CN TN 18 Nam B Ga 6,24-25

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 18 TN NĂM B (Ga 6,24-35)

Slide2:

24 K hi dân chúng thấy Chúa Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người . 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ , họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "

Slide3:

26 Chúa Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh,

Slide4:

là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. ” 28 Họ liền hỏi Người: “ Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? ”

Slide5:

29 Chúa Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." 30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?

Slide6:

31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." 32 Chúa Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,

Slide7:

33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." 34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."

Slide8:

35 Chúa Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi , chẳng khát bao giờ!

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. K hi dân chúng thấy Chúa Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um … … (Ga 6,24).

Slide11:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Khi gặp thấy Người ở bên kia … … , họ nói: “ Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” (Ga 6,25).

Slide12:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 4 5 6 7 8 9 3. C ác ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ... … … … (Ga 6,26).

Slide13:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 Ă N B Á N H N O N Ê 4 5 6 7 8 9 4. Các ông hãy ra công … … không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27).

Slide14:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 Ă N B Á N H N O N Ê 4 L À M V I Ệ C 5 6 7 8 9 5. Họ liền hỏi Người: “ Chúng tôi … … … để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? ” (Ga 6,28).

Slide15:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 Ă N B Á N H N O N Ê 4 L À M V I Ệ C P H Ả I L À M G Ì 5 6 7 8 9 6. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai … … … , chẳng khát bao giờ! (Ga 6,35b).

Slide16:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 Ă N B Á N H N O N Ê 4 L À M V I Ệ C P H Ả I L À M G Ì 5 T I N V À O T Ô I 6 7 8 9 7. Chúa Giêsu trả lời: “ Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là … … Đấng Người đã sai đến. ” (Ga 6,29).

Slide17:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 Ă N B Á N H N O N Ê 4 L À M V I Ệ C P H Ả I L À M G Ì 5 T I N V À O T Ô I 6 7 T I N V À O 8 9 8. K hông phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là … … cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực (Ga 6,32b).

Slide18:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 Ă N B Á N H N O N Ê 4 L À M V I Ệ C P H Ả I L À M G Ì 5 T I N V À O T Ô I 6 7 T I N V À O 8 C H A T Ô I 9 9. V ì bánh … … ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian ” (Ga 6,33).

Slide19:

1 T Ì M N G Ư Ờ I 2 B I Ể N H Ồ 3 Ă N B Á N H N O N Ê 4 L À M V I Ệ C P H Ả I L À M G Ì 5 T I N V À O T Ô I 6 7 T I N V À O 8 C H A T Ô I 9 T H I Ê N C H Ú A 10. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide20:

TIN VÀO TÔI

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide23:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm bốn phần: 1) Dân chúng đi tìm Chúa Giêsu để được ăn bánh (6, 24 - 27 ); 2) Điều Thiên Chúa muốn (6, 28 - 29 ); 3) Dân chúng hỏi về dấu lạ Chúa Giêsu đã làm (6, 30 - 33 ) ; 4) Dân chúng xin bánh ban sự sống (6,34-35)

Slide24:

H: Ca-phác-na-um ở vị trí nào so với biển hồ Ga-li-lê?

Slide25:

T: Ca-phác-na-um tiếng Do Thái có nghĩa là làng Na-um, nằm ở phía bắc biển hồ Ga-li-lê.

Slide26:

Bản đồ Israen thời Chúa Giêsu * Caper'na-um Cana *

Slide27:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói mình là bánh trường sinh?

Slide28:

T: Chúa Giêsu dùng lương thực vật chất để dạy rằng chính Chúa là lương thực thiêng liêng nuôi sống con người bằng lời giảng dạy và bằng đời sống của Ngài.

Slide29:

H: Trong đoạn Tin Mừng này, ý chính mà Chúa Giêsu muốn nói với dân chúng là gì?

Slide30:

T: Trong cuộc đối thoại với dân chúng, Chúa Giêsu muốn họ tin vào Chúa, tin vào lời Chúa giảng dạy.

Slide31:

H: Việc Thiên Chúa muốn Dân của Ngài làm là gì?

Slide32:

T: Là tin vào Đấng đã được Thiên Chúa sai đến, chính là Đức Giêsu Kitô.

Slide33:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN18 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh : Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn