CN TN 08 Năm C Lc 6,39-45

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 8 năm C ( Lc 6,39-45) Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? ( Lc 6,39)

Slide2:

3 9 Chúa Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại d ắ t mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em , mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?

Slide3:

42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em ! 43 " Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu , cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt .

Slide4:

44 Thật vậy, xem x ét quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm , làm gì hái được nho. 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy , miệng mới nói ra".

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Chúa Giêsu còn kể cho … … dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? ( Lc 6,39)

Slide7:

1 M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. Người tốt thì lấy ra cái tốt … kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra". ( Lc 6,45)

Slide8:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Học trò … … thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. ( Lc 6,40)

Slide9:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 5 6 7 8 9 10 11 4. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của … … … , mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? ( Lc 6,41)

Slide10:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 6 7 8 9 10 11 5. "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy … … trong con mắt của mình? ( Lc 6,42b)

Slide11:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 7 8 9 10 11 6 . Thật vậy, … … quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. ( Lc 6,44)

Slide12:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 X E M X É T 7 8 9 10 11 7 . Không có cây nào … mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt . ( Lc 6,43)

Slide13:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 X E M X É T 7 T Ố T 8 9 10 11 8 . "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ … … … ! ( Lc 6,42b)

Slide14:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 X E M X É T 7 T Ố T 8 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 9 10 11 9 . Thật vậy, xem xét quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, … … … , làm gì hái được nho. ( Lc 6,44)

Slide15:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 X E M X É T 7 T Ố T 8 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 9 T R O N G B Ụ I R Ậ M 10 11 10 . Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy … … trong con mắt người anh em! ( Lc 6,42c)

Slide16:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 X E M X É T 7 T Ố T 8 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 9 T R O N G B Ụ I R Ậ M 10 C Á I R Á C 11 11 . Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì … … … , miệng mới nói ra ( Lc 6,45).

Slide17:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 X E M X É T 7 T Ố T 8 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 9 T R O N G B Ụ I R Ậ M 10 C Á I R Á C 11 L Ò N G C Ó Đ Ầ Y 12 . Chủ đề tuần này trên ô chữ hang dọc là gì ?

Slide18:

1 M Ô N Đ Ệ 2 T Ừ 3 K H Ô N G H Ơ N 4 N G Ư Ờ I A N H E M 5 C Á I X À 6 X E M X É T 7 T Ố T 8 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 9 T R O N G B Ụ I R Ậ M 10 C Á I R Á C 11 L Ò N G C Ó Đ Ầ Y

Slide19:

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng có bốn phần chính: 1) Lc 6, 39-40: dụ ngôn người mù dẫn người mù ; 2) Lc 6, 41-42 : dụ ngôn cái rác và cái xà ; 3) Lc 6, 43-44: dụ ngôn cây nào trái nấy ; 4) Lc 6,45: dụ ngôn kho tàng trong lòng .

Slide23:

H: Trong dụ ngôn người mù dắt người mù , Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ điều gì ?

Slide24:

T: Trong dụ ngôn người mù dắt người mù , Chúa Giêsu dạy rằng , nếu các môn đệ mù quáng thì sẽ dẫn người khác đi vào sai lầm.

Slide25:

H: Trong dụ ngôn cái rác và cái xà , Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ điều gì ?

Slide26:

T: Trong dụ ngôn cái rác và cái xà , Chúa Giêsu muốn dạy rằng , trước khi sửa lỗi người khác, mỗi người hãy tự sửa lỗi của mình.

Slide27:

H: Trong dụ ngôn cây nào trái nấy , Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ điều gì ?

Slide28:

T: Trong dụ ngôn cây nào trái nấy , Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ rằng , một hành động là tốt, khi nó hợp với một tâm hồn tốt, một tâm hồn tốt sẽ sinh ra hành động tốt .

Slide29:

H: Trong dụ ngôn kho tàng trong lòng , Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ điều gì ?

Slide30:

T: Trong dụ ngôn kho tang trong lòng , Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ rằng : kho tàng lòng mình phải chứa đầy những điều tốt , đó là những lời dạy của Chúa Giêsu .

Slide31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN8 NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.