CN TN 33 Năm C Lc 21,5-19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 33 năm C (Lc 21,5-19) Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào (Lc 21,6).

Slide2:

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Chúa Giê-su bảo: 6 “ Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. ” 7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? ”

Slide3:

8 Chúa Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi . Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu ”.

Slide4:

10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. 12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em ,

Slide5:

nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.

Slide6:

15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.

Slide7:

17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét . 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các … … … sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? ” (Lc 21,7).

Slide10:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn … … … trên tảng đá nào (Lc 21,6).

Slide11:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 4 5 6 7 8 9 3. Chúa Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người … … Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ (Lc 21,8).

Slide12:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 5 6 7 8 9 4. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng … … Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu ”. (Lc 21,9).

Slide13:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 6 7 8 9 5. Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy … dân kia, nước này chống nước nọ (Lc 21,10).

Slide14:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 7 8 9 6. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi … …, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy (Lc 21,12).

Slide15:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 8 9 7. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt … … quan quyền vì danh Thầy (Lc 21,12).

Slide16:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 V U A C H Ú A 8 9 8. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào … … hay cãi lại được (Lc 21,15).

Slide17:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 V U A C H Ú A 8 C H Ố N G C H Ọ I 9 9. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người … … (Lc 21,17).

Slide18:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 V U A C H Ú A 8 C H Ố N G C H Ọ I 9 T H Ù G H É T 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide19:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 V U A C H Ú A 8 C H Ố N G C H Ọ I 9 T H Ù G H É T

Slide20:

CÁNH CHUNG

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide23:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Dẫn nhập vào diễn từ cánh chung (21,5-7); 2) Diễn từ cánh chung (21,8-19): a) Cảnh báo mở đầu (cc. 8-9), b) Các tai họa vũ trụ (cc. 10-11), c) Những gì phải xảy ra trước: các cuộc bách hại Kitô hữu (cc. 12-19).

Slide24:

H : Ai đã xây dựng Đền thờ Giêrusalem đầu tiên và Đền thờ này bị phá hủy vào năm nào?

Slide25:

T : Vua Salomon đã xây dựng Đền thờ Giêrusalem đầu tiên theo lời Chúa báo trước với vua David ( x. 2 Sm 7,5-13 ). Đền thờ này bị quân Babylon phá hủy vào năm 587 tCN.

Slide26:

H : Ai đã xây dựng Đền thờ Giêrusalem lần thứ hai?

Slide27:

T : Đền thờ Giêrusalem thứ hai được vua Đền Thờ được Zorobabel ( Dơ-rúp-ba-ven ) xây dựng vào những năm 520-515 tCN (x. Er 5,1-2) .

Slide28:

H: Trong câu 5, Chúa Giêsu nói về Đền thờ Giêrusalem nào ?

Slide29:

T: Chúa Giêsu nói về Đền Thờ Giêrusalem xây dựng lần thứ hai và được vua Herodes Cả mở rộng và đang được tô điểm thêm cho đẹp (20 tCN-63). Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan cho biết Chúa Giêsu đã đến vào thời gian thanh tẩy Đền Thờ (Ga 2,20).

Slide30:

H: Câu “ các sự việc đó sẽ xảy ra ” có nghĩa là gì?

Slide31:

T: “Các sự việc đó sẽ xảy ra” chính là việc Đền Thờ sẽ bị tàn phá vào năm 70 bởi quân đội Rôma.

Slide32:

H : Trong câu 10 “ Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia …” được lấy ý từ đâu trong Cựu Ước?

Slide33:

T : Câu “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia” lấy ý từ sách 2 Sb 15,6: “ 6 Dân này nước nọ, thành này thành khác đã đụng nhau ác liệt, vì Thiên Chúa đã dùng đủ mọi thứ khốn quẫn làm cho chúng tán loạn . ”

Slide34:

H : Trong câu 11 “sẽ có những trận động đất lớn…” được lấy ý từ đâu trong Cựu Ước?

Slide35:

T : Câu “ sẽ có những trận động đất lớn… ” lấy ý từ sách Ed 38,19-22: “ 19 Trong cơn ghen, trong lúc lửa giận cháy bừng, Ta đã phán: Ta thề, trong ngày ấy, sẽ có sự rung chuyển dữ dội trên đất Ít-ra-en .

Slide36:

20 Khi đó, trước mặt Ta, cá biển, chim trời, dã thú cùng mọi loài bò sát trên đất và hết mọi người đang sống trên mặt đất sẽ run rẩy; núi non vỡ lở, vách núi sập xuống và mọi tường luỹ đổ nhào xuống đất .

Slide37:

21 Ta sẽ gọi cả rừng gươm đao đến để trừng phạt nó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, mỗi người sẽ quay gươm giết bạn mình .

Slide38:

22 Ta sẽ phạt nó phải chịu ôn dịch và đổ máu, Ta sẽ khiến mưa như thác đổ, mưa đá, lửa và diêm sinh ập xuống trên nó, trên cả đoàn quân của nó và trên biết bao dân nước đi theo nó . ”

Slide39:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 33 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.