CN TN 20 Nam B Ga 6,51-58

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 20 TN NĂM B (Ga 6,51-58)

Slide2:

51 “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống . Ai ăn bánh này , sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? ”

Slide3:

53 Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,

Slide4:

55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi , thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi,

Slide5:

và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Tôi là bánh hằng sống … … … (Ga 6,51a).

Slide8:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 3 4 5 6 7 8 2. Ai ăn … … , sẽ được sống muôn đời (Ga 6,51b).

Slide9:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 B Á H N H N À Y 3 4 5 6 7 8 3. Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật … … : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình (Ga 6,53).

Slide10:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 B Á H N H N À Y 3 C Á C Ô N G 4 5 6 7 8 4. Ai … … và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết (Ga 6,54).

Slide11:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 B Á H N H N À Y 3 C Á C Ô N G 4 Ă N T H Ị T 5 6 7 8 5. V ì … … thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (Ga 6,55).

Slide12:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 B Á H N H N À Y 3 C Á C Ô N G 4 Ă N T H Ị T 5 T H Ị T T Ô I 6 7 8 6. Ai ăn thịt và uống … … , thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy (Ga 6,56).

Slide13:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 B Á H N H N À Y 3 C Á C Ô N G 4 Ă N T H Ị T 5 T H Ị T T Ô I 6 M Á U T Ô I 7 8 7. T ôi sống nhờ … … thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy (Ga 6,57b).

Slide14:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 B Á H N H N À Y 3 C Á C Ô N G 4 Ă N T H Ị T 5 T H Ị T T Ô I 6 M Á U T Ô I 7 C H Ú A C H A 8 8. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, … … thế gian được sống.” (Ga 6,51c).

Slide15:

1 T Ừ T R Ờ I X U Ố N G 2 B Á H N H N À Y 3 C Á C Ô N G 4 Ă N T H Ị T 5 T H Ị T T Ô I 6 M Á U T Ô I 7 C H Ú A C H A 8 Đ Ể C H O 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

THÁNH THỂ

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm bốn phần : a ) Đề tài được xác định:  “Tôi là bánh hằng sống” (6,51); b ) Thắc mắc của người Do Thái (6,52); c ) Chúa Giêsu t riển khai đề tài (6,53-56); d ) Nền tảng của đề tài ( 6,57-58).

Slide20:

H: Cụm từ “ từ trời xuống ” trong câu 51 có ý nghĩa gì ?

Slide21:

T: Cụm từ “ từ trời xuống ” có ý nói về mầu nhiệm Nhập Thể .

Slide22:

H: Việc “ăn thịt” và “uống máu” Chúa Giêsu có nghĩa là gì?

Slide23:

T: Đó là việc lãnh nhận Thánh Thể qua hai hình: Bánh và Rượu, là dấu chỉ hữu hình sự kết hiệp với Thánh Thể, như cành nho gắn liền với cây nho.

Slide24:

H: Tại sao trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần hai chữ “thịt” và “máu”?

Slide25:

T: Vì với người Do Thái xưa, thịt là thân xác, máu là sự sống. Thịt và máu là cách nói toàn diện về một con người.

Slide26:

H: Động từ “ở lại ” trong câu 56 có ý nghĩa gì ?

Slide27:

T: Động từ “ở lại ” trong câu 56 nói lên mối quan hệ mật thiết và trường tồn giữa Chúa Cha và Chúa Con, giữa Chúa Con và các Kitô hữu .

Slide28:

H: Bánh Hằng Sống trong bí tích Thánh Thể là gì?

Slide29:

T: Bánh Hằng Sống trong bí tích Thánh Thể là bánh và rượu được Chúa Thánh Thần biến đổi thành Mình và Máu Chúa Giêsu để ai ăn bánh ấy sẽ có sự sống đời đời.

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN20 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh : Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn