CN Lễ PS7 Lễ Chúa Thăng Thiên Năm C Lc 24,46-53

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 7 PS Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (Lc 24,46-53) Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,52-53).

Slide2:

46 Người nói: " Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem , kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

Slide3:

48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 “ Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. ”

Slide4:

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

Slide5:

52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Người nói: “ … … Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại (Lc 24,46).

Slide8:

1 C Ó L Ờ I 2 3 4 5 6 7 2 . phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ … , kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội (Lc 24,47).

Slide9:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 4 5 6 7 3 . Chính anh em là … … về những điều này (Lc 24,48).

Slide10:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 5 6 7 4 . Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều … … đã hứa . Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. ” (Lc 24,49).

Slide11:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 6 7 5 . “ Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng … … … ban xuống. ” (Lc 24,49)

Slide12:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 T Ừ T R Ờ I C A O 6 7 6 . Sau đó, … dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông (Lc 24,50).

Slide13:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 T Ừ T R Ờ I C A O 6 N G Ư Ờ I 7 7 . Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng … … (Lc 24,52-53)

Slide14:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 T Ừ T R Ờ I C A O 6 N G Ư Ờ I 7 T H I Ê N C H Ú A 8 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide15:

LÊN TRỜI

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng này có thể chia làm mấy phần?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần: 1) Chúa Giêsu Phục Sinh ban sứ điệp (24,46-49); 2 ) Chúa Giêsu lên trời (24,50-53).

Slide19:

H: Cụm từ “điều Cha Thầy đã hứa” (c48) nghĩa là gì?

Slide20:

T: Nghĩa là ban Chúa Thánh Thần. Được giải thích ở câu 49 là “quyền năng từ trời cao”.

Slide21:

H: Việc Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ có ý nghĩa gì?

Slide22:

T: Việc Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ ý nói Ngài là “Thượng Tế Muôn Đời” theo phẩm trật Menkixêđê (x. Tv 110,4)

Slide23:

H: Trong câu 52, “Rồi các ông bái lạy Người” có ý nghĩa gì?

Slide24:

T: Đó là cử chỉ thờ phượng, công nhận Chúa Giêsu là Thượng Tế và đón nhận phúc lành từ Ngài. Việc này nhắc lại hình ảnh Thượng tế Simôn đã làm cho dân Israel (x. Hc 50,20-21).

Slide25:

“ Bấy giờ ông Simôn bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel , và đọc lời chúc lành của Đức Chúa; như thế ông được vinh dự xướng lên Thánh Danh Người. 21 Một lần nữa dân chúng lại phủ phục , để đón nhận phúc lành từ Đấng Tối Cao ” (Hc 50,20-21).

Slide26:

H: Thánh Luca đã bắt đầu và kết thúc Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô tại Đền Thờ như thế nào ?

Slide27:

T: Thánh Luca bắt đầu Tin Mừng với việc ông Dacaria dâng hương nơi Cực Thánh và dân chúng cầu nguyện trong Đền Thờ (Lc 1,8-10), để xin Thiên Chúa nhớ lại dân Ngài và tỏ lòng nhân ái.

Slide28:

Thánh sử kết thúc Tin Mừng với việc các môn đệ của Chúa Giêsu chúc tụng Thiên Chúa trong Đền Thờ ( Lc 24,52,53). Điều đó cho thấy , ai tin vào Chúa Giêsu thì trong lòng luôn vui mừng hoan hỉ và cuộc đời của họ sẽ là một chứng từ sống động .

Slide29:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN7 Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.