CN TN 17 Năm C Lc 11,1-13

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 17 năm C (Lc 11,1-13) “ Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. ” (Lc 11,9)

Slide2:

1 Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “ Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông . ” 2 Người bảo các ông: “ Khi cầu nguyện , anh em hãy nói: “ Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,

Slide3:

3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,

Slide4:

6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

Slide5:

9 “ Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? ”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Có một lần … … cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “ Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông ”(Lc 11,1).

Slide8:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Người bảo các ông: “ … … … , anh em hãy nói: “ Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến ” Lc 11,2).

Slide9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 4 5 6 7 8 9 3. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện , anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, … … … mau đến Lc 11,2).

Slide10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 5 6 7 8 9 4. X in Cha cho chúng con ngày nào có … … ngày ấy Lc 11,3).

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 6 7 8 9 5. X in tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để … … sa chước cám dỗ.” Lc 11,4).

Slide12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N 6 7 8 9 6. N gười kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh … … … tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được (Lc 11,4).

Slide13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 8 9 7. Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng … … để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó (Lc 11,8).

Slide14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 S Ẽ D Ậ Y 8 9 8. Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “ Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy … … … … ” (Lc 11,1).

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 S Ẽ D Ậ Y 8 M Ô N Đ Ệ C Ủ A Ô N G 9 9. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban … … cho những kẻ kêu xin Người sao? ” (Lc 11,13).

Slide16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 S Ẽ D Ậ Y 8 M Ô N Đ Ệ C Ủ A Ô N G 9 T H Á N H T H Ầ N 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 S Ẽ D Ậ Y 8 M Ô N Đ Ệ C Ủ A Ô N G 9 T H Á N H T H Ầ N

Slide18:

CẦU NGUYỆN

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Dẫn nhập: Hoàn cảnh (11,1); 2) Chúa Giêsu dạy cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha (11,2-4); 3) Chúa Giêsu dạy cầu nguyện bằng hai dụ ngôn (11,5-13): Dụ ngôn Người bạn quấy rầy (cc. 5-8) ; Dụ ngôn Người cha và đứa con (cc. 11-13).

Slide22:

H: Từ câu 2-4, Chúa Giêsu dạy các môn đệ mấy lời cầu xin?

Slide23:

T: Từ câu 2-4, Chúa Giêsu dạy các môn đệ năm lời cầu xin: 1. xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển; 2. Triều Đại Cha mau đến; 3. xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4. xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con; 5. xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

Slide24:

H: Kinh Lạy Cha được gọi là bản tóm lược Tin Mừng, lấy từ Tin Mừng Mt 6,9-13 có mấy ý cầu xin?

Slide25:

T: Kinh Lạy Cha theo Mt 6,9-13 có bảy ý cầu xin: 1. xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển; 2. triều đại Cha mau đến; 3. ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời; 4. xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 5. xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 6. xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ; 7. cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Slide26:

H: Ý nghĩa của bảy ý cầu xin trong Kinh Lạy Cha là gì?

Slide27:

T: Trong kinh Lạy Cha, ba lời nguyện đầu hướng con người đến Thiên Chúa để được củng cố ba nhân đức đối thần Tin, Cậy, Mến; bốn lời nguyện còn lại liên quan đến nhu cầu được nuôi dưỡng và được chữa lành để nhắm đến sự sống dồi dào và vinh thắng (x. GLHTCG 2804-2806)

Slide28:

H: Từ “ bạn ” trong câu 5 và câu 6 có ý nghĩa giống hay khác nhau ?

Slide29:

T: Với lòng hiếu khách của người Do- thái , từ “ bạn ” ( philos ) có nghĩa là người láng giềng ( câu 5) hay có nghĩa là người khách ( câu 6). Vậy , ý nghĩa từ “ bạn ” trong câu 5 và câu 6 nói về hai dạng người có mối tương quan khác nhau .

Slide30:

H: Chúa Giêsu muốn gửi thông điệp gì qua dụ ngôn người bạn quấy rầy ?

Slide31:

T: Trong dụ ngôn người bạn quấy rầy , Chúa Giêsu đã vận dụng mối quan hệ hàng xóm ở vùng quê : Nếu một người hàng xóm bị quấy rầy còn sẵn sàng giúp đỡ người bạn , chẳng lẽ Thiên Chúa vô cùng tốt lành lại không nghe lời con cái Ngài kêu xin ?

Slide32:

H: Chúa Giêsu muốn gửi thông điệp gì qua dụ ngôn cứ xin thì sẽ được ?

Slide33:

T: Trong dụ ngôn cứ xin thì sẽ được , Chúa Giêsu đã vận dụng mối cách thức cư xử của người cha thế gian với con cái , luôn dành cho con cái những của tốt lành , thì chẳng lẽ Thiên Chúa là “Cha”, là cội nguồn của mọi tình phụ tử , lại không cư xử hơn thế sao ?

Slide34:

H: Tại sao trong câu 11, Chúa Giêsu lại so sánh giữa con cá và con r ắn?

Slide35:

T: Vì sự giống nhau giữa cá và rắn nước . Thời đó , các ngư phủ trên Biển Hồ thường dùng cá nhỏ để câu rắn nước .

Slide36:

H: Tại sao trong câu 12, Chúa Giêsu lại so sánh giữa trứng và con bò cạp ?

Slide37:

T: Vì sự giống nhau khi con bò cạp xếp càng và cuộn tròn lại thì có dạng như quả trứng .

Slide38:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 17 Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.