CN TN 19 Nam B Ga 6,41-51

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 19 TN NĂM B (Ga 6,41-51)

Slide2:

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “ Tôi là bánh từ trời xuống. ” 42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? "

Slide3:

43 Chúa Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi , không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.

Slide4:

45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha .

Slide5:

47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh . 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.

Slide6:

50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “ Tôi là … … … xuống. ” (Ga 6,41).

Slide9:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Xưa có lời chép trong … … … … : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. (Ga 6,45a).

Slide10:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Vậy phàm ai nghe và … … giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. (Ga 6,45b).

Slide11:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy … … … … (Ga 6,46).

Slide12:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. … … bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! (Ga 6,43).

Slide13:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 7 8 9 10 11 12 6. Tôi là bánh … … từ trời xuống (Ga 6,51a).

Slide14:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 H Ằ N G S Ố N G 7 8 9 10 11 12 7. Tôi là … … … (Ga 6,48).

Slide15:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 H Ằ N G S Ố N G 7 B Á N H T R Ư Ờ N G S I N H 8 9 10 11 12 8. Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con … … đó sao? (Ga 6,42).

Slide16:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 H Ằ N G S Ố N G 7 B Á N H T R Ư Ờ N G S I N H 8 Ô N G G I U S E 9 10 11 12 9. Ai ăn bánh này, … … … muôn đời (Ga 6,51b).

Slide17:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 H Ằ N G S Ố N G 7 B Á N H T R Ư Ờ N G S I N H 8 Ô N G G I U S E 9 S Ẽ Đ Ư Ợ C S Ố N G 10 11 12 10. T ôi sẽ cho người ấy … … trong ngày sau hết (Ga 6,44b).

Slide18:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 H Ằ N G S Ố N G 7 B Á N H T R Ư Ờ N G S I N H 8 Ô N G G I U S E 9 S Ẽ Đ Ư Ợ C S Ố N G 10 S Ố N G L Ạ I 11 12 11. Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là … … … , không lôi kéo người ấy (Ga 6,44a).

Slide19:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 H Ằ N G S Ố N G 7 B Á N H T R Ư Ờ N G S I N H 8 Ô N G G I U S E 9 S Ẽ Đ Ư Ợ C S Ố N G 10 S Ố N G L Ạ I 11 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T Ô I 12 12. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho … … được sống (Ga 6,51c).

Slide20:

1 B Á N H T Ừ T R Ờ I 2 S Á C H C Á C N G Ô N S Ứ 3 Đ Ó N N H Ậ N Đ Ã T H Ấ Y C H Ú A C H A 4 5 C H Ú A G I Ê S U 6 H Ằ N G S Ố N G 7 B Á N H T R Ư Ờ N G S I N H 8 Ô N G G I U S E 9 S Ẽ Đ Ư Ợ C S Ố N G 10 S Ố N G L Ạ I 11 Đ Ấ N G Đ Ã S A I T Ô I T H Ế G I A N 12 13. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide21:

BÁNH HẰNG SỐNG

Slide22:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide23:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide24:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm bốn phần : 1) Người Do thái xầm xì (6, 41 - 42 ); 2) Chúa Giêsu kêu gọi tin vào Người (6, 43 - 47 ); 3) Chúa Giêsu mời gọi đón nhận người là bánh trường sinh (6, 48 - 50 ) ; 4) Bánh trường sinh chính là thịt của Chúa Giêsu (6,51).

Slide25:

H: Trong bài Tin Mừng hôm nay, tại sao người Do-thái xầm xì, không chấp nhận lời Chúa Giêsu giảng dạy?

Slide26:

T: Vì lúc ấy Chúa Giêsu đang giảng dạy tại hội đường Ca-phác-na-um, gần Na-da-rét quê hương của Ngài. Những người ở đó đều biết Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc Giuse.

Slide27:

H: Câu 4 5 : “ L ời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ ” ở trong sách Cựu Ước nào ?

Slide28:

T: Câu 45 được chép từ sách Isaia 54,13: “ Con cái ngươi, ĐỨC CHÚA đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình . ”

Slide29:

H: Câu 49 : “ Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết ”. Vậy, man-na là gì?

Slide30:

T: Man-na là bánh Thiên Chúa ban cho dân Israen ăn trong hành trình 40 năm đi quanh sa mạc để tìm đường và Đất Hứa.

Slide31:

H: Từ “ thịt ” trong câu 51 có ý nghĩa gì ?

Slide32:

T: Từ “ thịt ” trong câu 51 có nghĩa là toàn thân thể , là cả con người của Chúa Giêsu , là Bí tích Thánh Thể .

Slide33:

H: Bánh Hằng Sống trong bí tích Thánh Thể là gì?

Slide34:

T: Bánh Hằng Sống trong bí tích Thánh Thể là bánh và rượu được Chúa Thánh Thần biến đổi thành Mình và Máu Chúa Giêsu để ai ăn bánh ấy sẽ có sự sống đời đời.

Slide35:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN19 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh : Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn