CN TN 15 Nam B Mc 6,7-13

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B (Mc 6,7-13) “ Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một ” (Mc 6,7)

Slide2:

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy;

Slide3:

không được mang lương thực, bao bị , tiền đồng để giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.

Slide4:

11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.

Slide5:

13 Các ông trừ được nhiều quỷ , xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 1. Người gọi Nhóm Mười Hai lại và … … … … từng hai người một. (Mc 6,7a)

Slide8:

1 B Ắ T Đ Ầ U S A I Đ I 2 3 4 5 2. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, … … , tiền đồng để giắt lưng (Mc 6,8).

Slide9:

1 B Ắ T Đ Ầ U S A I Đ I 2 B A O B Ị 3 4 5 3. Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ … … … cho đến lúc ra đi. (Mc 6,10).

Slide10:

1 B Ắ T Đ Ầ U S A I Đ I 2 B A O B Ị 3 Ở L Ạ I Đ Ó 4 5 4. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý … … họ (Mc 6,11).

Slide11:

1 B Ắ T Đ Ầ U S A I Đ I 2 B A O B Ị 3 Ở L Ạ I Đ Ó 4 P H Ả N Đ Ố I 5 5. Các ông trừ được … … , xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (Mc 6,13).

Slide12:

1 B Ắ T Đ Ầ U S A I Đ I 2 B A O B Ị 3 Ở L Ạ I Đ Ó 4 P H Ả N Đ Ố I 5 N H I Ề U Q U Ỷ 6. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide13:

SAI ĐI

Slide14:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide15:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide16:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần: 1) Nhóm Mười Hai được giao phó sứ mạng (c. 7); 2) Giáo huấn của Chúa Giêsu về hành trang (c. 8-9); 3) Giáo huấn của Chúa Giêsu về cách cư xử (c. 10-11).

Slide17:

H: Hãy kể tên Nhóm Mười Hai?

Slide18:

T: Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ (x. Mt 10,2-4) : 1/ đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô - ngư phủ thành B ết- sai -đ a ; 2/ rồi đến ông An-rê - ngư phủ thành B ết- sai -đ a, anh của ông Phê-rô;

Slide19:

3/ sau đó là ông Gia-cô-bê (tiền) con ông Dê-bê-đ ê; 4/ ông Gio-an, con ông Dê-bê-đ ê, em của ông Gia-cô-bê (tiền) ; 5/ ông Phi-líp-phê người thành B ết- sai -đ a xứ Ga - li - l ê; 6/ ông Ba-tô-lô-mê-ô , còn gọi là Na - tha - na - e n ;

Slide20:

7/ ông Tô-ma , người đòi xỏ ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa Giêsu; 8/ ông Mát-thêu người thu thuế , đôi khi được gọi là L ê- vi; 9/ ông Gia-cô-bê (hậu) con ông An-phê . Ông Gia-cô-bê hậu là anh em họ với Chúa Giêsu.

Slide21:

10/ ông Ta-đê-ô , trong Phúc âm Luca gọi là Giu-đa , con của Gia-cô-bê; 11/ ông Si-môn người Canaan, thuộc nhóm Quá Khích , còn gọi là "người Nhiệt Thành" (Zealot) ; 12/ ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, chính là kẻ nộp Chúa Giêsu .

Slide22:

H: Tại sao Chúa Giêsu dạy Nhóm Mười Hai không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ?

Slide23:

T: Vì người Do Thái thời đó rất hiếu khách. Người ta có thể an tâm khi đi đường mà không có tiền. Vả lại, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ phải biết tín thác và Thiên Chúa và việc đi rao giảng phải là ngay, không cần chuẩn bị phương tiện.

Slide24:

H: Chúa Giêsu nói: “ Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi ”. Vậy, khi nào chính là “lúc ra đi”?

Slide25:

T: “Lúc ra đi” chính là lúc các ảnh hưởng tốt về việc rao giảng được lan rộng để tránh việc đi tìm vinh quang cho bản thân.

Slide26:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói: “ nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ ” ?

Slide27:

T: Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách ứng xử khi bị từ chối: theo truyền thống, phủi bụi khỏi chân khi rời bỏ nơi chốn nào đó là tỏ ý tuyệt giao nhưng vẫn tôn trọng sự từ chối của nơi đó.

Slide28:

H: Tại sao Chúa Giêsu sai các môn đệ đi theo nhóm “hai người một”?

Slide29:

T: Theo các nhà chú giải Thánh Kinh: 1. theo luật Môsê, cần ít nhất hai nhân chứng cho một lời khai (Đnl 19,15); 2. số hai là biểu tượng của cộng đoàn. Trong Tông đồ Công vụ,

Slide30:

Các vị thừa sai luôn đồng hành từng cặp: ông Phêrô và ông Gioan (Cv 3,1; 4,13); ông Phalô và ông Barnabê (Cv 13,2); ông Giuđa và ông Sila (Cv 15,22b) …

Slide31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN15 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh : Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn