16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Từ lúc đó, Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn,

Slide4:

cũng gọi là Phê-rô , và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá . 19 Người bảo các ông: “ Các anh hãy theo tôi , tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. ” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an.

Slide5:

Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người . 23 Thế rồi Chúa Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở … , một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li (Mt 4,13 ).

Slide8:

1 C A P H Á C N A U M 2 3 4 5 6 7 8 2. Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi … … ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! (Mt 4,15)

Slide9:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 4 5 6 7 8 3. Từ lúc đó, Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì …. … đã đến gần .” (Mt 4,17)

Slide10:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 5 6 7 8 4. Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề … … (Mt 4,18)

Slide11:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 Đ Á N H C Á 5 6 7 8 5. Người bảo các ông: “ Các anh … … … , tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. ” (Mt 4,19)

Slide12:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 Đ Á N H C Á 5 H Ã Y T H E O T Ô I 6 7 8 6. Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là … , và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá (Mt 4,18).

Slide13:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 Đ Á N H C Á 5 H Ã Y T H E O T Ô I 6 P H Ê R Ô 7 8 7. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà … … (Mt 4,22).

Slide14:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 Đ Á N H C Á 5 H Ã Y T H E O T Ô I 6 P H Ê R Ô T H E O N G Ư Ờ I 7 8 8. Thế rồi Chúa Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng … … Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân (Ga 4,23).

Slide15:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 Đ Á N H C Á 5 H Ã Y T H E O T Ô I 6 P H Ê R Ô T H E O N G Ư Ờ I 7 8 T I N M Ừ N G 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

1 C A P H Á C N A U M 2 C O N Đ Ư Ờ N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 Đ Á N H C Á 5 H Ã Y T H E O T Ô I 6 P H Ê R Ô T H E O N G Ư Ờ I 7 8 T I N M Ừ N G

Slide17:

NƯỚC TRỜI

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành bốn phần: 1 ) Galilê , nơi hoạt động chính của Chúa Giêsu (4,12-16); 2) Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời (4,17); 3) Chúa Giêsu quy tụ bốn môn đệ đầu tiên (4,18-22); 4) Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời (4,23).

Slide21:

H: Câu 12, Thánh sử Matthêu đề cập đến việc ông Gioan Tẩy Giả bị nộp với ẩn ý gì?

Slide22:

T: Thánh sử Matthêu đề cập đến việc ông Gioan Tẩy Giả với ý muốn nói rằng khi ông Gioan chấm dứt sứ vụ thì Chúa Giêsu bắt đầu hoạt động rao giảng của mình.

Slide23:

H: Tại sao nghe tin ông Gioan Tẩy Giả bị nộp, Chúa Giêsu lánh qua miền Galilê?

Slide24:

T: Ông Gioan Tẩy Giả đang ở miền Giuđê (phía Nam), nơi hoạt động chính của Do Thái giáo với sự hộ giáo của hai nhóm Pharisêu và Xađốc. Vì vậy, Chúa Giêsu phải đến Galilê (miền Bắc) – miền đất của dân ngoại – nơi nhóm Pharisêu và Xađốc ít có ảnh hưởng.

Slide25:

H: Vì sao Chúa Giêsu bỏ Nadarét đến ở Caphácnaum một thành ven biển hồ Galilê , thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali ?

Slide26:

T: Chúa Giêsu đã bỏ Nadarét và chọn Caphácnaum để ứng với sấm ngôn Is 8,23–9,1. Bởi vì đó chính là miền đất xưa kia hai chi tộc Dơvulun và Náptali đã cư ngụ (x. Gs 19,10-16.32-39). Hai chi tộc này chiếm phần lớn miền Galilê, đã bị đế quốc Átsua thôn tính vào năm 734, và sau đó bị

Slide27:

Hy Lạp hóa – đầy những dân ngoại – vào đ ời các vua dòng họ Sêlêukhô. Ngôn sứ  Isaia  đã loan báo ngày dân thấy được ánh sáng huy hoàng .  Theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu chính trị là ánh sáng đem lại niềm hỷ hoan vui mừng cho muôn dân.

Slide28:

H: Theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” có ý nghĩa gì?

Slide29:

T: Thánh Matthêu dùng cách nói này tương tự ở câu Mt 3,2 và Mt 10,7 khi nói về việc rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả . Với cách này , Thánh Matthêu muốn nói sứ vụ của ông Gioan là chuẩn bị cho việc rao giảng của Chúa Giêsu.

Slide30:

H: Nước Trời ở đây là gì?

Slide31:

T: Nước Trời ở đây chính là Chúa Giêsu. Ngài đến để công bố Tin Mừng Nước Trời cho mọi người.

Slide32:

H: Tin Mừng Nước Trời là gì?

Slide33:

T: Tin Mừng Nước Trời là thánh ý của Chúa Cha: nâng con người lên để học được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Chúa Cha thực hiện điều này bằng cách quy tụ mọi người quanh Chúa Giêsu Kitô (x. GLHTCG 541).

Slide34:

H: Thánh Matthêu tả việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên theo hình ảnh nào trong Cựu Ước?

Slide35:

T: Thánh Matthêu đã mượn hình ảnh ông Ê-li-a kêu gọi ông Ê-li-sa (x. 1V 19,19).

Slide36:

H: Thánh Matthêu đã mượn hình ảnh nào trong Cựu Ước khi tả Chúa Giêsu nói : “ Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. ”?

Slide37:

T: Thánh Matthêu đã mượn hình ảnh trong sách Êdêkien: “ Sẽ có nhiều ngư phủ sinh sống ở trên bờ. Từ Ên Ghe-đi cho tới Ên Éc-la-gim sẽ toàn là bãi phơi lưới. Cá ở đây cũng nhiều và đủ loại như cá ở Biển Lớn ” (Ed 47,10).

Slide38:

H: Thánh Matthêu muốn ngụ ý điều gì khi kể Chúa Giêsu “ chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân ”?

Slide39:

T: Thánh Matthêu đã mượn hình ảnh trong sách Isaia: “ Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta ” (Is 53,4).

Slide40:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 3 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help