CN TN 21 Năm C Lc 13,22-30

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 21 năm C (Lc 13,22-30) “ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được ” (Lc 13,30)

Slide2:

22 Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ: 24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào , vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

Slide3:

25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại , mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo anh em: " Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến! 26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.

Slide4:

27 Nhưng ông sẽ đáp lại: " Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! 28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápra h am , Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.

Slide5:

29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 “ Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. ”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 1. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người … … … thì ít, có phải không? (Lc 13,23).

Slide8:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 3 4 5 6 2. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và … … … , mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! ” (Lc 13,25a).

Slide9:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 4 5 6 3. Nhưng ông sẽ đáp lại: “ … … … các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! ” (Lc 13,27).

Slide10:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 5 6 4. ông sẽ bảo anh em: “ … … … … ? Ta không biết các anh từ đâu đến! (Lc 13,25b).

Slide11:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 C Á C A N H Đ Ấ Y Ư 5 6 5. “ Hãy chiến đấu để qua được … … … … , vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được ” (Lc 13,24).

Slide12:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 C Á C A N H Đ Ấ Y Ư 5 C Ử A H Ẹ P M À V À O 6 6. Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông … , Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài (Lc 13,28).

Slide13:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 C Á C A N H Đ Ấ Y Ư 5 C Ử A H Ẹ P M À V À O 6 A P R A H A M 7. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide14:

CỬA HẸP

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1 ) Hoàn cảnh ra đời của đoạn Tin Mừng ( Lc 1 3 , 22 - 23 ); 2) Lời cảnh báo (13,24-30).

Slide18:

H: Cụm từ “ qua được cửa hẹp mà vào ” nghĩa là gì?

Slide19:

T: Cửa hẹp đây chính là Nước Thiên Chúa. Qua được cửa hẹp nghĩa là biết hoán cải, sống sám hối. Qua được cửa hẹp mà vào nghĩa là sống hoán cải để xứng đáng vào Nước Thiên Chúa.

Slide20:

H: Câu “ Một khi chủ nhà đã đứng dậy và kh óa cửa lại ” có nghĩa là gì?

Slide21:

T: Câu “ Một khi chủ nhà đã đứng dậy và kh óa cửa lại ” nghĩa là đến giờ sau cùng, Thiên Chúa bắt đầu xét xử.

Slide22:

H: Cụm từ “ dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” trong câu 29 mượn ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide23:

T: Cụm từ “dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” trong câu 29 mượn ý từ Is 25, 6, ví Nước Thiên Chúa như một bữa tiệc:

Slide24:

“ Ngày ấy, trên núi này , ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc : tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon , thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế .

Slide25:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 21 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.