CN TN 12 Nam B Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lc 1,57-66

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CN 12 TN NĂM B – SN THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Lc 1,57-66.80) Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. (Lc 1,80)

Slide2:

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.

Slide3:

60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “ Không, phải đặt tên cháu là Gio-an. ” 61 Họ bảo bà: “ Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. ” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an ." Ai nấy đều bỡ ngỡ.

Slide4:

64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em .

Slide5:

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một … … (Lc 1,57)

Slide8:

1 C O N T R A I 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa … … … (Lc 1,66)

Slide9:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 4 5 6 7 8 9 3. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và … … Thiên Chúa. (Lc 1,64)

Slide10:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 C H Ú C T Ụ N G 4 5 6 7 8 9 4. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là … mà đặt cho em. (Lc 1,59)

Slide11:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 C H Ú C T Ụ N G 4 D A C A R I A 5 6 7 8 9 5. Nhưng … … lên tiếng nói: “ Không, phải đặt tên cháu là Gio-an. ” (Lc 1,60)

Slide12:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 C H Ú C T Ụ N G 4 D A C A R I A 5 B À M Ẹ 6 7 8 9 6. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là … " Ai nấy đều bỡ ngỡ . (Lc 1,63)

Slide13:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 C H Ú C T Ụ N G 4 D A C A R I A 5 B À M Ẹ 6 G I O A N 7 8 9 7. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn … … cho em bé là gì. (Lc 1,62)

Slide14:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 C H Ú C T Ụ N G 4 D A C A R I A 5 B À M Ẹ 6 G I O A N 7 Đ Ặ T T Ê N 8 9 8. Nghe biết Chúa đã … … … như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (Lc 1,58)

Slide15:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 C H Ú C T Ụ N G 4 D A C A R I A 5 B À M Ẹ 6 G I O A N 7 Đ Ặ T T Ê N Q U Á T H Ư Ơ N G B À 8 9 9. Cậu bé càng lớn lên thì … … càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. (Lc 1,80)

Slide16:

1 C O N T R A I 2 P H Ù H Ộ E M 3 C H Ú C T Ụ N G 4 D A C A R I A 5 B À M Ẹ 6 G I O A N 7 Đ Ặ T T Ê N Q U Á T H Ư Ơ N G B À 8 9 T I N H T H Ầ N 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

CHÚA BAN ƠN

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần: 1) Ông Gioan Tẩy Giả ra đời, láng giềng chia vui (c. 57 - 58 ) ; 2) Ông Gioan Tẩy Giả chịu phép cắt bì và được đặt tên (c. 59 - 66 ); 3) Ông Gioan Tẩy Giả sống ẩn dật (c. 80 ).

Slide21:

H: Cụm từ “Chúa đã quá thương bà” có nghĩa là gì?

Slide22:

T: Cụm từ đó nói lên việc bà Êlisabét được Chúa cho sinh con trai khi tuổi đã già và đang trong tình trạng tủi nhục vì son sẻ. Điều này cũng đề cao sứ mệnh của ông Gioan Tẩy Giả.

Slide23:

H: Cụm từ “khi con trẻ được tám ngày” có nghĩa là gì?

Slide24:

T: Cụm từ đó nói về luật cắt bì cho con trẻ (x. St 17,12; Lv 12,3). C ắt bì là dấu chỉ được gia nhậ p vào dân riêng Chúa. Vì vậy , khi cắt bì người ta đặt tên cho con trẻ để con trẻ thuộc về Thiên Chúa .

Slide25:

H: Tên Gioan có nghĩa là gì?

Slide26:

T: Tên Gioan có nghĩa là “Chúa ban ơn”. Tên này do Thiên Chúa đặt, qua việc sứ thần loan báo cho ông Dacaria: “ ông phải đặt tên cho con là Gioan ”. (Lc 1,13b)

Slide27:

H: Câu “ Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. ” có nghĩa là gì?

Slide28:

T: Nghĩa của từ hoang địa là thời khắc trông chờ Đấng Mêsia. Nghĩa của từ ra mắt dân Israel là lúc loan báo về Chúa Giêsu – Đấng Thiên Chúa tuyển chọn – đã đến.

Slide29:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN12 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help