CN TN 32 Năm C Lc 20,27-38

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 32 năm C (Lc 20,27-38) “ Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38).

Slide2:

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Chúa Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.

Slide3:

29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết .

Slide4:

33 Vậy trong ngày sống lại , người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? ” 34 Chúa Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.

Slide5:

36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại . 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai,

Slide6:

khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp . 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. ”

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 1. Mấy người ấy hỏi Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, ông … có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình (Lc 20,28).

Slide9:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 3 4 5 6 2. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái … … … (Lc 20,36).

Slide10:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 4 5 6 3. "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc … … và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng ” (Lc 20,34-35).

Slide11:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 5 6 4. Có mấy người thuộc … … đến gặp Chúa Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng ” (Lc 20,27).

Slide12:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 X A Đ Ố C 5 6 5. Vậy trong ngày … … , người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? ” (Lc 20,33).

Slide13:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 X A Đ Ố C 5 S Ố N G L Ạ I 6 6. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của … … … (Lc 20,37).

Slide14:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 X A Đ Ố C 5 S Ố N G L Ạ I T Ổ P H Ụ G I A C Ó P 6 7. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 X A Đ Ố C 5 S Ố N G L Ạ I T Ổ P H Ụ G I A C Ó P 6

Slide16:

SỰ SỐNG

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1) Mở đầu (20,27); 2) Vấn nạn của nhóm Xađốc (20,28-33); 3) Câu trả lời của Đức Giêsu (20,34-38): a) Lập luận của chính Đức Giêsu (cc. 34-36) ; b) Nền tảng Kinh Thánh của sự sống lại (cc. 37-38).

Slide20:

H: Nhóm Xa-đốc là gì?

Slide21:

T: Xa -đ ốc là nhóm các thành viên thuộc gia đình tư tế và quý tộc của Do Thái giáo thời Chúa Giêsu. Họ chỉ chấp nhận Bộ Ngũ Thư, bảo thủ về phụng vụ, thiên về duy vật, không chấp nhận có các thiên thần, phủ nhận sự sống lại.

Slide22:

H : Câu 27: “ Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình . ” nằm trong sách Cựu Ước nào?

Slide23:

T : Câu 27 lấy từ Đnl 25,5-6: “ Khi có những anh em ở chung với nhau, và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ, ngoài gia đình; một người anh em chồng

Slide24:

sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. 6 Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết; như vậy tên của người chết sẽ không bị xóa khỏi Ít-ra-en. ”

Slide25:

H : Qua câu truyện từ câu 28 đến 33, người Xa-đốc muốn nhắm đến mục đích gì?

Slide26:

T : Qua câu truyện từ câu 28 đến 33, người Xa-đốc muốn nói với Chúa Giêsu rằng, sự sống lại của kẻ chết sẽ tạo ra những tình huống phi lý, lố bịch nữa, nên không thể tin là có sự sống lại được.

Slide27:

H : Câu 34-36 là phần đầu của câu trả lời của Chúa Giê-su. Ý của Chúa muốn nói điều gì?

Slide28:

T : Qua câu 34-36 Chúa Giêsu muốn nói việc lấy vợ lấy chồng là để nhân loại được tồn tại nên nó là chế độ định ra ở “đời này”. Còn “đời sau”, con người không chết nữa , “ngang hang với các thiên thần ” thì không còn định chế vợ chồng nữa.

Slide29:

H : Phần thứ hai của câu trả lời c37-38, Chúa Giêsu đã dùng sách nào trong Cựu Ước để giảng giải cho nhóm người Xa-đốc?

Slide30:

T : Ở phần thứ hai của câu trả lời, câu 37-38, Chúa Giêsu đã dùng sách Sáng Thế 3,2.6 để trả lời cho nhóm Xa-đốc.

Slide31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 32 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.