CN TN 13 Năm C - Lc 9,51-62 (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 13 năm C (Lc 9,51-62) “ Khi đã tới ngày Chúa Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem .” (Lc 9,51)

Slide2:

51 Khi đã tới ngày Chúa Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem . 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem .

Slide3:

54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “ Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? ” 55 Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác .

Slide4:

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. ” 58 Người trả lời: “ Con chồn có hang , chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. ” 59 Chúa Giêsu nói với một người khác :

Slide5:

“ Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “ Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. ” 6 0 Chúa Giêsu bảo : “ Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa. ” 61 Một người khác nữa lại nói :

Slide6:

“ Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy , nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. ” 62 Chúa Giêsu bảo: “ Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. ”

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nhưng … … không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem (Lc 9,53).

Slide9:

1 D Â N L À N G 2 3 4 5 6 7 8 2. Người sai … … … đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến (Lc 9,52).

Slide10:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 4 5 6 7 8 3. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “ Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến … … … xuống thiêu huỷ chúng nó không? ” (Lc 9,54).

Slide11:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 5 6 7 8 4. Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang … … (Lc 9,55-56).

Slide12:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 6 7 8 5. Người trả lời: “ Con chồn … … , chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. ” (Lc 9,58).

Slide13:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 7 8 6. Chúa Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, … … … tôi về chôn cất cha tôi trước đã. ” (Lc 9,59).

Slide14:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 X I N C H O P H É P 7 8 7. Chúa Giêsu bảo: “ Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn 0 anh, anh hãy đi … … Triều Đại Thiên Chúa. ” (Lc 9,60).

Slide15:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 X I N C H O P H É P 7 L O A N B Á O 8 8. Một người khác nữa lại nói: “ Thưa Thầy, tôi xin … … , nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. ” (Lc 9,61).

Slide16:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 X I N C H O P H É P 7 L O A N B Á O 8 T H E O T H Ầ Y 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 X I N C H O P H É P 7 L O A N B Á O 8 T H E O T H Ầ Y

Slide18:

DỨT KHOÁT

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng có ba phần : 1) Hành trình lên Giêrusalem ( Lc 9,51 ); 2) Sự đón tiếp tại một làng Samari ( Lc 9,52-56 ); 3) Những đòi hỏi đặt ra cho ai muốn làm môn đệ ( Lc 9,57-62 ).

Slide22:

H: “ Khi đã tới ngày Chúa Giêsu được rước lên trời ” có nghĩa là gì?

Slide23:

T: Có nghĩa là thời gian Chúa Con thực hiện chương trình của Chúa Cha trên trần gian đã đến lúc chấm dứt.

Slide24:

H: Tại sao dân ở làng người Samari không đón tiếp Chúa Giêsu , khi Người đang đi về hướng Giêrusalem ?

Slide25:

T: Người dân ở một làng Samari đã không chịu đón tiếp Chúa Giêsu vì Người và đi về Giêrusalem – đền thờ Đức Chúa của người Do Thái, mà không lên Garidim – núi xưa kia có đền thờ Đức Chúa của người Samari.

Slide26:

Người Do Thái thờ Đức Chúa và có Thánh Kinh là Tanakh , gồm : Ngũ Thư (Torah) , Sách Ngôn Sứ (Nevi’im), sách Văn Chương (Ketuvim). Người Samari thờ Đức Chúa và có Thánh Kinh là Ngũ Thư .

Slide27:

H: Câu Chúa Giêsu nói “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. ” có ý nghĩa gì?

Slide28:

T: Chúa Giêsu muốn nói ai muốn đi theo Người thì phải từ bỏ mọi sự an toàn hay tiện nghi dù nhỏ nhất của bản thân để toàn tâm cho việc loan báo Tin Mừng.

Slide29:

H: Câu Chúa Giêsu nói: “ Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. ” có ý nghĩa gì?

Slide30:

T: Vì Chúa Giêsu đòi hỏi người đi theo mình phải có sự chọn lựa dứt khoát, phải mạnh dạn quay lưng lại với quá khứ và phải nhìn tới phía trước để chuyên tâm phục vụ việc loan báo Nước Thiên Chúa . Sự đòi hỏi này cao hơn câu chuyện của ngôn sứ Êlia gọi học trò mình là Êlisa (x. 1V 19,19-21).

Slide31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 13 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help