CN TN 24 Nam B Mc 8,27-35

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 24 TN NĂM B (Mc 8,27-35) Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô. ” (Mc 8,29)

Slide2:

27 Chúa Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “ Người ta nói Thầy là ai? ” 28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả , có kẻ thì bảo là ông Êlia , kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. ”

Slide3:

29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô. ” 30 Chúa Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Slide4:

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục , thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.

Slide5:

33 Nhưng khi Chúa Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: " Xatan ! L ui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Slide6:

34 Rồi Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi , phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

Slide7:

35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Chúa Giêsu và các … … của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê (Mc 8,27).

Slide10:

1 M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 2. Chúa Giêsu liền … … các ông không được nói với ai về Người (Mc 8,30).

Slide11:

1 M Ô N Đ Ệ 2 C Ấ M N G Ặ T 3 4 5 6 7 8 3. Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông ... … … , có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. ” (Mc 8,28).

Slide12:

1 M Ô N Đ Ệ 2 C Ấ M N G Ặ T 3 G I O A N T Ẩ Y G I Ả 4 5 6 7 8 4. Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là … … , kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. ” (Mc 8,28).

Slide13:

1 M Ô N Đ Ệ 2 C Ấ M N G Ặ T 3 G I O A N T Ẩ Y G I Ả 4 Ô N G Ê L I A 5 6 7 8 5. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các … … , thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại (Mc 8,31).

Slide14:

1 M Ô N Đ Ệ 2 C Ấ M N G Ặ T 3 G I O A N T Ẩ Y G I Ả 4 Ô N G Ê L I A 5 K Ỳ M M Ụ C 6 7 8 6. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng … … loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại (Mc 8,31).

Slide15:

1 M Ô N Đ Ệ 2 C Ấ M N G Ặ T 3 G I O A N T Ẩ Y G I Ả 4 Ô N G Ê L I A 5 K Ỳ M M Ụ C 6 K I N H S Ư 7 8 7. Nhưng khi Chúa Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “ … ! lui lại đàng sau Thầy! (Mc 8,33a).

Slide16:

1 M Ô N Đ Ệ 2 C Ấ M N G Ặ T 3 G I O A N T Ẩ Y G I Ả 4 Ô N G Ê L I A 5 K Ỳ M M Ụ C 6 K I N H S Ư 7 X A T A N 8 8. Ai muốn … … , phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mc 8,34b).

Slide17:

1 M Ô N Đ Ệ 2 C Ấ M N G Ặ T 3 G I O A N T Ẩ Y G I Ả 4 Ô N G Ê L I A 5 K Ỳ M M Ụ C 6 K I N H S Ư 7 X A T A N 8 T H E O T Ô I 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

ĐẤNG KITÔ

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần : 1) Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô ( 8,27-30 ); 2) Lời loan báo Thương Khó lần đầu ( 8,31-33) ; 3) Giáo huấn về đời sống môn đệ ( 8,34-35) .

Slide22:

H: Vùng Xêdarê Philipphê nằm ở phía nam hay phía bắc của Palestina?

Slide23:

T: Vùng Xêdarê Philipphê nằm về cực bắc của Palestina, cách Betsaida khoảng 35 km về phía bắc, thuộc hạt Iturê. Xêdarê Philipphê là trung tâm quyền bính , vì vua Hêrôđê Philipphê cư trú ở đây .

Slide24:

Người ta đặt tên thành phố là “Xêdarê” để tỏ lòng kính trọng Hoàng đế Rôma. Vùng này là đầu nguồn của sông Giođan , trên sườn núi Khemôn . Nơi đây xưa kia là trung tâm thờ thần Baan.

Slide25:

Bản đồ vị trí vùng Xêdarê Philípphê (Caesarea Philippi) – chấm màu đỏ

Slide26:

Caesarea Philippi, trung tâm thờ thần Baan ngày xưa ( hình chụp 2016)

Slide27:

H: Theo các môn đệ thuật lại, người ta nói Chúa Giêsu là ai?

Slide28:

T: Theo các môn đệ thuật lại, người ta nói Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả hay là ông Êlia. Mặc dù Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu nhưng người ta vẫn gọi Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả “từ trong cõi chết trỗi dậy” vì dấu ấn của ông quá sâu đậm (Mc 4,14-16).

Slide29:

Người ta gọi Chúa Giêsu là ông Êlia vì trong Cựu Ước, ông Êlia được Thiên Chúa rước về trời trên cỗ xe lửa và ngôn sứ Malakhi đã viết: “Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng” (Ml 3, 23). Như vậy trên cơ sở đó, dân Do Thái quan niệm Chúa Giêsu chính là ông Êlia tái thế.

Slide30:

H: Ông Phêrô đã tuyên xưng Thầy Giêsu là ai?

Slide31:

T: Ông Phêrô đã tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô. Theo Cựu Ước, d anh hiệu Kitô (Mêsia) là đấng được xức dầu , là hình ảnh g iống như vua Đavít . Đấng Kitô sẽ lãnh đạo sao cho Do Thái thành một quốc gia hùng cường về mọi mặt.

Slide32:

Với Chúa Giêsu, Đấng Kitô chính là Đấng hiến mạng sống mình, chết trên thập giá, để làm của lễ giao hòa Thiên Chúa với con người, giải thoát con người khỏi vòng tội lỗi, đưa con người trở về vị trí con Thiên Chúa, mà họ đã bị đánh mất.

Slide33:

H: Vì sao Chúa Giêsu lại mắng ông Phêrô là Xatan ?

Slide34:

T: Lời của ông Phêrô chỉ dựa trên những quan điểm của loài người, vì thế tương đương với những nỗ lực và những lời của X atan nhằm kéo Chúa Giêsu ra khỏi con đường sứ mạng . Chú thích: Xem  Mt 4,10 “Chúa Giêsu liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. ”

Slide35:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 24 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help