CN 02 TN Năm A Ga 1,29-34

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 2 TN năm A (Ga 1,29-34) “ Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘ Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. ’(Ga 1,33)

Slide2:

29 Hôm sau, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa , đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi . 31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel , tôi đến làm phép rửa trong nước. ” 32 Ông Gioan còn làm chứng:

Slide3:

"Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘ Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. ’ 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Slide4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide5:

1 2 3 4 5 6 7 1. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến … … … trong nước. ” Ông (Ga 1,31).

Slide6:

1 L À M P H É P R Ử A 2 3 4 5 6 7 2. Hôm sau, ông Gio-an thấy Chúa Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là … … … , đây Đấng xóa bỏ tội trần gian (Ga 1,29).

Slide7:

1 L À M P H É P R Ử A 2 C H I Ê N T H I Ê N C H Ú A 3 4 5 6 7 3. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi … … … trong nước đã bảo tôi (Ga 1,33a).

Slide8:

1 L À M P H É P R Ử A 2 C H I Ê N T H I Ê N C H Ú A 3 L À M P H É P R Ử A 4 5 6 7 4. Hôm sau, ông Gio-an thấy Chúa Giê-su … … … mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian (Ga 1,29).

Slide9:

1 L À M P H É P R Ử A 2 C H I Ê N T H I Ê N C H Ú A 3 L À M P H É P R Ử A 4 T I Ế N V Ề P H Í A 5 6 7 5. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì … … … (Ga 1,30).

Slide10:

1 L À M P H É P R Ử A 2 C H I Ê N T H I Ê N C H Ú A 3 L À M P H É P R Ử A 4 T I Ế N V Ề P H Í A 5 C Ó T R Ư Ớ C T Ô I 6 7 6. ‘ Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm … … trong Thánh Thần. ’ (Ga 1,33b).

Slide11:

1 L À M P H É P R Ử A 2 C H I Ê N T H I Ê N C H Ú A 3 L À M P H É P R Ử A 4 T I Ế N V Ề P H Í A 5 C Ó T R Ư Ớ C T Ô I 6 P H É P R Ử A 7 7. Ông Gio-an còn làm chứng: Tôi đã thấy Thần Khí … chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. (Ga 1,32).

Slide12:

1 L À M P H É P R Ử A 2 C H I Ê N T H I Ê N C H Ú A 3 L À M P H É P R Ử A 4 T I Ế N V Ề P H Í A 5 C Ó T R Ư Ớ C T Ô I 6 P H É P R Ử A 7 T Ự A 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide13:

1 L À M P H É P R Ử A 2 C H I Ê N T H I Ê N C H Ú A 3 L À M P H É P R Ử A 4 T I Ế N V Ề P H Í A 5 C Ó T R Ư Ớ C T Ô I 6 P H É P R Ử A 7 T Ự A

Slide14:

PHÉP RỬA

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình và tuyên xưng Người (Ga 1,29); 2) Ông Gioan làm chứng cho Chúa Giêsu ( Ga 1,30-34 ) .

Slide18:

H: Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả còn có tên gọi là gì?

Slide19:

T: Phép Thanh Tẩy

Slide20:

H: Phép thanh tẩy hay Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả có ý nghĩa gì?

Slide21:

T: Phép rửa bằng nước của ông Gioan là cách tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

Slide22:

H: Trong Ga 1,29, câu ông Gioan Tẩy Giả nói: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. ” có nguồn gốc từ đâu trong Cựu Ước?

Slide23:

T: - Trong ngày xuất khỏi Ai Cập, máu của con chiên đã cứu sống con trai đầu lòng người Do T hái, thịt của con chiên làm thức ăn cho toàn dân Israel để họ có được sức mạnh vượt qua ách nô lệ Ai C ập.

Slide24:

- Vào lễ Vượt Qua , một con chiên trong sạch được dẫn tới bàn thờ, mọi người giơ cao tay đổ hết tội lên đầu con chiên, rồi nhổ lông, xé thịt nó. Nó không mở miệng kêu một tiếng. Người ta thiêu sinh nó làm lễ dâng lên Thiên Chúa, xin Thiên Chúa xóa tội cho dân mình. (Lv 1,4)

Slide25:

H: Câu: “ Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. ” được trích từ đoạn Thánh Kinh nào?

Slide26:

T: Trích từ hai đoạn: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. ” (Ga 1,29) “ Thiên thần bảo tôi: “ Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! ” (Kh 19,9a)

Slide27:

H: Theo truyền thống Thánh Kinh cách dùng từ: “ Đây … đây .. . ” có ý nghĩa gì?

Slide28:

T: Cách dùng từ “đây …, đây…”, “này đây” hay “đ ây là” là một từ ngữ Thánh Kinh thường gặp để chỉ “một m ạ c khải”, muốn người ta phải tin . Td : “ Này đ ây là trinh nữ sẽ thụ thai … ” ( x. Is 7,14) ; “Đây là người mà Ta đã nói với ngươi : chính nó sẽ cai trị dân Ta” ( x. 1 Sm 9,17).

Slide29:

H: Trong Thánh Lễ, cộng đoàn đọc câu: “ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. ” trích từ đoạn Thánh Kinh nào?

Slide30:

T: Trích từ đoạn Mt 8,8: “ Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. ”

Slide31:

H: Phép rửa của ông Gioan và Phép Rửa của Chúa Giêsu có khác biệt gì?

Slide32:

T: Phép r ửa của ông Gioan là dấu chỉ của lòng thống hối còn P hép Rửa của Chúa Giêsu là Bí Tích ban ơn Tái Sinh.

Slide33:

H: Cụm từ “ Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người ” có ý nghĩa gì?

Slide34:

T: Trong Cựu Ước, chim bồ câu biểu trưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người . Sách St 1 , 2 viết “ Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước ” tả công cuộc tạo thành. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa có nghĩa là bắt đầu cuộc tạo thành mới .

Slide35:

Theo Thánh Phêrô , đó là dấu chỉ Chúa Giêsu được xức dầu tấn phong là Đấng Mêsia. (Cv 10,37-38) .

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 2 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.